Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

Konsultacje, ankiety (Archiwum)

30.10.2017   Rozpoczęto prace nad założeniami do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych 

Ocena

+ -
-1

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rozwoju zwróciło się do Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej z prośbą o przekazanie uwag i sugestii środowiska komunikacji miejskiej na temat wprowadzenia koniecznych zmian w obecnie istniejącej ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności dotyczących zamówień sektorowych. Uwagi i sugestie naszej branży zostaną uwzględnione w obecnie prowadzonych pracach nad tworzeniem założeń do nowej ustawy pzp.

Zwracamy się zatem do Państwa z prośbą o przekazanie uwag do istniejącej w obecnym kształcie ustawy pzp oraz zgłaszanie własnych sugestii i postulatów zmian jej zapisów.

Państwa uwagi, wnioski i postulaty prosimy przekazywać do IGKM na adres e-mailowy: igkm@igkm.pl, najpóźniej do dnia 10 listopada 2017 r.
...

Więcej»

27.09.2017   Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym – w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób 

Ocena

+ -
-3


Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303152/katalog/12459384#12459384)
ukazał się projekt kolejnej nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, z późn. zm.). Projekt został przekazany do konsultacji społecznych.

Celem takiego rozwiązania jest uregulowanie działalności podmiotów pośredniczących przy zlecaniu usług w zakresie przewozu drogowego osób, zapewnienie równych warunków konkurencji na rynku i szans w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w przewozach osób, oraz zagwarantowania bezpieczeństwa pasażerów.

Do najważniejszych propozycji należy:
1) wprowadzenie licencji na pośrednictwo przy przewozi...

Więcej»

18.07.2017   Konsultacje ws. zmiany rozporządzenia o postępowaniu reklamacyjnym w przewozach 

Ocena

+ -
-7

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa konsultuje właśnie zmieniony projekt zmian rozporządzenia w sprawie ustalania przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (wersja z 4.07.2017 r.). Szczegóły i historię dotychczasowego procedowania odnajdą Państwo w linku http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12283101/katalog/12341152#12341152

Jeśli chcieliby Państwo zgłosić na naszym pośrednictwem swoje uwagi lub opinie - uprzejmie prosimy o ich pilne nadesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 18.07.2017 r. na adres m.pilka@igkm.pl...

Więcej»

28.04.2017   Ważne: Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych - przekazany do konsultacji 

Ocena

+ -
-10

Uprzejmie informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji - w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, pod numerem UC 89 w wykazie Prac Legislacyjnych - został zamieszczony projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa o zgłaszanie uwag, sugestii i propozycji do zapisów projektu ustawy na adres Izby, celem sporządzenia wspólnego dla całej komunikacji miejskiej stanowiska, które przekażemy do wykorzystania Ministrowi Energii.
Na materiały od Państwa oczekujemy do dnia 20 maja br. na adres mailowy: igkm@igkm.pl lub faxem: (22) 856 99 04.
Linki:
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych
[http://ig...

Więcej»

14.03.2017   Nowelizacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE 

Ocena

+ -
-10

Szanowni Państwo,

Dot. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów drogowych

W związku z rozpoczęciem w Komisji Europejskiej prac zmierzających do nowelizacji w/w Dyrektywy zwracamy się z prośbą o wyrażenie uwag i opinii dot. jej zapisów, poprzez wypełnienie załączonej ankiety. Po zebraniu opinii Izba przekaże Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa wspólne stanowisko naszego środowiska w tej sprawie.

Dyrektywa ma na celu promowanie i pobudzenie rozwoju rynku ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów. Zobowiązuje ona organy państwowe i inne podmioty do uwzględnienia, podczas procedury udzielania zamówień publicznych na pojazdy transportu drogowego, zużycia energii, emisji CO2 oraz innych z...

Więcej»

17.02.2017   Konsultacje projektu Rozporządzenia w sprawie kontroli ośrodków szkolenia 

Ocena

+ -
-10

IGKM uczestniczy w konsultowaniu projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie kontroli ośrodków szkolenia. Informację o konsultacjach rozesłaliśmy do operatorów, którzy posiadają ośrodki szkolenia kierowców. Załączone pismo prezentuje zgłoszone przez Państwa uwagi, wnioski i opinie.

Pismo do Ministerstwa...

Więcej»

8.12.2016   Konsultacje dot. projektu zmian do ustawy o ptz 

Ocena

+ -
-10

Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazujemy Państwu pismo dotyczące projektu zmian do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, wraz z załącznikami, z prośbą o zapoznanie się i terminowe przesłanie swoich uwag i propozycji.
Pismo
Załącznik 1
Załącznik 2

...

Więcej»

17.11.2016   Projekt rozporządzenia MIiB ws. rozkładów jazdy 

Ocena

+ -
-10

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej otrzymała w ramach konsultacji społecznych z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozkładów jazdy.
Zmiana ma charakter porządkowy i jest konsekwencją niedawnej zmiany ustawy o ptz z 21 lipca 2016 r.
Jeżeli macie Państwo ewentualne uwagi, które moglibyśmy przekazać do MIiB w ramach konsultacji społecznych przedmiotowego projektu, prosimy o ich nadesłanie do Izby do dnia 22 listopada br. na adres: m.zabicki@igkm.pl

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem
...

Więcej»

18.10.2016   Konsultacje: zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym wraz z projektami aktów wykonawczych. 

Ocena

+ -
-10

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej otrzymała w ramach konsultacji społecznych z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym wraz z projektami aktów wykonawczych.
Z uwagi na narzucony przez Ministerstwo termin 30 dnia na odpowiedz Izby, prosimy Państwa o zapoznanie się z projektem ustawy i przesłanie ewentualnych uwag do Izby do dnia 24 października br. na adres: m.zawadka@igkm.pl
Link do pobrania materiałów:
pobierz...
...

Więcej»

5.11.2015   PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MIR w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej - KONSULTACJE 

Ocena

+ -
-10

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nadesłało do konsultacji kolejną wersję rozporządzenia. Treść projektu uległa daleko idącym zmianom w wyniku przyjęcia uwag z poprzedniej konsultacji.
IGKM prosi o nadsyłanie uwag na adres m.zabicki@igkm.pl do dnia 9.11.2015 celem przygotowania wspólnego stanowiska naszego środowiska.

Projekt blokady alkoholowe
...

Więcej»

23.07.2015   Projekt nowego Prawa zamówień publicznych przygotowany przez Urząd Zamówień Publicznych 

Ocena

+ -
-9

Urząd Zamówień Publicznych przygotował projekt nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych, który przeszedł już konsultacje międzyresortowe i publiczne. Obecnie procedura legislacyjna tego aktu prawnego jest na etapie prac Komitetu Rady Ministrów, który ostatniej modyfikacji projektu dokonał w dniu 16 lipca 2015 roku i w tej wersji znajduje się on na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Skala koniecznych i potrzebnych zmian przepisów z zakresu zamówień publicznych wpłynęła na decyzję opracowania nowej ustawy, która całościowo reguluje zamówienia publiczne, zamiast dokonania kolejnej nowelizacji obowiązującej ustawy.

Podstawowym celem projektu nowej ustawy jest fakt przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę trzech nowych dyrektyw i konieczność ich wdrożenia do polskiego prawa. Termi...

Więcej»

18.12.2014   Zmiana ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 

Ocena

+ -
-9

Treść ustawy i uzasadnienie dostępne w poniższym linku:

pobierz...

Więcej»

20.12.2013   Konsultacje ws założeń do ustawy o monitoringu wizyjnym 

Ocena

+ -
-10

Trwają prace w MSW przy nowej ustawie regulującej funkcjonowanie monitoringu wizyjnego. Dotychczas sprawy te nie były regulowane żadnym odrębnym aktem prawnym.

Ponieważ ustawa będzie dotyczyć również systemów monitoringu wizyjnego w środkach transportu publicznego i nałoży na operatorów nowe obowiązki i ograniczenia, przedstawiamy w załączeniu projekt konsultowanego dokumentu. (pobierz...)

Prosimy o nadsyłanie ewentualnych uwag i opinii do IGKM na adres m.zabicki@igkm.pl do dnia 10 stycznia 2014 r.
...

Więcej»

8.08.2013   konsultacje dot. dyrektywy w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców 

Ocena

+ -
-10

W związku z sygnalizowanym przez Komisję Europejską planowanym przeglądem zapisów dyrektywy WE/2003/59 w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób (Dz. U. U. E. z dn. 10 września 2003 r.) zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii, uwag i ewentualnych postulatów zmiany tego aktu prawnego.

Dyrektywa WE/2003/59 jest podstawą dla krajowych przepisów regulujących szkolenia kierowców autobusów w formie kwalifikacji wstępnej i okresowej.

Uprzejmie prosimy o informację zwrotną do końca sierpnia. Osobą do kontaktów w tej sprawie ze strony IGKM jest Pan Marcin Żabicki (tel. kontaktowy: 22 848-21-72, e-mail: m.zabicki@igkm.pl...

Więcej»

6.08.2013   projekt Umowy Partnerstwa 

Ocena

+ -
-10

Szanowni Państwo,

informujemy, iż Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało projekt Umowy Partnerstwa - dokument określający kierunki interwencji w latach 2014-2020 trzech polityk unijnych w Polsce - Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa, który powstał na bazie Założeń Umowy Partnerstwa 2014-2020 przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 15 stycznia 2013 roku.

Umowa Partnerstwa przedstawia m.in.:
cele i priorytety interwencji w ujęciu tematycznym i terytorialnym wraz z podstawowymi wskaźnikami,
opis stopnia uzupełniania się działań finansowanych z Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa,
układ programów operacyjnych,zarys systemu finansowania oraz wdrażania.

...

Więcej»

30.11.2011   -ROZKŁAD JAZDY-
nowy projekt rozporządzenia MTBiGM 

Ocena

+ -
-10
ikona

Projekt rozporządzenia ws. rozkładów jazdy

W związku z prośbą Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o ponowne konsultacje społeczne dotyczące kolejnej wersji projektu rozporządzenia w sprawie rozkładów jazdy, prosimy uprzejmie o przeanalizowanie zaproponowanych rozwiązań i zaopiniowanie załączonego projektu wraz z załącznikami.

pobierz załączniki...

Ewentualne Państwa uwagi, opinie i propozycje zmian merytorycznych oraz redakcyjnych prosimy przekazać do Izby w terminie do dnia 08 grudnia 2011 r. w formie elektronicznej na adres: d.rondtke@igkm.pl lub igkm@igkm.pl


...

Więcej»

14-15.11.2011   Projekt komunikatu Komisji Europejskiej na temat wytycznych interpretacyjnych w zakresie wdrożenia rozporządzenia 1370/2007 

Ocena

+ -
-10

W związku z przekazaniem Izbie projektu komunikatu Komisji Europejskiej na temat wytycznych interpretacyjnych w zakresie wdrożenia rozporządzenia 1370/2007 zapraszamy Państwa do przekazywania komentarzy i sugestii oraz opinii do projektu.

pobierz tekst projektu...

Z uwagi na krótki czas konsultacji prosimy uprzejmie o przesłanie uwag najpóźniej do dnia 19 listopada 20012 r. na adres: d.rondtke@igkm.pl...

Więcej»

14.03.2010   Wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów 

Ocena

+ -
-10

IGKM prosi o uwagi od członków Izby w zakresie prowadzonych przez MIiB konsultacji dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów.

Projekt rozporządzenia...

Prosimy o nadesłanie uwag do poniedziałku, 21.03.2016 na adres: m.pilka@igkm.pl
...

Więcej»

11.01.2010   PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA WS. WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ DROGI PUBLICZNE I ICH USTYTUOWANIE ORAZ DROGOWE OBIEKTY INŻYNIERSKIE I ICH USYTUOWANIE  

Ocena

+ -
-10

Informujemy, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nadesłało do konsultacji projekty dwóch rozporządzeń:
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
Przedstawiciele IGKM uczestniczyli już na etapie konsultacji z ówczesnym Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju nad przygotowaniem projektów ww. rozporządzeń.

Prosimy o nadsyłanie uwag na...

Więcej»

8-15.06.2009   Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz przepisów wprowadzających 

Ocena

+ -
-9
ikona

Izba Gosporadcza Komunkacji Miejskiej oczekuje uwag i propozycji do zapisów projektów....

Więcej»

4.09.2007   Ustawa o czasie pracy kierowców: zespół roboczy 

Ocena

+ -
-11
ikona

W dniu 22 sierpnia 2007 roku, z inicjatywy Ministerstwa Transportu (MT), odbyło się spotkanie robocze, w którym oprócz przedstawicieli MT, uczestniczyli przedstawiciele Głównego Inspektoratu Pracy (GITD), Państwowej Inspekcji Pracy - Głównego Inspektora Pracy (PIP-GIP), także Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej (IGKM).

Celem spotkania było utworzenie Grupy Roboczej dla rozwiązywania problemów interpretacyjnych wynikających z nowych przepisów, a zwłaszcza rozdziału 4a znowelizowanej ustawy o czasie pracy kierowców, wobec bardzo wielu pytań napływających od przewoźników, kierowców i organizacji związkowych.

Celem utworzenia Grupy Roboczej w podanym wyżej składzie jest także unikanie jednostronnych czy też rozbieżnych interpretacji przepisów ustawy.

Po dyskusji przedstawiciele PI...

Więcej»

19.06.2007   Nowelizacja Ustawy o czasie pracy kierowców 

Ocena

+ -
-11
ikona

Spotkanie konsultacyjno-informacyjne organizowane przez IGKM na temat znowelizowanej Ustawy o czasie pracy kierowców spotkało się z bardzo dużym zainteresowanie ze strony przedsiębiorstw komunikacyjnych (uczestniczyło 166 osób z 73 firm).

W programie szkolenia które prowadzili autorzy rządowego projektu ustawy z Departamentu Dróg Transportu Drogowego Ministerstwa Transportu pojawiło się cały szereg wątpliwości co do sposobu interpretacji poszczególnych zapisów Ustawy.
Z uwagi na stopień szczegółowości zadawanych pytań i ich liczbę, prowadzący spotkanie nie byli w stanie udzielić wyczerpujących odpowiedzi tym bardziej, że sami mieli wątpliwości co do interpretacji poszczególnych zapisów ustawy. W tej sytuacji uzgodniono, że osoby które nie uzyskały satysfakcjonującej odpowiedzi na pos...

Więcej»

30.11.2006   Zmiany w ankiecie "Komunikacja Miejska w Liczbach" 

Ocena

+ -
-3
zdjecie

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Ekonomicznej zaprezentowane zostały propozycje zmian w przeprowadzanej przez IGKM ankiecie dot. wskaźników ekonomicznych - "Komunikacja Miejska w Liczbach". Głównymi założeniami projektu są:
wykorzystanie możliwości szybkiej komunikacji przez Internet,
dążenie do eliminacji pomyłek we prowadzaniu danych,
umożliwienie tworzenia rozbudowanych analiz stanu komunikacji miejskiej,
uatrakcyjnienie formy graficznej wydawnictwa i strony www,
wprowadzenie do ankiety nowych elementów.
Lepsze wykorzystanie Internetu
Lepsze wykorzystanie Internetu we współpracy z respondentami umożliwi udostępnianie respondentom tabel wynikowych w postaci plików Excel wg stanu aktualnego (on-line). Opcja ta dostępna będzie dla respondentów, którzy dostarczyli swoj...

Więcej»

23.08.2006   Kampania na rzecz wprowadzenia możliwości zakupu autobusów w ramach PO "Infrastruktura i Środowisko" oraz RPO 

Ocena

+ -
-11
zdjecie

Przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w Polsce od początku transformacji ustrojowej borykają się ze znacznymi problemami finansowymi utrudniającymi im nowe inwestycje. Również samorządy nie są w stanie inwestować w poprawę stanu technicznego i bezpieczeństwa taboru komunikacji miejskiej.

Nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej na lata 2007 - 2013 mogłaby poprawić sytuację przewoźników autobusowych w miastach. Jednakże w projekcie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także w Regionalnych Programach Operacyjnych, ustawodawca nie przewidział w sposób jednoznaczny możliwości finansowania zakupu nowych autobusów przy współudziale środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Brak reakcji na ten stan rzeczy grozi zablokowaniem współfinansowani...

Więcej»

4.08.2006   Projekt ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym. 

Ocena

+ -
-14
ikona

Poniżej przedstawiamy projekt ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym.

Projekt ten został opracowany przez Ministerstwo Transportu ze względu na nowe rozporządzenie nr 561/2006/WE zobowiązujące ustawodawców w państwach członkowskich do określenia dla przewozów, których trasa nie przekracza 50 km, zasad gwarantujących bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Projekt ustawy znajduje się obecnie na etapie uzgodnień resortowych oraz został skierowany do konsultacji społecznych. Izba, we współpracy ze swoimi członkami - przedsiębiorstwami komunikacji miejskiej, aktywnie uczestniczyła od początku w tworzeniu tego projektu zgłaszając własne propozycje rozwiązań systemowych oraz organizując spotkania przedstawicieli przedsiębiorstw komunikacyjnych z pr...

Więcej»

15.03.2006   COM (2005) 634 

Ocena

+ -
-10
ikona

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie promowania ekologicznie czystych pojazdów w transporcie drogowym (przedstawiona przez Komisję).
IGKM zaprasza Państwa do zapoznania się z poniższym wnioskiem i prosi o nadsyłanie wszelkich uwag, spostrzeżeń i wątpliwości....

Więcej»

1.03.2006   Projekt Rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego 

Ocena

+ -
-10
ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej informuje o zamieszczeniu poniżej projektu Rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczący usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego, kolejowego i drogowego.
IGKM zaprasza Państwa do zapoznania się z poniższym projektem i prosi o nadsyłanie wszelkich uwag, spostrzeżeń i wątpliwości jakie budzi projekt Rozporządzenia....

Więcej»

12.01.2006   Ustawa o transporcie drogowym i ustawa Prawo o ruchu drogowym 

Ocena

+ -
-10
ikona

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym i ustawy Prawo o ruchu drogowym...

Więcej»

12.01.2006   Szkolenie, egzaminowanie i uzyskiwanie uprawnień przez kierujących pojazdami. 

Ocena

+ -
-10
ikona

Projekt rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów...

Więcej»

10.01.2006   Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych 

Ocena

+ -
-10
ikona

Zamieszczamy nowy projekt projekt ustawy - o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych wraz z projektami aktów wykonawczych złożony przez obecny rząd.

Więcej na stronach Sejmu »...

Więcej»

30.11.2005   Ustawa o transporcie publicznym 

Ocena

+ -
-10

W związku z powołaniem nowego rządu podjęte zostaną prace nad nową ustawą o transporcie publicznym. Prosimy o zapoznanie się z założeniami zawartymi w przygotowanym przez Ministerstwo Infrastruktury dokumencie "Podstawowe założenia do ustawy o transporcie publicznym" i przesłanie do Izby uwag i spostrzeżeń. Pozwolą one na wypracowanie oficjalnego stanowiska IGKM, które będzie podstawą zabiegania w nowym Sejmie o uwzględnienie jego w przygotowywanej ustawie....

Więcej»

30.11.2005   Ustawa o transporcie drogowym 

Ocena

+ -
-10
ikona

Przygotowywana jest obecnie nowelizacja Ustawy o transporcie drogowym z 6 września 2001 r. (DzU nr 204, poz. 2008, nr 273 poz. 2703, z 2005 r. nr 141, poz. 1184) która ma uporządkować problemy stojące przed branżą transportową. W związku z czym zwracamy się do Państwa o przesłanie swoich spostrzeżeń i problemów związanych ze stosowaniem ustawy w waszych firmach. Będą one podstawą wystąpienia Izby do Ministerstwa Transportu i Budownictwa i Sejmu w celu uwzględnienia ich w kolejnej nowelizacji....

Więcej»

30.11.2005   Prawo zamówień publicznych 

Ocena

+ -
-10

W związku z powołaniem nowego Rządu i nowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego podjęte zostaną prace nad nową ustawą Prawo zamówień publicznych. Prosimy o przesłanie do Izby komentarzy uwag i spostrzeżeń, które pozwolą na wypracowanie oficjalnego stanowiska IGKM. Stanie się ono podstawą prac IZBY nad umieszczeniem ich w nowej nowelizacji ustawy. Stary projekt nowelizacji z 10 czerwca 2005 r. zawarty jest w druku sejmowym 4173 jako projekt ustawy - o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych wraz z projektami aktów wykonawczych złożony przez poprzedni rząd.

Artykuł w portalu "Gazeta prawna" »...

Więcej»

9-28.01.2003   Ankieta do "Raportu o stanie Komunikacji Miejskiej w 2012 roku" 

Ocena

+ -
-10

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej podjęła się opracowania "Raportu o stanie Komunikacji Miejskiej w 2012 roku". Podobne wydawnictwo ukazało się już w latach 1998 oraz 2000 i zawierało kompleksową charakterystykę stanu komunikacji miejskiej w omawianych okresach. Przypomnieć należy, że Izba regularnie wydaje (dwa razy w roku) "Komunikację Miejską w Liczbach", zawierającą zestawienie danych liczbowych za kolejne okresy, które może służyć jako baza danych własna lub do porównań z innymi przedsiębiorstwami komunikacyjnymi.
Opracowanie Raportu ma zasadniczo dwa cele. Pierwszym z nich jest ocena całościowa stanu komunikacji miejskiej w Polsce w danym roku, drugim zaś wskazanie kierunków przemian i tendencji w tym zakresie na przestrzeni kilku poprzednich lat. Szczególnie ciekawy okres sta...

Więcej»

3-10.12.2000   Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów 

Ocena

+ -
-10

Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów. Prosimy Państwa o przekazanie do IGKM ewentualnych waszych uwag do powyższego projektu do dnia 10 grudnia 2012r. faxem: (22 856 99 04) lub mailem: (m.zawadka@igkm.pl)

projekt rozporządzenia......

Więcej»

31.07.2000   2012-07-31: Projekt rozporządzenia w sprawie biopaliw 

Ocena

+ -
-10

W ramach konsultacji z Ministerstwem Gospodarki dot. projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków, sposobu i trybu przyznawania dofinansowania na realizację działań związanych z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych i wykorzystaniem ich w transporcie przedstawiamy proponowaną treść rozporządzenia. Prosimy o przesyłanie ewentualnych opinii i uwag do Izby do dn. 8.08.2012 r. na adres: igkm@igkm.pl
Podstawowe informacje nt. poruszanej tematyki odnajdą Państwo w artykule opisującym prace nad rozporządzeniem w Biuletynie Komunikacji Miejskiej nr 122 (str. 53). Ewentualnych dodatkowych informacji udziela Marcin Żabicki (m.zabicki@igkm.pl, tel. 22 848-21-72).
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem i ocena skutków do pobrania:
[http://ww...

Więcej»