Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

Aktualności prawne (Archiwum)

24.05.2017   Informacje i akty prawne 

Ocena

+ -
-10
ikona

W dniu 1 maja 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.
Nowelizacja rozszerza dotychczasowe przepisy o prace związane z wysiłkiem fizycznym, inne niż ręczne prace transportowe, wprowadza miary wydatku energetycznego netto niezbędnego do wykonywania pracy fizycznej odrębnie dla kobiet i dla mężczyzn, ustala wymagania i sposób wykonywania ręcznego przemieszczania przedmiotów przez jednego pracownika również odrębnie dla kobiet i dla mężczyzn, a także określa dopuszczalne masy ładunków przemieszczanych na wózkach po różnym ukształtowaniu terenu. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dz. U. z 2017 r., poz. 854. [http://... (http://...)

Więcej»

27.04.2017   Nowe przepisy dotyczące dokumentów poświadczających uprawnienia do ulg w transporcie zbiorowym 

Ocena

+ -
-10
ikona

W dniu 21 kwietnia 2017r. weszły w życie przepisy dotyczące dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Rodzaje tych dokumentów oraz ich wzory dla niektórych ulg, a także tryb i terminy wydawania oraz przedłużania ważności tych dokumentów określają:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2017r., poz. 810) Link

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych ...

Więcej»

22.12.2016   Informacja o obowiązkach wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej 

Ocena

+ -
-10
ikona

Nowa ustawa o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831), która obowiązuje od 1 października 2016 r. wprowadza nowe obowiązki dla grupy przedsiębiorców również w naszej branży.

Nowością jest obowiązek sporządzania audytu energetycznego. Dotyczy firm, które w ostatnich dwóch latach zatrudniały co najmniej 250 pracowników lub osiągnęły obrót przekraczający 50 milionów euro. Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo w informacji prezesa URE.>>>>pobierzAudyt należy wykonywać co 4 lata, a pierwszy trzeba przeprowadzić do dnia 1.10.2017 r.

Ministerstwo Energii wspólnie z Krajową Agencją Poszanowania Energii przygotowały podręcznik skierowany do jednostek sektora publicznego na temat efektywności en...

Więcej»

3.11.2016   Uwaga na ustawę nowelizującą Prawo energetyczne (Dziennik Ustaw z 2016 roku poz. 1165)  

Ocena

+ -
-9
ikona

W dniu 2 września br. weszła w życie ustawa zmieniająca Prawo energetyczne. Jest ona istotna szczególnie dla tych naszych Członków, którzy prowadzą m.in. dystrybucję lub obrót a także magazynowanie paliw ciekłych, do których zalicza się 13 enumeratywnie wyliczonych produktów, w tym benzyny silnikowe, biopaliwa płynne i oleje napędowe. Nowelizacja wprowadza do Prawa energetycznego definicję własną paliw ciekłych (art. 3 pkt 3b). Poza tym istotna jest także nowa treść art.32, do którego dodany został nowy ustęp 6, który mówi:
"Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy wykaz paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji, o których mowa w u...

Więcej»

23.07.2015   Nowe przepisy będą bardziej chroniły pieszych. Kierowca będzie musiał...  

Ocena

+ -
-9

Poselska komisja infrastruktury chce zmienić przepisy o ruchu drogowym. By skuteczniej zmusić kierowców do ustępowania pierwszeństwa pieszym. Co ma się zmienić od 2017 r.?


...

Więcej»

19.03.2015   Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku 

Ocena

+ -
-9
ikona

Minister Finansów, rozporządzeniem z dnia 4 listopada 2014 roku, zwolnił na okres dwóch lat, 2015 i 2016, z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przewozy miejskie rozkładowe pasażerskie inne niż kolejowe, za które pobierane są ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny. Wynika to z §2 ust.1, który stanowi, że zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 roku, czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. W załączniku, wśród czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienione zostały pod pozycją 14,15 i 16:
"Poz.14 ex 49.31.10.0 Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski - dotyczy wyłącznie przewozów metrem rozkładowych pasażers...

Więcej»

10.03.2015   Informacja prawna dot. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

Ocena

+ -
-10
ikona

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie sygn. akt P 10/11, w odpowiedzi na pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie orzekł, iż art.4 w związku z art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 listopada 1999r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 95, poz. 1101 oraz z 2002r. Nr 100, poz. 923) w zakresie w jakim od 1 stycznia 2000r. pozbawił podatników podatku dochodowego od osób prawnych możliwości amortyzacji prawa użytkowania udziału w nieruchomości, wprowadzonego do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych przed 1 styczniem 1999r., jest niezgodny z wywodzoną w art. 2 Konstytucji RP zasadą ochrony interesów w toku....

Więcej»

30.12.2014   Zniesienie obowiązku meldunkowego ponownie przesunięte 

Ocena

+ -
-10
ikona

W lipcowym Biuletynie pisaliśmy o czekającym nas, od 1 stycznia 2016 roku, zniesieniu obowiązku meldunkowego i o negatywnych tego dla komunikacji miejskiej konsekwencjach. Informowaliśmy także o przedstawieniu przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju sprawę naszych obaw a mianowicie, że wraz ze zniesieniem obowiązku meldunkowego wprowadzi się pełną bezkarność osób jeżdżących komunikacją miejską na tzw. "gapę". Negatywną stronę proponowanych rozwiązań prawnych przedstawiliśmy nie tylko my, działając w imieniu organizatorów i operatorów zbiorowego transportu publicznego, ale także m.in. Stowarzyszenie Sędziów Polskich, komornicy, banki, Straż Graniczna.
Minister Spraw Wewnętrznych, w udzielonej nam odpowiedzi, powiadomił nas o powołaniu Międzyresort...

Więcej»

18.09.2014   Nowy projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących  

Ocena

+ -
-10
ikona

Na lata 2015 i 2016 Minister Finansów przygotował nowy projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Na etapie uzgodnień międzyresortowych znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Finansów ustalający na okres dwóch lat, 2015 i 2016, nowy zakres zwolnień od ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zastąpi ono obecnie obowiązujące do 31 stycznia 2014 roku rozporządzenie MF z dnia 29 listopada 2012 roku ( Dz. U. z 2012 r. poz.1382).
W myśl &2 ust.1 zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później niż jednak do dnia 31 grudnia 2016 roku, czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. W załączniku, wśród czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienione zos...

Więcej»

21.08.2014   Pracodawca ma prawo wyznaczenia kryteriów doboru pracowników do zwolnienia w ramach zwolnień grupowych, które umożliwiają wyselekcjonowanie pracowników posiadających cechy pożądane przez pracodawcę. 

Ocena

+ -
-10
ikona

Pracodawca ma prawo wyznaczenia kryteriów doboru pracowników do zwolnienia w ramach zwolnień grupowych, które umożliwiają wyselekcjonowanie pracowników posiadających cechy pożądane przez pracodawcę (kompetencje, predyspozycje, umiejętności). Takie stanowisko wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego tj. wyroku z dnia 3 czerwca 2014 roku sygn. akt III KP 126/13 z dnia 1 czerwca 2012 roku sygn. akt II PK 258/11 (OSNP 2013/11/128).
Sąd w obu ww. orzeczeniach wyraził pogląd, że w sytuacji, gdy zwolnienia następują z przyczyn nie dotyczących pracowników, dobór pracowników do zwolnienia nie może być jednak całkiem arbitralny. Pracodawca, mając prawo ustalania kryteriów doboru pracowników do zwolnienia, winien zadbać o to aby umożliwiały one ocenę pracownika i wyników jego pracy w sposób obiekt...

Więcej»

21.08.2014   Utrata mocy obowiązującej art. 87b ustawy z dnia 15 listopada 1984r - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1173 i 1529 oraz z 2013r. poz.1014) jako przepisu niekonstytucyjnego 

Ocena

+ -
-11
ikona

Przepis art.87b, dodany do Prawa przewozowego ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, obowiązującą od 1 marca 2011 roku, pod groźbą kary grzywny nakazywał podróżnemu pozostanie na miejscu przeprowadzenia kontroli biletów lub w innym miejscu wskazanym przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego albo osobę przez niego upoważnioną, do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych.
W marcu 2012 roku Prokurator Generalny, wobec stwierdzenia, że ww. przepis art.87b Prawa przewozowego, budzi wątpliwości, wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie jego zgodności z Konstytucją (art. 31 ust.3 w zw. Z art.41 ust. 1 Konstytucji RP). Upraszczając sprawę, wnioskodawca zarzucił, iż brzmienie przepisu jest nieprecyzyjne i umożl...

Więcej»

13.08.2014   Badania lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców  

Ocena

+ -
-9

Dotyczy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2014 , poz. 600)

W dniu 20 lipca 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców ( Dz. U. z 2014 roku, poz. 949) .
Rozporządzenie jest realizacją delegacji ustawowej udzielonej Ministrowi Zdrowia przez ustawodawcę w art.81 ust.1 ustawy o kierujących pojazdami.
Treścią ww. aktu wykonawczego są m.in. szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badań lekarskich , ich zakres, jednostki uprawnione do ich przeprowadzania, wzory stosowanych dokumentów oraz wysokość opłaty za badania lekarskie ( 200 zł).
Z dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia straciło moc wcześniejsze rozpor...

Więcej»

7.08.2014   Ulga na przejazdy komunikacją publiczną dla osób studiujących za granicą 

Ocena

+ -
-11
ikona

W związku z licznymi zapytaniami dot. prawa studenta studiującego za granicą do korzystania z 50 % ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej, uprzejmie wyjaśniamy:
1) Jak wiadomo przepis art. 188 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) przyznaje studentowi prawo do korzystania z 50 % ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej, zaś osobom, które ukończyły studia I stopnia prawo to przysługuje do 31 października roku, w którym ukończyły te studia.
Od 2011 roku, wskutek nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym, jednostki samorządu terytorialnego mogą podjąć decyzję o przyznaniu powyższej ulgi także doktorantom.

2) Dokumentem potwierdzającym status studenta jest le...

Więcej»

30.07.2014   Wytyczne interpretacyjne Komisji Europejskiej do rozp. nr 1370/2007 

Ocena

+ -
-8
ikona

Zwracamy Członkom naszej Izby uwagę na bardzo istotny dokument, który niżej publikujemy, mianowicie:

Wytyczne interpretacyjne Komisji Europejskiej z marca 2014 roku dotyczące rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 w sprawie usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego

W Wytycznych Komisja Europejska , jak nas informuje w swoim Komunikacie 2014/C 92/01, przedstawia swoją własną interpretację przepisów rozporządzenia nr 1370, opartą o najlepsze praktyki, aby umożliwić państwom członkowskim czerpanie pełnych korzyści z rynku wewnętrznego.
Wytyczne nie mają charakteru wyczerpującej interpretacji wszystkich 12 artykułów rozporządzenia, nie tworzą także nowych przepisów , po...

Więcej»

25.06.2014   Propozycja rządu dot. minimalnego wynagrodzenia 

Ocena

+ -
-8

Rząd proponuje aby w 2015 roku wynagrodzenie minimalne wyniosło 1750 zł.
W dniu 10 czerwca 2014 r. Rada Ministrów przyjęła propozycję resortu pracy dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace w 2015 roku, która miałaby wynieść 1750zl. Oznacza to wzrost o 4,2% w stosunku do wynagrodzenia minimalnego z 2014 roku (1480zł). Propozycja Rządu zostanie przedstawiona Komisji Trójstronnej ds. społeczno - gospodarczych.
...

Więcej»

25.06.2014   Nowe stawki za wpis do Monitora Sądowego i Gospodarczego 

Ocena

+ -
-10

Od 1 czerwca obowiązują nowe stawki za wpis do Monitora Sądowego i Gospodarczego
Są one o przeszło połowę niższe i wynoszą nie 250 zł ale 100 zł. Dotychczas 100 zł. Płaciło się jedynie za pierwszy wpis do Monitora. ( Dz. U. z 2014r poz.649)
...

Więcej»

25.06.2014   Posiłki na delegacji służbowej są zwolnione z PIT tylko do wysokości diety  

Ocena

+ -
-10

Taką interpretację indywidualną wydał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie IPPB2/415-45/MK. Wyjaśnił on, że nadwyżka kosztów wyżywienia podczas podróży służbowej, ponad limity diet określone w rozporządzeniach w sprawie delegacji krajowych i zagranicznych, podlegać będzie opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy. ...

Więcej»

25.06.2014   Ewidencja przebiegu pojazdów 

Ocena

+ -
-10

Od 1 czerwca 2014 roku obowiązuje rozporządzenie Min. Fin w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów ( Dz. U. z 2014r poz. 709)
Minister Finansów zaliczył do nich wymienione enumeratywnie trzy rodzaje pojazdów samochodowych , będące pojazdami specjalnymi:
1) pomoc drogową, mającą nadwozie konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu uszkodzonych pojazdów,
2) pogrzebowy oraz
3) bankowóz – wyłącznie typu A I B .
...

Więcej»

9.04.2014   Jawny wzór legitymacji kontrolera 

Ocena

+ -
-10

07 kwietnia 2014 | Prawo | Michał Cyrankiewicz

Mieszkańcy mają prawo znać wzór identyfikatora kontrolera biletów. Do jego ujawnienia spółkę transportową zobowiązuje ustawa o dostępie do informacji publicznej....

Więcej»

7.01-7.04.2014   ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 

Ocena

+ -
-9

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r.

Poz. 1692

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 2013 r.
w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
...

Więcej»

5.09.2013   Nowości w prawie 

Ocena

+ -
-11
ikona

Nowości w prawie (d. c. - Dz. U. 2013 r. od poz. 689 )


1) Zmiana ustawy o kierujących pojazdami - ustawa z dnia 24 maja 2013 roku Dz. U. z 2013 r. poz. 700, weszła w życie 20 czerwca 2013 r.

2) Trzy rozporządzenia Ministra Transportu ,Budownictwa i Żeglugi Morskiej :


z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów tych dokumentów D.U. z 2013 r poz. 713, obowiązuje od 15 sierpnia 2013 r.,
...

Więcej»

4.09.2013   Czas na metropolie. Mogą powstać już w 2014 r.  

Ocena

+ -
-11

1

Spełniają się marzenia gospodarzy największych polskich miast. Platforma skierowała do Sejmu projekt ustawy o powiatach metropolitalnych.
- To ułatwi funkcjonowanie miast i okolicznych gmin - mówił wtedy "Gazecie" ówczesny wicepremier i szef MSWiA Grzegorz Schetyna. I planował, że metropolie będą mogły decydować o inwestycjach, zagospodarowaniu przestrzennym, wywozie śmieci, wspólnie starać się o środki z UE. A mieszkańcy metropolii będą mogli np. posługiwać się jednym biletem komunikacji miejskiej.

Metropolii miało być 12 - z własnymi budżetami, koncepcjami zagospodarowania przestrzennego. Zaczęły jednak protestować mniejsze miasta, PSL alarmowało, że to wykończy wieś. PiS z kolei st...

Więcej»

5.08.2013   Stanowisko Izby w sprawie przewozu rowerów w komunikacji miejskiej w świetle obowiązującego stanu prawnego 

Ocena

+ -
-10
ikona

Analizując obowiązujący stan prawny dotyczący problemu przewozu roweru w środkach komunikacji miejskiej należy w pierwszym rzędzie mieć na względzie:
ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), w szczególności art. 7 ust. 1 pkt. 4 i art. 40 ust. 2 pkt. 4 oraz
ustawę z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1173), a szczególnie art. 14, 15 ust. 5 i 23.

Z przepisów ustawy ustrojowej, jaką jest ustawa o samorządzie gminnym wynika, że wszystkie sprawy dotyczące lokalnego transportu zbiorowego należą do zakresu działania gminy. Tak stanowi art. 6 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 zaliczając zbiorowy transport lokalny do zadań własnych gminy. Do tego rodzaju spraw należy niewątpliwie także ustalanie za...

Więcej»

26.06.2013   Homologacja typu tramwajów i trolejbusów 

Ocena

+ -
-11
ikona

Od dn. 22 czerwca 2013r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dn. 28 maja 2013r. w sprawie homologacji typów tramwajów i trolejbusów (Dz.U. 2013r. poz. 688) które zastąpiło rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 marca 2011r.
Z tą samą datą weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu 20 maja 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji, sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (Dz.U. 2013r. poz. 607 - 1600 i 400 złotych)...

Więcej»

15.05.2013   Nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych  

Ocena

+ -
-12
ikona

Zwracamy uwagę na nową, obowiązującą od 28 kwietnia 2013 roku, ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
Zastępuje ona dotychczasową ustawę z dnia 12 czerwca 2003 roku która, jak się okazało, zawiera niewystarczające instrumenty mające dyscyplinować strony transakcji handlowych, szczególnie dłużników, do stosowania krótkich terminów zapłaty po dostarczeniu towarów lub wykonaniu usług. Ponadto nowa ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych ( Dz. Urz. UE L 48 z dnia 23 lutego 2011 roku str.1 ).
Nowa regulacja:
1) zawiera szerszy zakres podmiotowy (art.2 ),
2) definiuje pojęcie podmiotu ...

Więcej»

10.04.2013   DIALOG TECHNICZNY - nowe narzędzie prawne wprowadzone do Prawa zamówień publicznych od 20 lutego 2013 roku  

Ocena

+ -
-10
ikona

Celem nowelizacji Prawa zamówień publicznych w zakresie dotyczącym wprowadzonego dialogu technicznego, jest udzielenie zamawiającemu pomocy przy przygotowywaniu specyfikacji istotnych warunków skomplikowanych, wymagających specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, zamówień.
Dialog techniczny pozwala bowiem zamawiającemu na prowadzenie z potencjalnymi wykonawcami przed ogłoszeniem przetargu rozmów, które umożliwią mu na opisanie przedmiotu zamówienia, który uwzględniać będzie m.in. najlepsze, najnowsze i innowacyjne rozwiązania techniczne, organizacyjne, technologiczne, finansowe jak i prawne.
Ta nowa możliwość spotkała się z dużym zainteresowaniem o czym świadczą liczne ogłoszenia informujące o zamiarze prowadzenia dialogu i to nie tylko w skomplikowanych zamówieniach ale także prostych...

Więcej»

22.03.2013   Prawomocne orzeczenie NSA: opłaty za udostępnienie przystanku komunikacyjnego bez VAT  

Ocena

+ -
-8
ikona

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w dniu 20 marca 2012 roku (sygn. I FSK 687/12), że miejski zakład komunikacyjny, który na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym pobiera opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego nie musi rozliczać VAT od otrzymanych należności, podtrzymując tym samym nieprawomocne orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie (sygn. ISA/Ku1966/11) ze skargi Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie na interpretację indywidualną Ministra Finansów z 1 sierpnia 2011 roku, uchylającą tę zaskarżoną interpretację.
Z przedstawionej wykładni WSA, mającej charakte...

Więcej»

12.11.2012   Czy papieros elektroniczny jest wyrobem tytoniowym w świetle ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych? 

Ocena

+ -
-10
ikona

Ustawa definiuje wyroby tytoniowe jako wszelkie wyprodukowane z tytoniu wyroby, takie jak papierosy, cygara, cygaretki, tytoń fajkowy, machorka i inne, zawierające tytoń lub jego składnik, z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających nikotynę (art.2 pkt 3 wcyt. ustawy z 9 listopada 1995r. Dz.U. z 1996r. Nr 10, poz.55 ze zm.)
Ustawowy zakaz palenia, w wyczerpująco wyliczonych miejscach, dotyczy wyłącznie ww. wyrobów tytoniowych, m.in. w pomieszczeniach zakładów pracy, w środkach pasażerskiego transportu publicznego, w obiektach służących obsłudze pasażerów oraz na przystankach komunikacji publicznej (art.5 ust.1 wcyt. ustawy).
Czy zatem, w świetle omówionych wyżej przepisów, papieros elektroniczny, podlega zakazowi ustawowemu używania go w miejscach dot. komunikacji miejskiej? Wydaje...

Więcej»

12.11.2012   Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego. 

Ocena

+ -
-7
ikona

W wyroku z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie, o sygn. akt I PK 231/11, Sąd Najwyższy przyjął następującą tezę:
"Związkowa obrona i reprezentowanie praw oraz interesów zawodowych i socjalnych ludzi pracy ma ustrojowe i ustawowe esencjonalnie jawne podstawy w każdym zakresie o którym mowa w art. 1 i 7 ustawy o związkach zawodowych, w tym w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy.
Wyklucza to nieudzielanie pracodawcy informacji o wszystkich podlegających związkowej ochronie pracownikach lub ich ukrywanie ("grę w chowanego") za przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
Regulacje te uprawniają pracodawcę do uzyskania dostępu, gromadzenia i przetwarzania danych o pracownikach podlegających związkowej obronie, jeżeli jest to niezbędne dla spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów p...

Więcej»

12.11.2012   Minimalne wynagrodzenie miesięczne od 1 stycznia 2013 roku  

Ocena

+ -
-9

Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2013 roku wyniesie 1.600 zł . Obecna jego wysokość to kwota 1.500 zł.
Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 roku –Dz. U. poz.1026.
...

Więcej»

12.11.2012   Znak towarowy IGKM 

Ocena

+ -
-10

Uprzejmie zawiadamiamy, że Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej złożyła w Urzędzie Patentowym RP wniosek o udzielenie prawa ochronnego na swój graficzny znak towarowy.
Wniosek został przyjęty, a zgłoszenie uzyskało numer Z.404238, co Urząd Patentowy oficjalnie potwierdził pismem z dnia 24 sierpnia 2012 roku znak:BA (znak:BA) – III Z.404238/Potw.1/annow.
...

Więcej»

12.11.2012   Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika 

Ocena

+ -
-9
ikona

Zwracamy uwagę na przepisy ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wydane w formie rozporządzenia wykonawczego dotyczące zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (art. 2981 kp).
Są one zawarte w rozporządzeniu ministra Pracy z dnia 28 maja 1996 roku (Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zm.) i regulują zasadniczo dwie kwestie:
dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika, w tym rodzaju dokumentów, których pracodawca ma prawo żądać od ubiegającego się o zatrudnienie oraz wzór kwestionariusza osobowego i umowy o pracę;
sposób prowadzenia akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy wraz ze wzorami oświadczeń pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę, warunków umowy o p...

Więcej»

26.07.2012   Kasy fiskalne 

Ocena

+ -
-10
ikona

W ślad za naszą korespondencją z Ministerstwem Finansów w sprawie zwolnienia komunikacji miejskiej z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących informujemy, że nowy projekt rozporządzenia z dnia 18.07.2012 r. znajduje się obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych i przewiduje w załączniku pod pozycją 15. w dalszym ciągu zwolnienie do końca 2014 roku przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które pobierane są ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny. Dalszym zwolnieniem z obowiązku stosowania kas rejestrujących objęto także pozycję 40, 41 i 43 załącznika, tj.:

usług świadczonych przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługow...

Więcej»

13.07.2012   Uwaga: Szansa na zwolnienie autobusów z e-myta 

Ocena

+ -
-8
ikona

Do sejmu wpłynął poselski projekt zmiany ustawy o drogach publicznych w zakresie dotyczącym zwolnienia z opłat za przejazd niektórymi odcinkami dróg krajowych autobusów, niezależnie od dopuszczalnej masy, a także wyłączenia obwodnic aglomeracji miejskich z odpłatności za korzystanie z nich.
Są to dwa problemy, z którymi Izba występowała w zeszłym i w obecnym roku do Senatu i Ministerstwa Transportu.

Pismo: projekt ustawy wraz z uzasadnieniem
...

Więcej»

28.06.2012   Status prawny tzw. urządzeń przesyłowych w komunikacji tramwajowej 

Ocena

+ -
-10
ikona

Status prawny tzw. urządzeń przesyłowych w komunikacji tramwajowej.
(słupy, linie, kable, szyny, podkłady, budynki i budowle służące wyłącznie do korzystania z urządzeń przesyłowych).

W Sejmie RP trwają prace nad kolejną, od 2008 roku, zmianą przepisu art.49 Kodeksu cywilnego regulującego status prawny tzw. urządzeń przesyłowych, bardzo istotnego, między innymi, dla operatorów posiadających komunikacją tramwajową.
Obecnie obowiązująca treść art. 49kc obejmuje swoją regulacją urządzenia służące do doprowadzania i odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podawcze ustalając zasadę, że jeżeli wchodzą one w skład przedsiębiorstwa nie należą do części składowych nieruchomości. Jest to wyjątek od zasady ustalonej w art. 191kc, że urządzenie z chwilą trwałe...

Więcej»

26.06.2012   VAT od dostępu do przystanków 

Ocena

+ -
-10

Udostępnianie miejskich przystanków przewoźnikom jest opodatkowaną usługą – twierdzi fiskus...

Więcej»

13.04.2012   Firmy znalazły sposób na zastopowanie legalnego strajku 

Ocena

+ -
-11
ikona

Pracodawcy i ich prawnicy w gąszczu przepisów odkryli ścieżkę prowadzącą do ograniczenia związkom zawodowym możliwości prowadzenia akcji strajkowych.

Pracodawcy sięgnęli po możliwości, jakie daje im kodeks cywilny i kodeks postępowania cywilnego. O skuteczności tych instrumentów przekonali się już górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Zarząd JSW po ukazaniu się informacji, że związki w ramach protestu planują zablokować możliwość realizacji dostaw węgla do strategicznych kontrahentów, wystąpił do sądu o wydanie zakazu podejmowania wszelkich działań lub zaniechań zmierzających do blokowania przeładunku lub transportu węgla. Okazało się, że roszczenie o zapobieżenie szkodzie uchroniło spółkę przed blokadą pracy kopalni przez związkowców.

[http://g.gazetaprawna.pl/p/_wspolne/p...

Więcej»

2.04.2012   Ulgi dla weteranów 

Ocena

+ -
-10

W dniu 30 marca 2012 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa ( Dz. U. Nr 205,poz.1203) , a wraz z nią uprawnienie do ulgi taryfowej w wysokości 50 % przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej dla weterana poszkodowanego pobierającego rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa ( art.30 ust.1 pkt 1 ). Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z tych uprawnień jest legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta – rencisty.
Uprawnienie powyższe jest uprawnieniem mającym swoje źródło w ustawie i przysługuje nie wszystkim weteranom lecz weteranom poszkodowanym pobierającym rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstały...

Więcej»

21.02.2012   Opłata za korzystanie z gminnych przystanków komunikacyjnych jest opłatą administracyjną, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 

Ocena

+ -
-4
ikona

Tak najkrócej rzecz ujmując można streścić orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie ISA/Ku1966/11 ze skargi Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie na interpretację indywidualną Ministra Finansów z 1 sierpnia 2011 roku, uchylającą tę zaskarżoną interpretację.
Wyrok nie jest prawomocny.
Z przedstawionej wykładni WSA, mającej charakter wiążący dla organów podatkowych przy ponownym dokonaniu oceny wniosku Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o interpretację, wynika co następuje:
1. Pobieranie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wchodzi w zakres władztwa publicznego wykonywanego przez organ władzy publicznej;
2. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest świadczenie...

Więcej»

21.02.2012   Urlop na żądanie w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego  

Ocena

+ -
-9

I. W wyroku Sądu Najwyższego z 16 kwietnia 2008r sygn. akt II PK 26/08 zawarte są następujące tezy istotne, z punktu widzenia pracodawcy, dla właściwej interpretacji przepisu art. 167.2 k.p. dotyczącego urlopu na "żądanie".
Otóż Sąd Najwyższy w uzasadnieniu prawnym stwierdza:
1.) Zgodnie z art. 167.2 k.p. pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż cztery dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Urlop ten stanowi część urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi, wobec czego ma identyczny do urlopu wypoczynkowego charakter prawny i stosuję się do niego wynikające z Kodeksu pracy regulacje urlopowe,
2.) Wniosek urlopowy pracownika jest brany przez pracodawcę pod uwagę, ale nie jest dla niego wiążący. Pracodawca winie...

Więcej»

14.11.2011   Nowość: Zmiana w przepisach o udzielania zaległych urlopów wypoczynkowych. 

Ocena

+ -
-10
ikona


Od 1 stycznia 2012 roku wydłużono - do 30 września następnego roku kalendarzowego - możliwość udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w terminie ustalonym w planie urlopów.
Szczegóły w ustawie z dnia 16 września 2011 roku o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232,poz.1378). Zmiana treści przepisu art.168 Kodeksu pracy.

Czytaj więcej:

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy
Stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej...

Więcej»

7.10.2011   Pismo dot. interpretacji zmienionego przepisu art. 32 ustawy o czasie pracy kierowców 

Ocena

+ -
-10
ikona

pismo IGKM
odpowiedź ministerstwa...

Więcej»

2.07.2011   Badanie stanu trzeźwości pracownika - stan prawny obowiązujący od 1 lipca 2011 roku  

Ocena

+ -
+0
ikona

Kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona, w świetle art.17 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, miały i mają nadal obowiązek niedopuszczania do pracy pracownika jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie ,że stawił się on do pracy w stanie po spożyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy.
Nowelizacja wyżej cytowanego art.17, obowiązująca od 1 lipca br., polega na tym, iż badanie trzeźwości takiego pracownika może być obecnie przeprowadzone także na żądanie kierownika zakładu pracy lub osoby przez niego upoważnionej, a nie tylko na żądanie samego pracownika ( art.17 ust.3 ).
Z nowelizacji ustępu 3 art.17 wynika jednocześnie, że badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku public...

Więcej»

8.03.2011   INTERPRETACJA PRZEPISU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W ZAKRESIE "UJĘCIA PODRÓŻNEGO" 

Ocena

+ -
-9
ikona

Ujęcie" - o rozszerzonych uprawnieniach kontrolerów w publicznym transporcie zbiorowym.

W związku z licznymi pytaniami i prośbami o interpretację nowych zapisów ustawy, a w szczególności wyjaśnienia użytych tam pojęć, niniejszym przybliżamy, pojawiające się w ustawie określenie "ujęcia".
Celem uczynienia kontroli biletowej bardziej skuteczną w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku, która weszła w życie z dniem 1 marca 2011 roku dokonano rozszerzenia uprawnień kontrolerów w pojazdach komunikacji miejskiej wprowadzając zmiany w Prawie przewozowym poprzez dodanie przepisu karnego o prostej konstrukcji, korespondującej z przepisem art. 33 a ust.4 (odmowa zapłacenia należności i niemożność ustalenia tożsamości podróżnego).

Dla przypomnienia przy...

Więcej»

1.03.2011   Samorządy opracują plany transportu publicznego 

Ocena

+ -
-10

czytaj......

Więcej»

27.01.2011   Konsultacje Społeczne 

Ocena

+ -
-10

W ślad za prośbą Ministra Infrastruktury, przekazujemy do zaopiniowania w ramach Konsultacji Społecznych projekt Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych, dotyczących zamówień publicznych na pojazdy transportu drogowego wraz z uzasadnieniem. czytaj...

Delegację do wydania tego rozporządzenia stanowi art. 91 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, Dz. U z 2011 r. Nr 5, poz. 13). Potrzeba wydania rozporządzenia wynika z konieczności dokonania implementacji dyrektywy 2009/33/WE P...

Więcej»

13.01.2011   Konsultacje społeczne do przepisów wykonawczych ustawy o ptz. 

Ocena

+ -
-10
ikona


W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie nowej ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r Nr 5, poz. 13), która wymaga przygotowania nowych rozporządzeń wykonawczych, prosimy uprzejmie o zaopiniowanie złączonych projektów rozporządzeń Ministra Infrastruktury:


w sprawie rozkładów jazdy wraz z uzasadnieniem,czytaj...

w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz worów tych dokumentów wraz z uzasadnieniem.czytaj...

Ewentualne Państwa uwagi, opinie i propozycje zmia...

Więcej»

27.12.2010   Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym podpisana!!! 

Ocena

+ -
-10
ikona

W dniu 23.12.2010r. została podpisana przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawa o publicznym transporcie zbiorowym.


W załączniku treść uchwalonej przez Sejm i podpisanej przez Prezydenta ustawy - Czytaj......

Więcej»

15.11.2010   GP: Od 15 listopada zakaz palenia papierosów w miejscach publicznych 

Ocena

+ -
-9
ikona

Nowe przepisy ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu zawierają listę miejsc, w których będzie obowiązywał całkowity zakaz palenia papierosów. Wśród nich znalazły się restauracje, uczelnie, przystanki autobusowe, szpitale, szkoły, teatry, kina oraz inne pomieszczenia dostępne do użytku publicznego. Osoby, które ów zakaz złamią, zapłacą mandat wysokości do 500 zł, który wypisze funkcjonariusz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. ...

Więcej»

26.10.2010   Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 

Ocena

+ -
-10
ikona

W dniu 26 października 2010 roku odbyło się w Komisji Infrastruktury Sejmu pierwsze czytanie projektu Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Drugie czytanie odbędzie się prawdopodobnie jeszcze w listopadzie br. Treść aktualnej wersji projektu ustawy...

Więcej»

3.08.2010   Komunikacja miejska zwolniona z obowiązku stosowania kas fiskalnych przynajmniej do 31 grudnia 2012 roku, ale pod warunkiem stosowania cen urzędowych 

Ocena

+ -
-10
zdjecie

W dniu 30 lipca 2010 roku opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw nowe Rozporządzenie ministra finansów z 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930), które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Rozporządzenie utrzymuje do dnia 31 grudnia 2012 r. dotychczasowe zwolnienia niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku powadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących m.in.
Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski dotyczący wyłącznie przewozów metrem rozkładowych pasażerskich, za które pobierane są ceny urzędowe ustalone przez gminę (radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny,
Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejs...

Więcej»

30.05.2010   Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym przyjęta przez Sejm czeka na podpis Prezydenta RP 

Ocena

+ -
-11
ikona

W dniu 16.12.2010 roku Sejm RP uchwalił ustawę o publicznym transporcie zbiorowym. Prezydent RP ma 14 dni na jej podpisanie. Ustawa przewiduje, w przypadku jej podpisania, że przepisy wejdą w życie z dniem 01.03.2011 roku.

W załączniku treść uchwalonej przez Sejm ustawy - Czytaj......

Więcej»

14.05.2010   Nie tylko prawnicy i lekarze od maja 2011 r. z kasami fiskalnymi 

Ocena

+ -
-9
zdjecie

Resort finansów opublikował projekt rozporządzenia o kasach fiskalnych. Od 1 maja 2011 r. kasy fiskalne będą musieli stosować m.in. lekarze i prawnicy. Budżet początkowo straci 250 mln zł na uldze związanej z zakupem kas.

Od 1 maja 2011 r. nowe grupy podatników będą musiały kupić i stosować w swojej działalności gospodarczej kasy fiskalne m.in. prawnicy, lekarze, rzeczoznawcy, detektywi, ochroniarze. Takie zmiany przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących opublikowany przez Ministerstwo Finansów.
Rozporządzenie od stycznia

Obecne rozporządzenie w sprawie kas obowiązuje do 31 grudnia 2010 r. To projektowane przez MF ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2011 r., jednak większość zmian, zwłaszc...

Więcej»

6.05.2010   Kasy fiskalne: nadal brak przepisów 

Ocena

+ -
-9
zdjecie

Projekt nowego rozporządzenia o kasach fiskalnych miał być przedstawiony w kwietniu. Jeśli prawnicy i lekarze mają stosować kasy, projekt powinien być gotowy w tym półroczu. Eksperci: objęcie obowiązkiem stosowania kas nowych podatników nie jest przesądzone....

Więcej»

23.04.2010   Projekt ustawy o kierujących pojazdami skierowany do rozpatrzenia przez Nadzwyczajną Podkomisję, Sejmowej Komisji Infrastruktury 

Ocena

+ -
-10
ikona

Informujemy, że Sejm RP - Komisja Infrastruktury podjęła pracę nad projektem ustawy o kierujących pojazdami. Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem można pobrać ze stron sejmu RP lub strony internetowej Izby.
Projekt wraz z uzasadnieniem i oceną skutków.

W związku z tym, że projekt przewiduje zakwalifikowanie jako działalności gospodarczej regulowanej prowadzenie ośrodków szkolenia kierowców i pracownie psychologiczne, stawiając wymagania przewidziane w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, jak i w projekcie, oczekujemy pilnych (do 29 kwietnia 2010 r.) ewentualnych uwag zarówno do całości projektu, jak i do wspomnianej działalności regulowanej.

Pożądane byłoby wskazanie osób - specjalizu...

Więcej»

12.04.2010   Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym skierowany do Marszałka Sejmu 

Ocena

+ -
-7
ikona

24 marca 2010 Premier skierował projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym do Marszałka Sejmu RP.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o pilne zgłaszanie uwag, sugestii i propozycji zmian do projektu ustawy oraz do załączonych do niej aktów wykonawczych (rozporządzeń). Stanowisko to prezentowane będzie na posiedzeniach Komisji Infrastruktury w Sejmie przez naszych reprezentantów.

Ewentualne uwagi prosimy przesyłać do Izby (e-mailem lub faxem) w terminie do 23 kwietnia 2010r.

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i rozporządzeniami można pobrać ze stron sejmu RP, lub strony internetowej Izby.

Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
...

Więcej»

8.02.2010   Rząd przyjął projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 

Ocena

+ -
-11
ikona

2 lutego br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Projekt ustawy ma na celu zmianę dotychczasowego sposobu funkcjonowania i organizowania przewozów w transporcie publicznym (drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, morskim oraz w żegludze śródlądowej).
Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Przepisy wprowadzające ustawę o publicznym transporcie zbiorowym
Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy...

Więcej»

8.02.2010   Podstawowe elementy umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego opublikowane w dniu 4.02.2010r. 

Ocena

+ -
-10
ikona

Opublikowano przygotowany przez Inicjatywę JASPERS dokument zawierający rekomendacje odnośnie do treści umowy o świadczenie usług publicznych w lokalnym transporcie zbiorowym. Celem tego dokumentu jest wskazanie istotnych elementów jakie z punktu widzenia prawa i praktyki powinna zawierać umowa o świadczenie usług publicznych w lokalnym transporcie zbiorowym.

Dokument nie ma charakteru wyczerpującego i powinien być stosowany z uwzględnieniem specyficznych okoliczności każdego stanu faktycznego.

Dokument jest powiązany z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym.
Publikowany dokument jest rekomendowany do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju...

Więcej»

1.02.2010   Nowe zasady udzielania zamówień publicznych 

Ocena

+ -
-10

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie krótsze. Skorzystają na tym zarówno zamawiający, w tym jednostki samorządu terytorialnego, jak i wykonawcy. Największe zmiany dotyczą systemu środków ochrony prawnej. Zrezygnowano z protestu, a co za tym idzie, pierwszym środkiem ochrony prawnej wnoszonym przez wykonawców będzie teraz odwołanie. Z kolei zamawiający na gruncie nowych przepisów będzie dysponował prawem wniesienia odpowiedzi na odwołanie, w tym do jego uwzględnienia. Dla podmiotów publicznych oznacza to, że nie będą musiały zajmować się skargami wykonawców, a zadanie to przejmie Krajowa Izba Odwoławcza....

Więcej»

26.01.2010   Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, skierowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów w dniu 14.01.2010 r. 

Ocena

+ -
-15
ikona

Zmiana dotyczy tylko projektu ustawy w stosunku do wersji z 11.12.2009 r.
Przepisy wprowadzające nie uległy zmianie w stosunku do wersji z 8 lipca 2009 r.
Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Przepisy wprowadzające ustawę o publicznym transporcie zbiorowym...

Więcej»

11.01.2010   Kolejny projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, skierowany do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów w dniu 11.12.2009r. 

Ocena

+ -
-10
ikona

Zmiana dotyczy tylko projektu ustawy. Przepisy wprowadzające nie uległy zmianie w stosunku do wersji z 8 lipca 2009 r.
Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Przepisy wprowadzające ustawę o publicznym transporcie zbiorowym...

Więcej»

3.01.2010   Rozporządzenie do konsultacji społecznych w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 

Ocena

+ -
-11
ikona

W związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r Nr 5, poz. 13) i koniecznością wprowadzenia przepisów wykonawczych prosimy uprzejmie o zaopiniowanie rozporządzenia ws. szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego z modyfikacją zwłaszcza w odniesieniu dla przewozów realizowanych w komunikacji miejskiej. czytaj...

Ewentualne Państwa uwagi, opinie i propozycje zmian merytorycznych oraz redakcyjnych prosimy przekazać do Izby w terminie do dnia 08 marca 2011 r.
w formie elektronicznej na adres: d.rondtke@igkm.pl lub igkm@igkm.pl...

Więcej»

11.12.2009   Kasy fiskalne dla komunikacji miejskiej najwcześniej od 2011 r. 

Ocena

+ -
-11
zdjecie

Obecne przepisy o stosowaniu kas fiskalnych zostaną przedłużone na 2010 rok. Żadna nowa grupa podatników nie będzie musiała stosować urządzeń fiskalnych. W kwietniu 2010 r. resort finansów przedstawi nowy projekt, który zmieni tę sytuację....

Więcej»

24.11.2009   Uaktualniony wykaz uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w komunikacji miejskiej wynikających z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym 

Ocena

+ -
-10

Uaktualniony wykaz uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w komunikacji miejskiej wynikających z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym (wg stanu prawnego na 01.11.2009 roku)...

Więcej»

27.10.2009   Kolejny projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, skierowany do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów w dniu 15.10.2009r. 

Ocena

+ -
-10
ikona

Zmiana dotyczy tylko projektu ustawy. Przepisy wprowadzające nie uległy zmianie w stosunku do wersji z 8 lipca 2009 r.
Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Przepisy wprowadzające ustawę o publicznym transporcie zbiorowym...

Więcej»

5.08.2009   Będzie obowiązywała jedna stawka ryczałtu bez względu na wysokość przychodu 

Ocena

+ -
-10

Od przyszłego roku zryczałtowany podatek od wynajmu może być płacony według jednolitej 8,5-proc. stawki....

Więcej»

20.07.2009   Ustawa o finansach publicznych - istotne zmiany dla zakładów komunikacji miejskiej działających w formie zakładów budżetowych 

Ocena

+ -
-7
ikona

1. Ustawa o finansach publicznych, wskutek wprowadzenia i przegłosowania przez Sejm autopoprawek uległa zmianom, w tym w istotnej sprawie dotyczącej formy prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego. Sejm, ostatecznie w art.14, przywrócił formę samorządowego zakładu budżetowego dla wykonywania zadania własnego gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego:
Art. 14.
Zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie:
gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w ...

Więcej»

20.07.2009   Kolejny projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, skierowany do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów w dniu 8.07.2009r. 

Ocena

+ -
-10
ikona

Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Przepisy wprowadzające ustawę o publicznym transporcie zbiorowym...

Więcej»

17.07.2009   Kasy fiskalne: będą zmiany w zwolnieniach 

Ocena

+ -
-9
zdjecie

TK: delegacja dla ministra do zwolnienia z kas narusza konstytucję. Obecne przepisy będą jednak obowiązywać jeszcze przez 9 miesięcy. Sejm i MF, korzystając z okazji, mogą zmniejszyć zakres zwolnienia....

Więcej»

1.06.2009   Ukazała się kolejna wersja projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 1.06.2009. 

Ocena

+ -
-10
ikona

Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Przepisy wprowadzające ustawę o publicznym transporcie zbiorowym...

Więcej»

30.04.2009   Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz przepisów wprowadzających. Projekt skierowany na KERM. 

Ocena

+ -
-10
ikona

Przepisy wprowadzające ustawę o publicznym transporcie zbiorowym
Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym...

Więcej»

23.04.2009   DYREKTYWA 2009/33/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego. 

Ocena

+ -
-10
ikona

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ukazała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego - wchodząca w życie w dniu 4.12.2010 roku....

Więcej»

2.02.2009   Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz przepisów wprowadzających, został w dniu dzisiejszym przekazany do uzgodnień międzyresortowych. 

Ocena

+ -
-9
ikona

W stosunku do poprzedniej wersji wprowadzono wiele zmian wnoszonych w procesie konsultacji społecznych, w tym także uwag i sugestii naszej Izby.

Przepisy wprowadzające ustawę o publicznym transporcie zbiorowym
Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
...

Więcej»

28.01.2009   MRR: Wytyczne w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w lokalnym transporcie zbiorowym  

Ocena

+ -
-10
ikona

W dniu 16 stycznia 2009 r. Minister Rozwoju Regionalnego Pani Elżbieta Bieńkowska podpisała wytyczne. Stosowane będą od daty zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Pobierz plik...

Więcej»

27.01.2009   Niebieska księga dla sektora transportu publicznego rekomendowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Ministerstwo Infrastruktury. 

Ocena

+ -
-10
ikona

Celem tego opracowania jest zaprezentowanie metody przeprowadzania analizy kosztów i korzyści dla planowanych projektów inwestycyjnych w sektorze transportu publicznego w Polsce, dla których beneficjenci ubiegają się o pomoc finansową z funduszy Unii Europejskiej.

Poniżej dokument do pobrania.

Niebieska księga dla sektora Transportu Publicznego...

Więcej»

19.01.2009   MF: Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. 

Ocena

+ -
-9
ikona

Na podstawie art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:... (puje:...)

Więcej»

15.01.2009   Kierownica autobusu dla wybranych 

Ocena

+ -
-11

10 tys. zł - tyle ma kosztować kurs na przewóz osób zwany kwalifikacją wstępną. Szacunkowo, bo na razie nie ma go gdzie zrobić. ...

Więcej»

23.12.2008   MI: Projekt Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. 

Ocena

+ -
-9
ikona

Przedstawiony został projekt Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przygotowany w Ministerstwie Infrastruktury. Projekt został skierowany do konsultacji społecznych.

Poniżej druki dokumentów do pobrania.

Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o publicznym transporcie zbiorowym...

Więcej»

8.12.2008   MF: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie kas rejestrujących 

Ocena

+ -
-10
ikona

Dostępny jest już projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nie ulegają zmianie zasady zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji. Projekt zwalania z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2009 roku "przewozy miejskie rozkładowe pasażerskie, inne niż kolejowe, za które pobierane są ceny urzędowe ustalane przez gminę lub związek komunalny"....

Więcej»

4.12.2008   MF: Nowi podatnicy zastosują kasy fiskalne najwcześniej w lipcu 2009 r. 

Ocena

+ -
-10
ikona

Żadna nowa grupa podatników nie będzie miała obowiązku stosowania kas fiskalnych od 1 stycznia 2009 r. - zapewnia w rozmowie z GP Ludwik Kotecki, wiceminister finansów. Jeśli nawet w nowym rozporządzeniu dotyczącym kas pojawi się kolejna grupa podatników zobowiązanych do stosowania tych urządzeń, będą oni musieli je instalować najwcześniej od lipca 2009 r. Na przygotowanie się do nowych obowiązków będzie co najmniej pół roku - podkreśla wiceminister Kotecki....

Więcej»

28.11.2008   MF: Kasy Rejestrujące - wciąż nie ma nowych przepisów 

Ocena

+ -
-9
ikona

31 grudnia przestanie obowiązywać rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących
Przedsiębiorcy znowu w ostatniej chwili dowiedzą się o nowych obowiązkach
Projekt nowego rozporządzenia w sprawie kas miał być opublikowany w październiku, o czym zapewniał GP Ludwik Kotecki, wiceminister finansów. Do dziś nie pojawił się taki projekt....

Więcej»

7.11.2008   Pracownik zapłaci podatek za szczepionkę 

Ocena

+ -
-10

Wartość szczepionek przeciw grypie, które pracodawca kupuje dla pracowników, będzie kosztem firmy. U pracowników natomiast powstanie przychód do opodatkowania....

Więcej»

10.09.2008   ZALECENIE KOMISJI z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie bezpieczeństwa i ergonomii samochodowych systemów informacyjnych i systemów łączności 

Ocena

+ -
-12
ikona

Nowa wersja europejskiego zbioru zasad dotyczących interakcji człowieka z urządzeniami (notyfikowane jako dokument nr C(2008) 1742)
(2008/653/WE)...

Więcej»

9.09.2008   Firmy nie będą wydawać druków ZUS RMUA pracownikom 

Ocena

+ -
-10

Pracodawca raz w roku, a nie co miesiąc, będzie zobowiązany przekazać podwładnym raport o opłaconych składkach. Informacje będzie można przekazywać w formie papierowej lub, za zgodą pracownika, elektronicznej. Firma będzie wydawać druk ZUS RMUA na każde żądanie pracownika....

Więcej»

27.08.2008   MRR: Wytyczne w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w lokalnym transporcie zbiorowym 

Ocena

+ -
-9
ikona

Ukazał się projekt Wytycznych w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w lokalnym transporcie zbiorowym, po zmianach wynikających z przeprowadzonych konsultacji społecznych. Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. (znak DPI-III-92112-6-JOst/08) projekt powinien być, za wyjątkiem wskazanych w ww. piśmie wątpliwości dotyczących niektórych jego punktów, które są konsultowane obecnie z Komisją Europejską, stosowany przy przygotowaniu projektów w zakresie publicznego transportu zbiorowego dofinansowanych z Programów Operacyjnych na lata 2007-2013....

Więcej»

25.08.2008   MF: Nowy projekt ustawy o finansach publicznych 

Ocena

+ -
-10
ikona

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zamieszczono projekt nowelizacji (ustawy o finansach publicznych) i ustawy (Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych). Projekty te znajdują się na etapie uzgodnień międzyresortowych. Zgodnie z projektem do 31 grudnia 2009r. wszystkie zakłady komunikacyjne działające w formie zakładów budżetowych muszą być zlikwidowane. ...

Więcej»

7.08.2008   MRR: Nowa lista projektów kluczowych 

Ocena

+ -
-10
ikona

W dniu 31.07.2008r.Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zorganizowało drugą już konferencję poświęconą weryfikacji listy projektów kluczowych. Listy dotyczą trzech Programów: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, a także Rozwój Polski Wschodniej....

Więcej»

30.07.2008   Zmiana ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

Ocena

+ -
-10
ikona

Projekt zmian w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych, skierowany przez Radę Ministrów pod obrady Sejmu RP, zakładał możliwość wyłączenia spółek komunalnych spod stosowania tej Ustawy. W toku procedowania uznano jednak, iż zakres ewentualnego wyłączenia jest zbyt szeroki i stwarza pole do nadużyć. Z tego powodu proponowane przez Rząd (popierane przez Izbę) zmiany zostały przez Sejmową Komisję Gospodarki (posiedzenia w dniach 16.05 oraz 10.06), a następnie przez Sejm niemal w całości odrzucone.

Izba uznała za konieczne dokonać próby wprowadzenia odpowiednich poprawek podczas debaty nad projektem Ustawy w czasie obrad Senatu.
Podczas plenarnego posiedzenia Senatu i głosowania w dniu 23.07br, okazało się jednak, że poprawka (oznaczona jako nr 3 w druku Senackim [http://www.senat.gov.pl/k7...

Więcej»

29.07.2008   Podatek od dostawy gazu jest płatny jak faktura 

Ocena

+ -
-10

Obowiązek podatkowy przy dostawie gazu powstaje z upływem terminu płatności określonej w umowie lub na fakturze....

Więcej»

17.07.2008   Szkolenia zawodowych kierowców opóźnione 

Ocena

+ -
-10

Specjalistyczne szkolenia dla zawodowych kierowców powinny być możliwe już od 10 września. Nie będzie to możliwe bo zabrakło przepisów....

Więcej»

17.07.2008   Przedłużenie zwolnienia ze stosowania kas rejestrujących 

Ocena

+ -
-8
zdjecie

Dz. U. Nr 113 poz. 720 z dnia 30.06.2008

Rozporządzenie MF z 27.06.2008 w sprawie kas rejestrujących zwalniające z obowiązku ewidencjonowania usług od 01.07.2008 do 31.12.2008 - przewozy miejskie, rozkładowe pasażerskie, za które pobieranie są ceny urzędowe ustalane przez gminę....

Więcej»

8.07.2008   Czy MPK mogło przewidzieć kryzys naftowy? 

Ocena

+ -
-10

Około 20 zakładów komunikacji miejskiej może mieć kłopoty z powodu drożejących paliw. Nie mogą podnieść stawek, za jakie świadczą swoje usługi, bo uniemożliwia im to prawo zamówień publicznych...

Więcej»

2.07.2008   Więcej praw dla firm 

Ocena

+ -
-10

ZMIANA PRAWA - Sejm uchwalił nowelizację prawa zamówień publicznych....

Więcej»

23.06.2008   MRR: Wytycznych w sprawie zakupów taboru nie należy się bać 

Ocena

+ -
-11
ikona

Samorządy ze spokojem mogą stosować wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Beneficjentom korzystającym z dotacji na projekty służące transportowi miejskiemu nic złego nie grozi - zapewniają przedstawiciele ministerstwa....

Więcej»

12.06.2008   Spółki komunalne nie będą mieć przywilejów 

Ocena

+ -
-9

Dziś Sejm zajmie się nowelizacją ustawy o zamówieniach publicznych. Samorządy nie będą mogły udzielać własnym firmom komunalnym zamówień bez przetargów. Poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej w ofercie zostanie ułatwione i odformalizowane....

Więcej»

11.06.2008   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas 

Ocena

+ -
-10
zdjecie

Ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Ewentualne uwagi do projektu prosimy przysyłać na adres IGKM w terminie do 16 czerwca 2008r....

Więcej»

3.06.2008   Bez konkurencji w sferze komunalnej 

Ocena

+ -
-9

Spółki komunalne nie będą musiały rywalizować z prywatnymi firmami o zamówienia publiczne....

Więcej»

28.05.2008   Zgodnie z życzeniem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki, Waldemara Pawlaka prosimy o rozważenie możliwości wypełnienia ankiety dotyczącej skutków emigracji Polaków do krajów Unii Europejskiej. 

Ocena

+ -
-10
ikona

W efekcie integracji Polski z Unią Europejską, 1 maja 2004 roku, Polacy uzyskali dostęp do rynków pracy niektórych państw Unii Europejskiej na równych prawach z ich obywatelami. Większość pozostałych państw Unii Europejskiej wprowadziło ułatwienia w dostępie do swoich rynków pracy dla określonych grup polskich pracowników. Daleko posunięta liberalizacja przepływu pracowników doprowadziła do wzrostu wyjazdów zarobkowych Polaków do Europy Zachodniej. W świetle powyższego pragnę podjąć dialog z przedsiębiorcami na temat skutków emigracji Polaków dla obecnej sytuacji na rynku pracy.
Celem pozyskania opinii środowiska przedsiębiorców opracowano ankietę ukierunkowaną na specyfikację problemów w zakresie niedopasowania podaży i popytu na rynku pracy powstałego wskutek emigracji.

Prosimy o wyp...

Więcej»

27.05.2008   Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracowało i przedstawiło do konsultacji Projekt Wytycznych w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w lokalnym transporcie zbiorowym 

Ocena

+ -
-10
ikona

Projekt Wytycznych reguluje i wyjaśnia, odwołując się w tym zakresie do obowiązujących przepisów prawa krajowego i wspólnotowego, zasady, na jakich będą dofinansowywane z programów operacyjnych na lata 2007-2013 inwestycje w publicznym transporcie zbiorowym.

Treść projektu wytycznych można pobrać ze stron:
http://www.mrr.gov.pl/Dokumenty+oficjalne/Okres+programowania+2007-2013/Wytyczne+MRR/Horyzontalne+do+konsultacji
http://bip.mrr.gov.pl/Dokumenty+oficjalne/Okres+programowania+2007-2013/Wytyczne+MRR/Horyzontalne+do+konsultacji
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Dokumenty/20072013/wytyczne/mrr...

Więcej»

8.05.2008   Sprzęt i pracowników będzie można wypożyczyć 

Ocena

+ -
-10

Firma mimo braku potencjału kadrowego lub technicznego będzie mogła ubiegać się o kontrakt publiczny. Warunkiem ma być złożenie odpowiedniego zobowiązania innego przedsiębiorcy do udzielenia jej wsparcia....

Więcej»

23.04.2008   Czy można żądać od pracodawcy odszkodowania za wypadek przy pracy 

Ocena

+ -
-10

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługują świadczenia określone w ustawie z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Świadczenia te przysługują nie od pracodawcy, lecz od ZUS. Czy można żądać od pracodawcy odszkodowania w wysokości przekraczającej wysokość świadczeń z ZUS?...

Więcej»

17.04.2008   Podwyżka akcyzy na autogaz wykończy kilka tysięcy firm 

Ocena

+ -
-10

Wzrost akcyzy na autogaz zagrozi istnieniu kilku tysięcy firm, pisze "Rzeczpospolita" powołując się na przedstawicieli branży protestujących przeciwko 60-proc. podwyżce podatku...

Więcej»

2.04.2008   Można już wysłać PIT-a drogą elektroniczną 

Ocena

+ -
-10

Od 1 kwietnia 2008 roku na stronie Ministerstwa Finansów są dostępne formularze deklaracji podatkowych, dzięki którym osoby fizyczne mają możliwość rozliczania PIT-ów drogą elektroniczną....

Więcej»

2.04.2008   Przetargi do nowelizacji 

Ocena

+ -
-10

Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Przygotowana przez Urząd Zamówień Publicznych obszerna i szczegółowa nowelizacja ustawy ma dostosować polskie przepisy dotyczące zamówień publicznych do prawa unijnego, usprawnić procedury przetargowe oraz zmniejszyć liczbę odrzucanych ofert i unieważnionych postępowań....

Więcej»

7.03.2008   Zmiany w czasie pracy kierowców 

Ocena

+ -
-11
ikona

Z dniem 1 stycznia 2008 r. nastąpiła kolejna istotna zmiana przepisów. Teraz kierowca zobowiązany jest okazać do ewentualnej kontroli aż 29 wykresówek! Dotychczas zmuszony był pokazywać wykresówki z dnia bieżącego oraz poprzednich 15 dni.

Tak jak nadmieniliśmy wcześniej, w tej chwili po nowelizacji przepisów kierowca autobusu lub pracujący w firmie transportowej musi mieć zawsze przy każdej kontroli wykresówki z bieżącego dnia oraz 28 poprzednich. Tak powinno być na ogół, jednak, gdy na przykład, w czasie tych 28 dni kierowca jeździł pojazdem na przykład tylko trzy razy, to wówczas zobowiązany jest do pokazanie m. in. inspektorom transportu drogowego tylko cztery wykresówki oraz dokument potwierdzający to, co robił w dniach, w których nie prowadził pojazdu.
- To jest pewne utrudni...

Więcej»

30.01.2008   Firmy muszą zawrzeć pisemne umowy na badania pracowników 

Ocena

+ -
-10

Zmiana prawa - Pracodawca będzie musiał zawierać pisemne umowy z zakładem opieki zdrowotnej, któremu zleci wykonywanie badań wstępnych i okresowych pracowników....

Więcej»

29.01.2008   Pracodawcy muszą złożyć do ZUS druki IWA 

Ocena

+ -
-10

Pracodawcy zatrudniający co najmniej dziesięciu pracowników muszą do czwartku złożyć informacje konieczne do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe....

Więcej»

17.01.2008   Mali i średni przedsiębiorcy muszą mieć e-podpis 

Ocena

+ -
-10

Kilkaset tysięcy małych i średnich firm musi od 21 lipca przesyłać dokumenty do ZUS z certyfikowanym podpisem elektronicznym. To dla nich wydatek nawet kilku tysięcy złotych, pisze "Rzeczpospolita"....

Więcej»

15.01.2008   Poznań:Jest ulga MPK dla rodzin wielodzietnych 

Ocena

+ -
-9

Poznańscy radni zgodzili się by dzieci i młodzież ucząca się z rodzin wielodzietnych miaął specjalne ulgi na przejazdy komunikacją miejską. Za sieciówkę zapłacą tylko 4 zł...

Więcej»

9.01.2008   Miejskie tabory mogą przyjechać z opóźnieniem 

Ocena

+ -
-11

Dofinansowanie komunikacji. Jest szansa, że sięgnie 85 proc. Ale samorządy wolą 50 proc., byle szybciej...

Więcej»

8.01.2008   Stosowanie klasyfikacji przedłużone do końca roku 

Ocena

+ -
-10

Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług dla celów podatkowych można stosować do 31 grudnia 2008 r....

Więcej»

2.01.2008   Podatki: poszerza się system e-deklaracji 

Ocena

+ -
-10

System e-Deklaracje umożliwia od 1 stycznia 2008 r. składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną każdemu podatnikowi i płatnikowi - podaje resort finansów. Dotychczas z tej możliwości mogli skorzystać tylko duzi podatnicy. Od stycznia taką możliwość ma każdy podatnik, musi tylko posiadać bezpieczny podpis elektroniczny oraz zgłosić do urzędu skarbowego zamiar składania deklaracji w tej formie....

Więcej»

28.12.2007   Za egzamin na prawo jazdy zapłacisz krocie 

Ocena

+ -
-10

Nawet osiem tysięcy złotych od nowego roku mogą zarabiać egzaminatorzy sprawdzający umiejętności przyszłych kierowców. Za podwyżki dla nich zapłacą sami kursanci, bo - jak dowiedział się DZIENNIK - egzamin na prawo jazdy ma podrożeć w połowie przyszłego roku....

Więcej»

27.12.2007   Zmienią się zasady badania i oceny ofert przetargowych 

Ocena

+ -
-10

ZMIANA PRAWA - Łatwiejsze będzie poprawianie błędów w ofertach i korygowanie omyłek rachunkowych....

Więcej»

27.12.2007   PIT przesyłamy elektronicznie 

Ocena

+ -
-10

* Osoby fizyczne będą od 1 kwietnia 2008 r. przesyłać zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38 drogą elektroniczną
* Od 1 stycznia podatnicy mogą występować do urzędów skarbowych o niezbędne zaświadczenia do składania e-deklaracji
* Za przyznanie elektronicznego podpisu, który umożliwia składanie zeznań elektronicznych, trzeba zapłacić...

Więcej»

18.12.2007   Przybędzie skrzyżowań z zieloną strzałką 

Ocena

+ -
-10

Podświetlane zielone strzałki pozwalające na warunkowy skręt w prawo nie tylko pozostaną na naszych ulicach, ale będzie ich jeszcze więcej...

Więcej»

18.12.2007   Prawo jazdy zdobyte na drodze 

Ocena

+ -
-11

Mniej teorii w egzaminie na prawo jazdy zapowiada minister transportu Cezary Grabarczyk. Nie wyklucza, że kierować samochodem będą mogli już szesnatkolatkowie...

Więcej»

18.12.2007   Rośnie minimalna płaca pracownika 

Ocena

+ -
-10

Od 1 stycznia 2008 roku wynagrodzenie pracownika na pełnym etacie nie będzie mogło być niższe niż 1126 zł brutto....

Więcej»

6.12.2007   Zeznania roczne będą przesyłane elektronicznie 

Ocena

+ -
-10

Od nowego roku wszyscy podatnicy będą mogli przesyłać 39 rodzajów deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia także zeznania podatkowe....

Więcej»

6.12.2007   Ekwiwalent zwolniony z podatku 

Ocena

+ -
-10

Nie trzeba płacić podatku od ekwiwalentu wypłaconego przez pracodawcę pracownikowi, który używał w pracy własnej odzieży i obuwia roboczego....

Więcej»

6.12.2007   Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: Rozporządzenie dotyczące uslug publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego. 

Ocena

+ -
-10

Informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 03.12.2007 r. ukazało się rozporządzenie (WE) nr 1370 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące uslug publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 3 grudnia 2009r....

Więcej»

5.12.2007   Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie kas rejestrujących /Dz.U. Nr 245, poz. 1807/ 

Ocena

+ -
-6
zdjecie

Na stronie Ministrastrwa Finantów ukazało się rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących....

Więcej»

5.12.2007   Jest nowy projekt rozporządzenia w sprawie kas 

Ocena

+ -
-10

* Zmiana prawa Z końcem 2007 roku mają wygasnąć niektóre zwolnienia dla stosowania kas rejestrujacych
* Resort finansów opracował już kolejny projekt rozporządzenia przyznającego na kolejne pół roku te same ulgi
* Do 30 czerwca 2008 r. m.in. prawnicy i lekarze nie będą objęci obowiązkiem instalowania nowych urządzeń# Resort finansów opracował już kolejny projekt rozporządzenia przyznającego na kolejne pół roku te same ulgi
Do 30 czerwca 2008 r. m.in. prawnicy i lekarze nie będą objęci obowiązkiem instalowania nowych urządzeń...

Więcej»

14.11.2007   Rozliczenia z ZUS - wzrosną koszty prowadzenia firm 

Ocena

+ -
-10

Od przyszłego roku ponad 800 tys. płatników składek będzie musiało korzystać z tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego. ZUS uważa, że nałożenie takiego obowiązku na wszystkich płatników jest nieuzasadnione i może powodować problemy. Zdaniem pracodawców, nowe wymogi staną się kolejną barierą przy zakładaniu i prowadzeniu firm.
...

Więcej»

23.10.2007   Arbitraż w zamówieniach publicznych 

Ocena

+ -
-10

12 października weszły w życie zmiany w prawie zamówień publicznych powołujące nową instytucję - Krajową Izbę Odwoławczą. Jej zadaniem jest rozpatrywanie sporów z zakresu zamówień publicznych....

Więcej»

16.10.2007   Przed rozprawą będą odbywać się posiedzenia arbitrów 

Ocena

+ -
-10

Spory z zakresu zamówień publicznych będą rozstrzygać zawodowi arbitrzy z Krajowej Izby Odwoławczej, posługując się nowym regulaminem....

Więcej»

16.10.2007   Praca w domu, ale na etacie 

Ocena

+ -
-10

Dziś wchodzą w życie przepisy kodeksu pracy regulujące zatrudnienie w formie telepracy. Pracodawcy zapewnią telepracownikom sprzęt informatyczny i zadbają o bhp ich miejsca pracy. Wzrośnie liczba pracujących matek wychowujących dzieci i osób niepełnosprawnych.
...

Więcej»

10.10.2007   Przedsiębiorcom łatwiej będzie opłacać składki do ZUS 

Ocena

+ -
-10

* Prowadzący małe firmy przez 12 miesięcy będą płacić do ZUS składki w tej samej wysokości
* ZUS popiera propozycję przedsiębiorców ze względu na ograniczenie liczby błędów we wpłatach
* Nowe zasady nie wpłyną negatywnie na finanse Funduszu Ubezpieczeń Społecznych...

Więcej»

2.10.2007   Za leczenie ofiar wypadków zapłacą ubezpieczyciele 

Ocena

+ -
-10

Od poniedziałku, 1 października z ubezpieczenia komunikacyjnego OC będzie finansowane leczenie ofiar wypadków drogowych. To konsekwencja tzw. podatku Religi, czyli nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej....

Więcej»

20.09.2007   Kierowcy pod lupą 

Ocena

+ -
-9
ikona

Kierowca wykonujący przewóz drogowy musi mieć przy sobie zaświadczenie o danych technicznych pojazdu od pracodawcy lub oświadczenie, jeśli jest przedsiębiorcą i sam zasiada za kółkiem
...

Więcej»

12.09.2007   Płaca minimalna wyższa o190 zł 

Ocena

+ -
-9
ikona

Zmiana Prawa Ze 936 zł do 1126 zł wzrośnie od przyszłego roku minimalne wynagrodzenie za pracę....

Więcej»

29.06.2007   UOKiK: Pomoc istniejąca w sektorze transportu po 30 kwietnia 2007 roku 

Ocena

+ -
-13
zdjecie

W piśmie z 24 kwietnia 2007 roku (TREN A.4 MS/cm D(2007) 308701) w sprawie środków pomocowych dotyczących pomocy udzielanej w sektorze transportu Komisja Europejska wyjaśniła, iż trzyletni okres przejściowy, o którym mowa w Załączniku IV do Aktu Przystąpienia upłynął 30 kwietnia 2007 roku.

Komisja Europejska nie zgłosiła zastrzeżeń w odniesieniu do 16 środków pomocowych przesłanych jej w ramach procedury przejściowej odnoszącej się do sektora transportu. W związku z tym, środki te w dalszym ciągu uznawane są za pomoc istniejącą w rozumieniu art. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) Nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. L 83, 27.03.1999 r.). Oznacza to, iż udzielanie pomocy publicznej w sektorze transportu na ich podstawie może odbywać się b...

Więcej»

11.06.2007   MF: Projekt z dnia 31 maja 2007r. rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących wraz z uzasadnieniem 

Ocena

+ -
-11
zdjecie

Zwłoka w podpisaniu i opublikowaniu rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych sprawia, że w naszej branży pojawił się niepokój o przyszłość sprzedaży biletów w pojazdach komunikacji miejskiej.
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej otrzymała z Ministerstwa Finansów, w ramach konsultacji społecznych, projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych z jednoczesną informacją, że rozporządzenie musi być podpisane i opublikowane przed dniem 30 czerwca 2007 r. (z tą datą traci moc rozporządzenie z dnia 28 marca 2006 roku w tym przedmiocie).

projekt rozporządzenia...

Więcej»

2.04.2007   Ile godzin kierowca może prowadzić autobus 

Ocena

+ -
-9

Senat uchwalił nowelizację ustawy o czasie pracy kierowców. Senatorowie wprowadzili tylko trzy niewielkie poprawki....

Więcej»

2.04.2007   W przetargach nie można ograniczać praw wykonawców 

Ocena

+ -
-10

Senatorowie chcą zachować prawo do wnoszenia odwołań przy zamówieniach publicznych o wartości od 60 tys. euro....

Więcej»

28.03.2007   W przetargach lepiej, ale nadal są błędy 

Ocena

+ -
-10

Z powodu rażącego naruszenia prawa Urząd Zamówień Publicznych unieważnił w 2006 r. 11 dużych przetargów. Musiały je powtórzyć m.in. ZUS i Ministerstwo Edukacji Narodowej....

Więcej»

19.03.2007   Nowelizacja prawa zamówień publicznych 

Ocena

+ -
-8

Sejm uchwalił nowelizację ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r., nr 164, poz. 1163 ze zm.). Nowela wprowadza zmianę w arbitrażu: dotychczasowe zespoły arbitrów zostaną zastąpione przez zawodowe składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej - KIO. Nowy podmiot będzie się składał z doświadczonych prawników powoływanych i odwoływanych przez prezesa Rady Ministrów. Dotychczas orzecznictwo niezawodowych arbitrów oceniano krytycznie....

Więcej»

9.03.2007   Można prowadzić pojazd do 60 godzin w tygodniu 

Ocena

+ -
-9
zdjecie

Kierowcy nie będą mogli prowadzić pojazdów komunikacji miejskiej dłużej niż dziesięć godzin w ciągu dnia.

Na trasach nieprzekraczających 50 km, czyli w komunikacji miejskiej, czas prowadzenia pojazdów w ciągu tygodnia przez kierowcę nie będzie mógł przekraczać 60 godzin, a w kolejnych dwóch tygodniach - 90 godzin. Zdecydował o tym na ostatnim posiedzeniu Sejm, przyjmując nowelizację ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. nr 92, poz. 879 z późn. zm.). Teraz pracować nad nią będą senatorowie.

Przepisy te mają wejść w życie 11 kwietnia tego roku. Tego samego dnia zacznie obowiązywać rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowe...

Więcej»

2.03.2007   NIK: Funkcjonowanie komunikacji miejskiej 

Ocena

+ -
-8
zdjecie

Przedstawiamy poniżej ocenę funkcjonowania komunikacji miejskiej, zaprezentowana przez NIK w raporcie 3/2007 (tekst dostępny na stronach NIK - www.nik.gov.pl).
Kontrolę przeprowadzono w IV kw.2005r. i I kw.2006r., a okres objęty badaniami kontrolnymi to rok 2004 i I półrocze 2005 r.

Ogólna ocena NIK

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia funkcjonowanie komunikacji miejskiej w miejscowościach, w których przeprowadzono kontrolę.

Władze samorządowe w tych miejscowociach wprawdzie realizowały zadanie własne gmin i zapewniały działanie lokalnego transportu zbiorowego, ale do wykonywania przewozów używany był tabor w niewłaciwym stanie technicznym oraz z brakami wyposażenia wymaganego dla przewozu p...

Więcej»

1.03.2007   Poprawki do projektu nowelizacji Prawa zamówień publicznych 

Ocena

+ -
-8

prawniejsze wykorzystanie funduszy unijnych oraz szybsze rozstrzyganie przetargów i odwołań - zakłada projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych. W środę nad projektem obradowały sejmowe komisje gospodarki i samorządu terytorialnego. Komisje zarekomendowały przyjęcie poprawki, by wykonawca mógł uzupełnić dokumenty lub oświadczenia wymagane w przetargu nie później, niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego. Według rządowej propozycji, terminem tym miał być dzień składania wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu. Inna poprawka zakłada, że zamawiający przekazywałby informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej nie tylko prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, ale także szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Projekt nowelizacji ustawy zakłada podwyższenie kwot, prz...

Więcej»

19.02.2007   Posłowie zmienili kodeks drogowy, a wielu z nas będzie musiało zmienić swoje przyzwyczajenia za kierownicą 

Ocena

+ -
-9

Nasza gazeta walczyła o to przez wiele miesięcy. Udało się! W piątek Sejm zdecydował, że kierowcy muszą jeździć z włączonymi światłami mijania przez cały rok...

Więcej»

15.02.2007   Nowe egzaminy na prawo jazdy 

Ocena

+ -
-10

"Rzeczpospolita": Ministerstwo Transportu przygotowało rewolucję w szkoleniu i egzaminowaniu przyszłych kierowców. Egzamin w nowej formie ma obowiązywać już pod koniec tego roku....

Więcej»

15.02.2007   Zatrudniasz kierowców, przygotuj się na zmiany 

Ocena

+ -
-10

Na pytania czytelników związane z czasem pracy kierowców odpowiadali Piotr Wojciechowski, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, oraz Łukasz Leja, dyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego
...

Więcej»

5.02.2007   Zamówienia publiczne tylko od 54 tys. złotych 

Ocena

+ -
-11

Projekt nowelizacji prawa zamówień publicznych przewiduje, że ustawy nie będzie się stosowało do zamówień i konkursów, których wartość nie będzie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro. Kwota ta stanowi w przybliżeniu około 54 tys. zł. ...

Więcej»

29.01.2007   Czeka nas ponowna wymiana praw jazdy 

Ocena

+ -
-9

Parlament Europejski zatwierdził dyrektywę (której przez długi czas była przeciwna Polska) przewidującą wprowadzenie jednolitego europejskiego dokumentu uprawniającego do prowadzenia samochodów...

Więcej»

18.01.2007   Wykaz prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby - interpretacja Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Ocena

+ -
-10
zdjecie

Poniżej prezentujemy odpowiedź Głównego Inspektora Sanitarnego na pismo IGKM w sprawie interpretacji zapisów Rozporządzenia dotyczących zaliczenia pracy:
Motorniczych tramwaju i kierowców autobusów miejskich prowadzących pojazdy w zamkniętych kabinach z zamykanym i otwieranym okienkiem umożliwiającym sporadyczną sprzedaż biletów jednorazowych pasażerom wchodzącym do pojazdu (w ciągu jednej 8 godzinnej zmiany statystyczna liczba biletów nie przekracza 5-7 sztuk) oraz
Prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej ze stanowiskiem prowadzącego wydzielonym tylną ścianką i półekranem bocznym oddzielającym kierowcę od pasażerów i reszty pojazdu.

do wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (Dz. U. Nr 133, poz. 939).

Główny Inspektor Sa...

Więcej»

3.01.2007   Transport drogowy: Kierowców czekają szkolenia 

Ocena

+ -
-7

Dzisiaj wchodzi w życie nowelizacja ustawy o transporcie drogowym i prawa o ruchu drogowym. Nakłada ona na przedsiębiorców prowadzących firmy transportowe i kierowców nowe obowiązki....

Więcej»

15.12.2006   Unijne prawo jazdy ostatecznie zatwierdzone 

Ocena

+ -
-10
ikona

Zgodnie z przewidywaniami dziś Parlament Europejski zatwierdził ostatecznie dyrektywę, która sprawi, że 200 milionów kierowców w Unii Europejskiej będzie musiało najpóźniej do 2033 roku wymienić swoje prawo jazdy na jednolity, europejski dokument....

Więcej»

11.12.2006   Kasy fiskalne: Likwidacja zwolnień najwcześniej za pół roku 

Ocena

+ -
-8
zdjecie

Ministerstwo Finansów opublikowało na stronie internetowej projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących z 28 marca 2006 r. (Dz.U. z 2006 r. nr 51, poz. 375). Zawiera ono katalog zwolnień od obowiązku stosowania kas fiskalnych.

Ministerstwo Finansów chce przedłużyć zwolnienia dotyczące stosowania kas fiskalnych
Przewidziana w projekcie zmian ulga będzie obowiązywać tylko do 1 lipca 2007 roku
Niewykluczone, że resort finansów zlikwiduje zwolnienia w drugiej połowie przyszłego roku

Projekt rozporządzenia...

Więcej»

8.12.2006   Lublin: Bilet powinien być tańszy 

Ocena

+ -
-9

Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał wyrok wydany przez lubelski UOKiK w sprawie cen biletów. Za niezgodne z prawem uznał sprzedaż biletów w autobusach po 2 zł, bez względu na przysługujące zniżki....

Więcej»

30.11.2006   Bez odrabiania świąt 

Ocena

+ -
-9

Nie trzeba już odpracowywać drugiego dnia Bożego Narodzenia i święta 3 Maja. Za pracę w grudniu krótszą o 8 godzin pracodawcy nie zmniejszą pensji pracowników. Nie należy przeliczać ekwiwalentów urlopowych mimo zmiany liczby dni wolnych....

Więcej»

29.11.2006   Kolacja z kontrahentem nie będzie już kosztem firmy 

Ocena

+ -
-10

Od stycznia podatnicy nie będą mogli uwzględnić w rozliczeniach podatkowych faktur z restauracji. Urzędy skarbowe prawdopodobnie zakwestionują także zaliczenie do kosztów wydatków na upominki dla kontrahentów
...

Więcej»

19.10.2006   Zyskamy więcej wolnych dni i dłuższe urlopy macierzyńskie 

Ocena

+ -
-10

Pracownicy nie będą musieli odpracowywać w sobotę jednego z kolejnych dwóch dni świąt przypadających w tygodniu. Odbije się to jednak na wysokości pensji...

Więcej»

19.10.2006   Obowiązkowe kwalifikacje wstępne dla kierowców 

Ocena

+ -
-9

Ukończenie kwalifikacji wstępnej - nowego szkolenia - będzie warunkiem koniecznym dla młodych kierowców do podjęcia pracy w transporcie drogowym. Koszt szkolenia to ok. 4 tys. zł....

Więcej»

16.08.2006   Opłaty za leczenie znów będą kosztem 

Ocena

+ -
-10

Zgodnie z projektami zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, które znajdują się obecnie w Sejmie, zostaną uchylone przepisy dotyczące kosztów finansowania prywatnej opieki medycznej. ...

Więcej»

16.08.2006   E-deklaracje nie zasypią urzędów skarbowych 

Ocena

+ -
-10

Od dziś można przesyłać elektronicznie niektóre deklaracje do urzędów skarbowych. Niewielu podatników skorzysta jednak z tej możliwości, bo ich wątpliwości budzą wprowadzone w ostatniej chwili przepisy
...

Więcej»

10.08.2006   Jak złożyć e-deklarację 

Ocena

+ -
-10

Ministerstwo Finansów przedstawiło rozporządzenia niezbędne do przesyłania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Zaczną o­ne obowiązywać 16 sierpnia.

...

Więcej»

9.08.2006   Trybunał przyznał rację samorządom 

Ocena

+ -
-10

Finansowanie dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych z budżetu województw jest sprzeczne z konstytucją RP - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Takim obowiązkiem obarczono ustawowo od 2004 roku samorządy bez odpowiedniego zwiększenia ich dochodów. Z wnioskami o uznanie tego za niezgodne z konstytucją wystąpiły do Trybunału sejmiki województw świętokrzyskiego i mazowieckiego....

Więcej»

8.08.2006   Poza VAT tylko stosunek pracy 

Ocena

+ -
-10

Rz: Nie ustają spory, kiedy umowę o dzieło czy zlecenia należy opodatkować VAT, a kiedy nie. Wszystko przez bardzo źle skonstruowany przepis - skarżą się podatnicy. Czy słusznie?...

Więcej»

2.08.2006   Zmiany w ustawie o transporcie drogowym oraz w Prawie o ruchu drogowym 

Ocena

+ -
-9

1 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym, przedłożony przez ministra transportu.
...

Więcej»

26.07.2006   Niepewny los ulgowych biletów 

Ocena

+ -
-10

Obowiązek finansowania przez województwa z własnych środków ulgowych przejazdów, badania więźniów i dopłat do przewozów lokalnych narusza konstytucję....

Więcej»

17.07.2006   Posiedzenie Komitetu Monitorującego SPOT 

Ocena

+ -
-10
ikona

"Środki na rozwój infrastruktury w naszym kraju pochodzące z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPOT) nie są zagrożone" - powiedziała Barbara Kondrat, Podsekretarz Stanu ds. Europejskich w Ministerstwie Transportu podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego SPOT, które odbyło się 13 lipca br. w resorcie rozwoju regionalnego....

Więcej»

5.07.2006   Przyjęto regulacje ws. wydatkowania 308 mld euro funduszy strukturalnych 

Ocena

+ -
-10

Parlament Europejski zatwierdził we wtorek pakiet legislacyjny dotyczący funduszy strukturalnych na lata 2007- 2013. Oznacza to, że od stycznia do dyspozycji państw i regionów będzie kwota 308 miliardów euro, z czego Polsce przypadnie prawie 60 miliardów euro....

Więcej»

21.06.2006   Andrzej Porawski: To nie jest złe. Ministerstwo Finansów planuje likwidację zakładów budżetowych. 

Ocena

+ -
-10

Według zapowiedzi wicepremier i minister finansów Zyty Gilowskiej, w finansach publicznych szykują się wielkie zmiany. Główne założenia projektu ustawy o finansach publicznych, które pani wicepremier przedstawiła w piątek, mają doprowadzić do większej jawności i przejrzystości finansów publicznych. Czy tak się stanie? Według Andrzeja Porawskiego, dyrektora biura ZMP, część tych pomysłów "nie jest zła"....

Więcej»

21.06.2006   WICEPREMIER ZYTA GILOWSKA ZAPOWIADA PEŁNĄ PRZEJRZYSTOŚĆ, KONSOLIDACJĘ I WIĘKSZĄ STEROWNOŚĆ FINANSÓW PUBLICZNYCH  

Ocena

+ -
-10

Pozostaną tylko państwowe fundusze celowe
Dotychczasowe dochody celowych funduszy wojewódzkich, gminnych i powiatowych będą dochodami samorządów
Likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
Wszystkie środki przekazywane z UE będą dochodami budżetu
Obywatele będą mieli pełny dostęp do zasobów informacyjnych finansów publicznych....

Więcej»

9.06.2006   Trudno założyć radę pracowników 

Ocena

+ -
-10

Fatalny poziom przepisów o radach pracowników blokuje tworzenie samorządu załogi w większych firmach.
...

Więcej»

9.06.2006   NIP zamiast REGONU 

Ocena

+ -
-10

Przedsiębiorcom nie będzie już potrzebny REGON. Przy zakładaniu działalności gospodarczej na umowach z kontrahentami, pieczęciach, fakturach, formularzach przekazywanych do ZUS będą wykazywali tylko jeden numer – NIP....

Więcej»

30.05.2006   Czekać na potwierdzenie czy nie czekać 

Ocena

+ -
-10

Rz: Sprzedawca, który wystawił fakturę korygującą, może obniżyć VAT dopiero wówczas, gdy odbiorca potwierdził, że otrzymał korektę faktury. To uciążliwe dla przedsiębiorców, bo na potwierdzenie muszą czekać nawet miesiącami....

Więcej»

30.05.2006   Spóźnialscy muszą tworzyć rady pracowników 

Ocena

+ -
-10

Od czwartku, 25 maja, w firmach zatrudniających przynajmniej sto osób muszą powstawać rady pracowników. Pracodawcy mogli uniknąć ich tworzenia, zawierając specjalne porozumienia z przedstawicielstwem swoich załóg. Mieli na to czas do środy, 24 maja. Ci, co nie zdążyli, muszą szykować wybory do rad. Jak się za to zabrać, wyjaśnia dr Krzysztof Walczak z Uniwersytetu Warszawskiego.
...

Więcej»

19.05.2006   Koniec fikcji polubownego sądu przy przetargach  

Ocena

+ -
-10

Arbitrów zastąpią zawodowcy, a dla nich rozstrzyganie sporów w sprawach przetargów będzie jedynym zajęciem. Pomoże to ujednolicić rozbieżne dziś orzecznictwo
...

Więcej»

19.05.2006   Rozprawy droższe nawet osiem razy 

Ocena

+ -
-10

Przedsiębiorcy toczący spory w sprawach zamówień publicznych będą musieli więcej zapłacić za ich rozstrzygnięcie. Tak bardzo się zmieni wysokość wpisu.
...

Więcej»

18.05.2006   Opieka medyczna będzie kosztem 

Ocena

+ -
-10

Od przyszłego roku wydatki na prywatną opiekę medyczną znów będą mogły być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Znów, bo takie rozwiązanie funkcjonowało już w przepisach do końca 2003 roku. Później z niego zrezygnowano....

Więcej»

16.05.2006   Zmiany w przepisach o przetargach 

Ocena

+ -
-10

Jakie informacje powinny się znaleźć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia? Na jakiej stronie internetowej mają być zamieszczone?
...

Więcej»

9.05.2006   Od dziś nakaz zapinania pasów w autobusach  

Ocena

+ -
-10

Od dziś kraje Unii Europejskiej maja przestrzegac nakaz zapinania pasów bezpieczeństwa w autobusach. Ale u nas nie ma ich prawie w żadnym pojeździe!...

Więcej»

12.04.2006   Można będzie składać poświadczone kopie 

Ocena

+ -
-10


Przedsiębiorcy będą mogli dostarczać dokumenty przetargowe nie tylko na papierze. Prawo pozwoli przekazywać je w formie elektronicznej.
...

Więcej»

12.04.2006   Tańsza karta pojazdu 

Ocena

+ -
-10

Od soboty, 15 kwietnia, minister transportu i budownictwa obniża z 500 zł do 75 zł opłatę za kartę pojazdu rejestrowanego w Polsce pierwszy raz....

Więcej»

4.04.2006   Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących 

Ocena

+ -
-10
ikona

Rozporządzenie ukazało się w Dzienniku Ustaw nr 51...

Więcej»

31.03.2006   Tańsza karta pojazdu 

Ocena

+ -
-10
ikona

Biuro Informacji i Promocji Ministerstwa Transportu i Budownictwa informuje, że realizując uzasadnienie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, 28 marca 2006 r. Minister Transportu i Budownictwa Jerzy Polaczek podpisał rozporządzenie, które obniża wysokość opłaty za kartę pojazdu z 500 zł do kwoty 75 zł. Opłata ta będzie pobierana za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwego w sprawach rejestracji starostę. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2006 r. ...

Więcej»

31.03.2006   Okres próbny dla nowych kierowców 

Ocena

+ -
-10
ikona

W resorcie Transportu i Budownictwa trwają prace nad Ustawą o osobach kierujących pojazdami, która m.in. wprowadza dwuletni okres próbny dla nowych kierowców. Planuje się, że zmiany wejdą w życie najwcześniej w połowie 2007 roku. Celem wprowadzanych zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach....

Więcej»

30.03.2006   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących 

Ocena

+ -
-10
ikona

Minister Finansów podpisał dawno oczekiwane ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE KAS REJESTRUJACYCH.
Informacja ta pochodzi ze strony Ministerstwa Finansów....

Więcej»

28.03.2006   Najważniejsze zmiany w Prawie Zamówień Publicznych 

Ocena

+ -
-10

Najważniejsze zmiany w Prawie Zamówień Publicznych

10 marca br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Tekst ustawy został przekazany do Senatu.

Nowelizacja zakłada wprowadzenie do obowiązujących przepisów rozwiązań, które uproszczą procedury. Dzięki temu będzie możliwe usprawnienie i przyspieszenie realizacji projektów, a tym samym zwiększenie poziomu wykorzystania funduszy unijnych. Nowelizacja ustawy jest jednym z elementów programu naprawczego realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Najważniejsze zmiany w Prawie Zamówień Publicznych

10 marca br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny...

Więcej»

27.03.2006   Obywatelska Karta Antykorupcyjna 

Ocena

+ -
-10

Z badań CBOS przeprowadzonych na zlecenie fundacji Batorego wynika, że 15% respondentów przyznaje się do wręczania łapówek. Wśród przedsiębiorców wskaźnik jest jeszcze wyższy i wynosi 36%.
Tekst Obywatelskiej Karty Antykorupcyjnej znajduje się na stronie internetowej prokuratury www.polodz.internetdsl.pl
Menu:Rzecznik (Menu:Rzecznik) Prasowy ...

Więcej»

27.03.2006   Będzie unijne prawo jazdy 

Ocena

+ -
-10

Po ponad dwóch latach sporów kraje członkowskie UE porozumiały się w poniedziałek co do wprowadzenia jednolitego prawa jazdy w Unii Europejskiej. Nowy dokument, w formie plastikowej karty ze zdjęciem, całkowicie zastąpi dotychczas obowiązujące prawa jazdy do 2032 roku....

Więcej»

17.03.2006   Od 15 kwietnia niższa opłata za kartę pojazdu 

Ocena

+ -
-10

Od 15 kwietnia opłata za wydanie karty pojazdu, rejestrowanego w Polsce po raz pierwszy, ma zostać obniżona z 500 zł do 75 zł -dowiedziała się PAP w piątek w ministerstwie transportu i budownictwa. Obniżka opłaty jest skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17 stycznia tego roku. Trybunał orzekł wówczas, że przepis określający na 500 zł wysokość opłaty za wydanie karty pojazdu rejestrowanego w Polsce po raz pierwszy jest niezgodny z konstytucją i prawem o ruchu drogowym....

Więcej»

13.03.2006   Kasy rejestrujące - dalsze zwolnienie 

Ocena

+ -
-10
ikona

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 marca 2006r. w sprawie kas rejestrujących - przedłużający zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2006 r....

Więcej»

1.03.2006   W sądzie koszty będą najwyższe 

Ocena

+ -
-10
ikona

Pracodawca i pracownik w razie sporu mogą zawrzeć ugodę, odwołać się do sądu pracy, skorzystać z mediacji lub sądownictwa polubownego
...

Więcej»

24.02.2006   Interpretacja określenia PUNKTY SPRZEDAŻY BILETÓW 

Ocena

+ -
-10

Wyjaśniając wątpliwości związane z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 stycznia 2006r. w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz ich aktualizacji,itd.
Departament Dróg i Transportu Drogowego MTiB uprzejmie informuje,że określenie "punkty sprzedaży biletów" zawarte w ww.przepisie należy rozumieć jako wyspecjalizowane i wyznaczone specjalnie do tego punkty sprzedaży,których głównym celem i zadaniem jest sprzedaż biletów.Wobec tego-kioski ruchu i punkty sprzedające bilety komunikacji miejskiej obok swojej działalności zasadniczej- nie są w rozumieniu przepisu"punktami sprzedaży biletów",dlatego też wymagania określone w § 2 ich nie dotyczą. ...

Więcej»

21.02.2006   Pomyłka w fakturze to przestępstwo 

Ocena

+ -
-10

Przedsiębiorcy mają powody do obaw. Za najmniejszy błąd w fakturze grożą kary, i to niemałe - bo nawet 2 mln złotych. Zmieniły się bowiem przepisy.
...

Więcej»

21.02.2006   TRANSPORT DROGOWY 

Ocena

+ -
-10
ikona

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie warunków i trybu wykonywania kontroli w zakresie przewozu drogowego (Dz.U. nr 19, poz. 153)...

Więcej»

20.02.2006   Odpowiedź MF w sprawie kas rejestrujących 

Ocena

+ -
-10
ikona

Odpowiedź Ministra Finansów w sprawie zwonienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących jednostek organizacyjnych realizujących zadania własne gmin, świadczących usługi przewozowe....

Więcej»

16.02.2006   Kasy rejestrujące 

Ocena

+ -
-10
ikona

Do konsultacji przekazany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.02. 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących...

Więcej»

15.02.2006   Zamówienia publiczne szybciej i taniej 

Ocena

+ -
-10

"Gazeta Wyborcza" dotarła do rządowych propozycji zmian w ustawie o zamówieniach publicznych. Przewidują one między innymi znaczne uproszczenie zasad przetargów, gdy wartość zamówienia nie przekracza 60 tys. euro....

Więcej»

15.02.2006   Rozkłady jazdy 

Ocena

+ -
-10
ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej publikuje tekst Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz ich aktualizacji, warunków ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do publicznej wiadomości....

Więcej»

15.02.2006   Bez zwolnienia od podatku 

Ocena

+ -
-10

Dofinansowanie do wczasów z funduszu socjalnego przyznane emerytom i rencistom nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.
...

Więcej»

14.02.2006   Wspólnotowy system ekozarządzania i audytu (EMAS) 

Ocena

+ -
-10
ikona

System zarządzania środowiskowego oparty na normie ISO 14001 wdrożyło w Polsce niemal 1000 organizacji. Przed akcesją do Unii Europejskiej norma ta stanowiła dla polskich organizacji jedyną podstawę certyfikacji SZŚ. Z dniem 1 maja 2005 r. pojawiło się rozwiązanie alternatywne. Rozporządzenie EMAS zaczęło obowiązywać również w naszym kraju. Jego wymagania w stosunku do państw członkowskich zostały sformułowane na poziomie ogólności, dającym możliwość zbudowania infrastruktury administracyjnej odpowiadającej specyfice każdego z państw.
W Polsce system EMAS opiera się (poza samym Rozporządzeniem EMAS) na ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz.U.04.70.631 z późn. zmianami) oraz trzech aktach wykonawczych:
1. Rozporządzeniu Ministra Środowiska ...

Więcej»

13.02.2006   Będą nowe przepisy o przetargach 

Ocena

+ -
-10

Na zamówienia poniżej 60 tys. euro przetargi nadal będą organizowane. Przedsiębiorcy nie odwołają się jednak do niezależnych arbitrów.
...

Więcej»

7.02.2006   Interpretacja sprawozdania T-06 

Ocena

+ -
-10
ikona

W celu wyjaśnienia wątpliwości, zgłaszanych przez przewoźników, związanych z wypełnieniem sprawozdania T-06 za 2005 r. Izba zwróciła się o interpretację tego zagadnienia do Pani Doroty Kiliś z GUS-u odpowiedzialnej za dane dotyczące transportu. Z otrzymanej informacji wynika, że w sprawozdaniu o pasażerskim transporcie drogowym, Część A. Dział 1 i 2 wypełnia Organizator (zarząd, związek komunalny). Przewoźnik, który otrzymuje do realizacji rozkład jazdy nie wypełnia tej części. Mimo zmiany formy graficznej zawartość rubryk do wypełnienia dla komunikacji miejskiej nie uległa zmianie w porównaniu do lat ubiegłych....

Więcej»

7.02.2006   Czy od 1 kwietnia pasażerowie MPK nie będą mogli kupić biletów u kierowcy? 

Ocena

+ -
-10

Nie mam pojęcia skąd wzięły się te informacje! - mówi dyr. Izabella Laskowska z Biura Komunikacji Społecznej MF. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że taka zmiana jest mało prawdopodobna...

Więcej»

6.02.2006   W autobusach i tramwajach nadal będzie można kupować bilety 

Ocena

+ -
-10
ikona

Wbrew obawom nadal będzie można kupować bilety w autobusach i tramwajach. Ich sprzedaż byłaby niemożliwa, gdyby każdy kierowca musiał w tym celu zamontować kasę fiskalną - przewoźników na to nie stać. Jednak Ministerstwo Finansów przynajmniej na razie nie będzie się domagać kas....

Więcej»

2.02.2006   Ministerstwo Finansów nadal milczy 

Ocena

+ -
-10

Do naszej redakcji napływają kolejne listy czytelników wskazujących na problemy związane z niejasną sytuacją przedsiębiorców zobligowanych do stosowania kas rejestrujących. Nadal czekamy na odpowiedź Ministerstwa Finansów na naszą prośbę o wyjaśnienie sprawy.
...

Więcej»

31.01.2006   Informacje w rozkładzie jazdy 

Ocena

+ -
-10

Przewoźnik osób ma obowiązek publikować rozkład jazdy. Powinien to uczynić na siedem dni przed wprowadzeniem go w życie bądź zmianą....

Więcej»

16.01.2006   Nowe wymagania wobec kierowców 

Ocena

+ -
-11

Niebawem mają powstać w Polsce ośrodki doskonalenia techniki jazdy. To właśnie w nich zawodowi kierowcy pod okiem specjalnych instruktorów będą przechodzić wstępną kwalifikację.
...

Więcej»

3.01.2006   Tekst jednolity po każdej nowelizacji 

Ocena

+ -
-10
ikona

Konsekwencją każdej nowelizacji aktu prawnego będzie ogłoszenie tekstu jednolitego w Dzienniku Ustaw...

Więcej»

8.12.2005   Kasy rejestrujące 

Ocena

+ -
-10
ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej informuje, że Minister Finansów podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 273, poz. 2706). Rozporządzenie to przedłuża do dnia 31 marca 2006 roku obowiązujące obecnie rozporządzenie....

Więcej»

2.12.2005   Kontroler legitymuje 

Ocena

+ -
-10

Od pasażera na gapę kontroler biletów w miejskim autobusie może zażądać dowodu osobistego lub wezwać policję, żeby go wylegitymowała - przypomina generalny inspektor ochrony danych osobowych. Systematycznie docierają do niego pytania i skargi gapowiczów uważających, że kontrolerzy, nie mają prawa ich spisywać. Jest jednak inaczej.
...

Więcej»

28.11.2005   Rewolucja w przetargach 

Ocena

+ -
-10

Inwestycje publiczne do 60 tys. euro nie będą wymagały przetargów.
...

Więcej»

25.11.2005   Egzaminatorzy straszą, krytykują i proszą o przesunięcie zmian 

Ocena

+ -
-10
ikona

Nowe, rewolucyjne i antykorupcyjne, zasady szkolenia i egzaminowania kierowców mają wejść w życie 10 stycznia 2006 r. Niezadowoleni z nich dyrektorzy wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego przekonują, że to niemożliwe
...

Więcej»

22.11.2005   Przystanki także dla konkurencji 

Ocena

+ -
-10

Gmina Bełchatów utrudnia niektórym przewoźnikom dostęp do przystanków autobusowych - twierdzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów....

Więcej»

14.11.2005   Kasy fiskalne jeszcze nie teraz 

Ocena

+ -
-10

Prawnicy, ochroniarze i detektywi nie będą musieli 1 stycznia nadchodzącego roku instalować kas fiskalnych, jak wcześniej planowało Ministerstwo Finansów. Przedstawiciele tych zawodów prawdopodobnie zaczną posługiwać się kasami dopiero od 1 kwietnia, chyba że resort finansów zmieni zdanie....

Więcej»

7.11.2005   PRAWO PRACY 

Ocena

+ -
-10

Poz. 1866 - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzynarodowej./Dz.U.Nr219/
Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 15 listopada 2005 r....

Więcej»

24.10.2005   Kasy rejestrujące 

Ocena

+ -
-10

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej uprzejmie informuje,że projekt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia ..... 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących wprowadza do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 273, poz. 2706) zmianę polegającą na zastąpieniu wyrazów "do dnia 31 grudnia 2005 r." wyrazami "do dnia 31 marca 2006r.". Oznacza to przedłużenie terminu jego ważności do końca pierwszego kwartału 2006 roku na zasadach obowiązujących dotychczas....

Więcej»

8.09.2005   WSA. Transport miejski Kiedy „kanar” sprawdzi PESEL jadących bez biletu 

Ocena

+ -
-10

Windykacja należności od osób podróżujących autobusem na gapę jest utrudniona bez możliwości korzystania z danych systemu PESEL. Minister wstrzymał decyzję zezwalającą na korzystanie z tych danych firmie sprawdzającej bilety w Warszawie. Nie wyjaśnił jednak takiego rozstrzygnięcia, czego skutkiem jest uchylenie jego postanowienia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie....

Więcej»

14.06.2005   postępowanie UOKiK. MZK w Lublinie Bilety bez ulgi u kierowcy 

Ocena

+ -
-10

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu w Lublinie. Spółka ograniczała pasażerom możliwość korzystania ze zniżek na przejazdy komunikacją publiczną....

Więcej»

24.05.2005   PODATKI 

Ocena

+ -
-10

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr90 Poz.756)....

Więcej»

16.05.2005   ZUS. Kolejny Płatnik. Nowe zasady wysyłania dokumentów  

Ocena

+ -
-10

Od 1 czerwca br. płatnicy przekazujący dokumenty w formie elektronicznej będą korzystać z nowej formy przekazu tzw. Systemu Dwustronnej Wymiany Informacji (SDWI). Po tym terminie dotychczasowe strony internetowe przyjmujące dokumenty zostaną wyłączone....

Więcej»

28.04.2005   RUCH DROGOWY 

Ocena

+ -
-10

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonywania pracy na stanowisku kierowcy ( Dz.U.Nr69 Poz.622 ) wejdzie w życie od 4 maja 2005r. ...

Więcej»

27.04.2005   Zmiana ustawy o transporcie drogowym 

Ocena

+ -
-10

W dniu 4 maja 2005 odbędzie się posiedzenie komisji Infrastruktury Sejmu RP , poświęcone omówieniu projektu Ustawy "Zmiana ustawy o transporcie drogowym"...

Więcej»

27.04.2005   Ustawa o transporcie publicznym 

Ocena

+ -
-10

Do konsultacji społecznych przekazany został projekt założeń Ustawy o transporcie publicznym, opracowany w Ministerstwie Infrastruktury...

Więcej»

20.04.2005   Działalność gospodarcza 

Ocena

+ -
-10

Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarki i spółce europejskiej (Dz.U. Nr 62 Poz.551) wejdzie w życie od 19 maja 2005 r....

Więcej»

20.04.2005   Recykling pojazdów 

Ocena

+ -
-10

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie sposobu unieważnienia dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaswiadczeń wydawanych dla pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ewidencji (Dz.U.Nr62 Poz.554), wejdzie w życie od 3 maja 2005 r....

Więcej»

15.04.2005   Prawo Pracy 

Ocena

+ -
-10

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zasad zwalniania przez pracodawców z obowiązku świadczenia pracy osób powołanych do służby w obronie cywilnej w związku ze zwalczaniem klęsk żywiołowych, katastrof i zagrożeń środowiska (Dz.U. Nr 60 poz. 518),wejdzie w życie 29 kwietnia 2005 r....

Więcej»

11.04.2005   Odsetki od zaległości podatkowych 

Ocena

+ -
-10

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych M.P. Nr 20 z 5 kwietnia 2005 r. Poz.330...

Więcej»

16.03.2005   Ruch Drogowy 

Ocena

+ -
-10

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. Nr42,poz.406) wejdzie w życie od dnia 24 marca 2005r....

Więcej»

14.03.2005   Ochrona środowiska 

Ocena

+ -
-10

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.nr 25,poz. 202 )....

Więcej»

9.03.2005   Warunki przechowywania dokumentacji 

Ocena

+ -
-10

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i pracodawców,
(Dz.U.nr 32, poz.284). Obowiązuje od 9 marca 2005r....

Więcej»

1.03.2005   Posłowie proponują - światła przez cały rok 

Ocena

+ -
-10

"Życie Warszawy": Posłowie proponują, by polscy kierowcy mieli obowiązek jazdy na światłach cały rok....

Więcej»

1.03.2005   Ruch Drogowy 

Ocena

+ -
-9

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2004r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz.U.nr110,poz.1169-par.1 pkt3 lit.b) obowiązuje od
1 marca 2005r. ...

Więcej»