Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

Regulacje prawne

logo
Poniższe dokumenty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.
Informacja o najważniejszych nowych przepisach prawnych lub ich zmianie dotyczących lokalnego transportu zbiorowego opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim
 w IV Kwartale 2017 r.   ([pdf] 156 KB)
 w III kwartale 2017 r.   ([pdf] 143 KB)
 w II kwartale 2017 r.   ([pdf] 166 KB)
 w I kwartale 2017 r.   ([pdf] 148 KB)
 w I póroczu 2016 r.   ([pdf] 204 KB)
 w 2015 r.   ([pdf] 412 KB)
 w III kwartale 2014 r.   ([pdf] 210 KB)
 w II kwartale 2014 r.   ([pdf] 207 KB)
 w I kwartale 2014 r.   ([pdf] 200 KB)
 w III kwartale 2012 r.   ([pdf] 145 KB)
 w II kwartale 2012 r.   ([pdf] 150 KB)
 w I kwartale 2012 r. 
 w IV kwartale 2011 r. 
 w III kwartale 2011 r. 
 w II kwartale 2011 r. 
 w I kwartale 2011 r. 
 w IV kwartale 2010 r. 
 w III kwartale 2010 r. 
 w II kwartale 2010 r. 
 w I kwartale 2010 r. 
 w IV kwartale 2009 r. 
 w III kwartale 2009 r. 
 w II kwartale 2009 r. 
 w I kwartale 2009 r. 
 w III kwartale 2008 r. 
 w II kwartale 2008 r. 
 w I kwartale 2008 r. 
 w III wkartale 2007 
 w II kwartale 2007 r. 
 w I kwartale 2007 r. 
 w III kwartale 2006 r. 
 w II kwartale 2006 r. 
 w I kwartale 2006 r. 
 w IV kwartale 2005 r. 
 w III kwartale 2005 r. 
 w II kwartale 2005 r. 
 w I kwartale 2005 r. 
 w IV kwartale 2004 r. 
 w III kwartale 2004 r. 
 w II kwartale 2004 r. 
 w I kwartale 2004 r. 
 w IV kwartale 2003 r. 
 w III kwartale 2003 r. 
 w I półroczu 2003 r. 
 w I kwartale 2002 r. 
 w IV kwartale 2002 r. 
 w III kwartale 2002 r. 
 w II kwartale 2002 r. 
 w 2001 r. 
Jednolite teksty wybranych ustaw dotyczących lokalnego transportu zbiorowego
 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.   ([pdf] 300 KB)
  USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.   ([pdf] 394 KB)
 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.   ([pdf] 231 KB)
 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.   ([pdf] 680 KB)
 Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.   ([pdf] 315 KB)
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.   ([pdf] 331 KB)
 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.   ([pdf] 644 KB)
 Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach.   ([pdf] 104 KB)
 Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.   ([pdf] 447 KB)
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.   ([pdf] 496 KB)
 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.   ([pdf] 210 KB)
 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.   ([pdf] 561 KB)
 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.   ([pdf] 218 KB)
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców.   ([pdf] 165 KB)
 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.   ([pdf] 889 KB)
 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   ([pdf] 145 KB)
 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej   ([pdf] 160 KB)
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie warunków i trybu wykonywania kontroli w zakresie przewozu drogowego   ([pdf] 340 KB)
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz ich aktualizacji, warunków ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do publicznej wiadomości   ([pdf] 138 KB)
Rozporządzenia UE
 Rozporządzenie (WE) nr 1370 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące uslug publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.   ([pdf] 118 KB)
 Rozporządzenie (WE) Nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 marca 2001r. umożliwiajace dobrowolne uczestnictwo organizacjom we wspólnotowym programie eko-zarządzania i audytu (EMAS)   ([pdf] 4301 KB)
 ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 1191/69 z dnia 26 czerwca 1969 r. w sprawie działania Państw Członkowskich dotyczącego zobowiązań związanych z pojęciem usługi publicznej w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej.   ([pdf] 113 KB)
 ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 1893/91z dnia 20 czerwca 1991 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1191/69 w sprawie działania Państw Członkowskich dotyczącego zobowiązań związanych z pojęciem usługi publicznej w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej.   ([pdf] 77 KB)
 ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3820/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.   ([pdf] 128 KB)
 ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 1107/70z dnia 4 czerwca 1970 r. w sprawie przyznawania pomocy w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej.   ([pdf] 77 KB)
 ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3578/92z dnia 7 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1107/70 w sprawie przyznawania pomocy w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej.   ([pdf] 71 KB)
Dyrektywy UE
 DYREKTYWA 2009/33/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego.   ([pdf] 787 KB)
 DYREKTYWA 2003/59/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniająca rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG   ([pdf] 236 KB)
 DYREKTYWA RADY 96/26/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie dostępu do zawodu przewoźnika drogowego transportu rzeczy i przewoźnika drogowego transportu osób oraz wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, mająca na celu ułatwienie im korzystania z prawa swobody przedsiębiorczości w dziedzinie transportu krajowego i międzynarodowego.   ([pdf] 209 KB)
 DYREKTYWA RADY 98/76/WE z dnia 1 października 1998 r. zmieniająca dyrektywę 96/26/WE w sprawie dostępu do zawodu przewoźnika drogowego transportu rzeczy i przewoźnika drogowego transportu osób oraz wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, mająca na celu ułatwienie im korzystania z prawa swobody przedsiębiorczości w dziedzinie transportu krajowego i międzynarodowego.   ([pdf] 211 KB)
 DYREKTYWA 2003/30/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 8 maja 2003 roku w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych.   ([pdf] 99 KB)
 DYREKTYWA RADY z dnia 23 listopada 1988 r. w sprawie standardowych procedur sprawdzających przy wykonaniu rozporządzenia (EWG) nr 3820/85 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym(88/599/EWG).   ([pdf] 74 KB)
 DYREKTYWA 2003/88/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy.   ([pdf] 208 KB)
 DYREKTYWA RADY z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia kierowców w transporcie drogowym (76/914/EWG).   ([pdf] 77 KB)
Inne dokumenty UE
 Biała Księga - Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu   ([pdf] 376 KB)
 Plan działania na rzecz mobilności w miastach: Komunikat Komisji do PE, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów KOM (2009) 490 z 30 września 2009r.   ([pdf] 176 KB)
 Zielona Księga - W kierunku nowej kultury mobilności w mieście KOM (2007)551, wrzesień 2007   ([pdf] 179 KB)
 KOMUNIKAT KOMISJI DLA RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO: "Utrzymać Europę w ruchu - zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu. Przegląd średniookresowy Białej Księgi Komisji Europejskiej dotyczącej transportu z 2001 r."   ([pdf] 433 KB)
 KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO dotyczący strategii tematycznej w sprawie środowiska miejskiego COM (2005)718   ([pdf] 215 KB)
 ZIELONA KSIĘGA W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO PROGRAMU OCHRONY INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ   ([pdf] 272 KB)
 ZIELONA KSIĘGA w sprawie racjonalizacji zużycia energii czyli jak uzyskać więcej mniejszym nakładem środków COM (2005) 265   ([pdf] 517 KB)
 "W stronę strategii tematycznej dla środowiska miejskiego" Komunikat Komisji Europejskiej - COM 2004(60)   ([pdf] 1073 KB)
 KOMUNIKAT KOMISJI Strategia UE na rzecz biopaliw {SEC(2006) 142} - COM(2006) 34   ([pdf] 304 KB)
 KOMUNIKAT KOMISJI Plan działania w sprawie biomasy {SEC(2005) 1573} - COM(2005) 628   ([pdf] 319 KB)
 UMOWA w sprawie Międzynarodowych Drogowych Przewozów Pasażerskich w formie Okazjonalnych Przewozów Autokarami i Autobusami (ASOR) Akt końcowy - Deklaracja Umawiających się Stron - Deklaracja Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.   ([pdf] 243 KB)
Stanowiska UITP (Focus)
 WYBORY DOTYCZĄCE PALIW DLA TRANSPORTU PUBLICZNEGO 
 EMISJE ZWIĄZKÓW WĘGLA W PRZYSZŁOŚCI - ROLA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W ICH ZMNIEJSZANIU 
 WYKAZ DZIAŁAŃ DLA ZMNIEJSZANIA EMISJI ZWIĄZKÓW WĘGLA W TRANSPORCIE 
 ROZWIJANIE TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA OBSZARACH O MAŁEJ GĘSTOŚCI ZALUDNIENIA POPRZEZ ODPOWIEDNIE SYSTEMY TARYFOWE 
 UTRZYMANIE I MODERNIZOWANIE OD DAWNA ISTNIEJĄCYCH SIECI TRAMWAJOWYCH 
 FINANSOWANIE EKSPLOATACJI TRANSPORTU PUBLICZNEGO 
 JAKOŚĆ JAKO CZYNNIK GODZĄCY POTRZEBY INDYWIDUALNE Z CELAMI ZBIOROWYMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
 MARKETING JAKO INWESTYCJA PRZYNOSZĄCA LEPSZE USATYSFAKCJONOWANIE KLIENTA 
 TRANSPORT PUBLICZNY DLA ZRÓWNOWAŻONEJ RUCHLIWOŚCI 
 WOLNA OD ZATŁOCZENIA SIEĆ AUTOBUSOWA - oficjalne stanowisko UITP 
 STANOWISKO KOMITETU UITP - UE W SPRAWIE PROPOZYCJI KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCEJ ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG PUBLICZNYCH - oficjalne stanowisko UITP 
 POLITYKA PARKINGOWA - oficjalne stanowisko UITP 
 SYSTEM OPŁAT A RUCHLIWOŚĆ W MIASTACH - oficjalne stanowisko UITP 
 DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTU PUBLICZNEGO - oficjalne stanowisko UITP 
 TRAMWAJ SZYBKI DLA MIAST PRZYJAZNYCH MIESZKAŃCOM - oficjalne stanowisko UITP 
Listy informacyjne UITP (Core Brief)
 DYREKTYWA 2003/59/WE 
 Zarządzanie zasobami ludzkimi w transporcie publicznym 
 Podzlecanie prac utrzymaniowych w przedsiębiorstwach transportu publicznego 
 Wprowadzenie do eksploatacji nowego taboru 
 Rozrywka i turystyka: szansa dla transportu miejskiego 
 Jak budować, wzmacniać i zarządzać marką w transporcie publicznym 
 Środki uspokojenia ruchu a ruch autobusowy 
 Integracja zarządzania zasobami ludzkimi i strategii marketingowych w celu zapewnienia podejścia zorientowanego na klienta 
 Publiczne połączenia z podmiejskimi centrami handlowymi i kompleksami rekreacyjnymi 
 Marketing pomiędzy przedsiębiorstwami (Business-to-Business marketing) w transporcie publicznym - zestawienie faktów 
 Wspólne korzystanie z infrastruktury szynowej 
 Dyrektywa dotycząca autobusów 
 Karty bezstykowe 
 Informacja dla pasażerów 
 Nowoczesne zarządzanie i organizacja warsztatów autobusowych