Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

93 [luty 2007]

Data publikacji: 2007-02-15
Cena: 25.00 PLN (netto)
Systemy informacji pasażerskiej, Tele-Bus w Krakowie, Karta pasażera, Paliwa w transporcie publicznym,
SYSTEMY INFORMACJI PASAŻERSKIEJ
Wejście Polski do Unii Europejskiej otworzyło nowe możliwości finansowania infrastruktury. Prezentowany poniżej przykład działania Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze pokazuje wzorcowe postępowanie zakończone pozyskaniem środków na zakup nowego taboru, modernizację zaplecza oraz stworzenie zalążku systemu elektronicznej lokalizacji taboru i informacji pasażerskiej. Opisywane tablice informacji pasażerskiej stawiają zielonogórskie przedsiębiorstwo w ścisłej czołówce krajowych liderów praktycznego zastosowania systemowych rozwiązań z branży IT w komunikacji miejskiej
Barbara Langner
str. 4
Pomimo coraz częstszego wykorzystywania elektronicznych systemów informacji dla pasażerów na stacjach i przystankach transportu publicznego, statyczne tablice informacyjne i umieszczane na nich informacje wciąż będą miały duże znaczenie dla pasażerów. Zalecenia zawarte w niniejszym artykule odnoszące się do niezbędnych elementów informacji zostały opracowane na podstawie zawartości tablic istniejących w niektórych miastach czeskich, a zwłaszcza na doświadczeniach wyniesionych z projektu przeprowadzonego w czeskim mieście Żdiar nad Sazawą.
Pavel Drdla
str. 8
Poruszając się w obszarze systemów informacji pasażerskiej prezentujemy głos reprezentanta środowiska osób niewidomych i słabo widzących. Autor opisuje elementy systemu informacji pasażerskiej głównie na przykładzie metropolii warszawskiej, ale odwołuje się również do pozytywnych w jego ocenie rozwiązań z innych polskich miast. Okazuje się, że ludzi posiadających problemy ze wzrokiem jest dużo więcej, niż się powszechnie wydaje. Stąd uwzględnienie takiej perspektywy problemu jest naszym zdaniem bardzo pożądane
Paweł Zadrożny
str. 11
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
Przedstawiony materiał prezentuje zarys strategii zarządzania taborem tramwajowym we wrocławskim MPK. Przedsiębiorstwo od lat konsekwentnie realizuje program odnowy taboru autobusowego. Dzięki wykorzystaniu strukturalnych środków unijnych możliwe stały się większe inwestycje również w tabor tramwajowy. Autor prezentuje plan odnowy taboru szynowego oraz zasady jego modernizacji. Opisuje również najnowszy nabytek wrocławskiej firmy: niskopodłogowy wagon wieloczłonowy Skoda 16T
Janusz Rajces
str. 17
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie wprowadza właśnie nową usługę nazwaną TELE-BUS. Przewidywane rozwiązania są do tego stopnia nowatorskie, że dotychczas nie było nawet polskiej nazwy tego rodzaju przewozów. Zaproponowana nazwa "linie giętkie" ma odzwierciedlać elastyczność trasy poszczególnych kursów autobusów w zależności od przyjętych zgłoszeń od pasażerów. Cały projekt ma na celu racjonalizowanie oferty przewozowej na obszarach z najmniejszymi potokami pasażerskimi
Adrian Obuchowicz
str. 22
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ
Niniejszy artykuł otwiera cykl tekstów, mających na celu poszukiwanie i przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie taryf komunikacji miejskiej. Jest to tematyka bardzo istotna w kontekście planowanego rozwoju systemów transportowych, związanego z inwestowaniem środków pomocowych UE - tym bardziej, że rozwiązania stosowane obecnie w Polsce wciąż odbiegają znacznie od standardów światowych. W przedstawionym studium przypadku Berlina autor szczegółowo opisuje zintegrowany strefowy system taryfowy, obowiązujący na terenie stolicy Niemiec oraz okolicznego landu Brandenburgii. Oferta związku komunikacyjnego VBB dla sporadycznych klientów oparta jest na biletach na krótkie odcinki, przesiadkowych biletach jednorazowych oraz biletach dziennych. Stali użytkownicy komunikacji mogą korzystać z obsługi bezgotówkowej, bez konieczności odwiedzania punktów sprzedaży. W taryfie można również znaleźć szereg biletów o charakterze socjalnym oraz specjalne oferty dla małych grup i turystów odwiedzających miasto
Michał Wolański
str. 25
Prezentowany poniżej materiał dotyczy popularnego szczególnie w krajach "starej" Unii pomysłu stworzenia "Karty Pasażera". Jest to dobrowolny kodeks jakości usług, w którym głównie organizatorzy i operatorzy komunikacji miejskiej podejmują zobowiązania wobec pasażerów. Mimo wyraźnego wzrostu jakości oferty komunikacji miejskiej w polskich miastach, wciąż trudno o spektakularny przykład wdrożenia takiego rozwiązania w Polsce. W drugiej części publikujemy zalecenia UITP dotyczące zawartości tego rodzaju dokumentu. Ma to związek z prowadzoną ostatnio na szczeblu UE dyskusją nad zwiększeniem praw pasażerów w transporcie publicznym
str. 30
Pierwsze oficjalne stanowisko UITP dotyczące wyboru paliwa zostało opublikowane we wrześniu 2000r. Od tego momentu debata na ten temat uległa intensyfikacji ze względu na większą liczbę dostępnych alternatyw oraz przywiązywanie większej uwagi na całym świecie do problemu dostaw paliw kopalnianych. Niezbędne jest zatem uaktualnienie stanowiska UITP o nowe elementy i zalecenia, z uwzględnieniem poglądów różnych podmiotów: władz organizujących transport, operatorów, sektory autobusowy i paliwowy jak również opinii publicznej. Stanowisko to jest uzupełnieniem stanowiska UITP na temat zmian klimatycznych. Raport pt. "Czyste paliwa dla drogowego transportu publicznego" opublikowany w 2005 r. przez UITP stał się punktem odniesienia dla celów niniejszego uaktualnienia. UITP i dziękuje za współpracę tym swoim członkom, którzy przyczynili się do uaktualnienia tego stanowiska
str. 33
Wkład transportu publicznego w zmniejszanie emisji związków węgla oraz obniżanie ryzyka zmian klimatycznych na ziemi: w niniejszym materiale zostanie przedstawiony pokrótce problem gazów cieplarnianych (GC) oraz udział i odpowiedzialność transportu publicznego za ich emisje. Przedstawione zostaną również zalecenia UITP w tym zakresie
str. 38
PREZENTACJE
Począwszy od bieżącego numeru pragniemy regularnie prezentować sylwetki laureatów Odznaki "Zasłużony dla Komunikacji Miejskiej". Odznaka przyznawana jest od 1999 roku i jest formą wyróżnienia osób, które poprzez przejawianie inicjatywy i zaangażowania w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju komunikacji miejskiej w kraju oraz wykonania statutowych zadań Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Odznakę wraz z aktem nadania nr 1 otrzymał pośmiertnie profesor Jan Podoski. Przez blisko 8 lat przyznano już łącznie 75 odznak. W prezentowanym cyklu będziemy w kolejnych numerach Biuletynu prezentować sylwetki laureatów odznaki wraz z okolicznościowymi artykułami bezpośrednio związanymi z obszarem ich działalności. Pierwsze prezentacje dotyczyć będą laureatów, którzy otrzymali oznakę podczas kieleckiej gali w październiku ubiegłego roku
str. 46
Począwszy od bieżącego numeru pragniemy regularnie prezentować sylwetki laureatów Odznaki "Zasłużony dla Komunikacji Miejskiej". Odznaka przyznawana jest od 1999 roku i jest formą wyróżnienia osób, które poprzez przejawianie inicjatywy i zaangażowania w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju komunikacji miejskiej w kraju oraz wykonania statutowych zadań Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Odznakę wraz z aktem nadania nr 1 otrzymał pośmiertnie profesor Jan Podoski. Przez blisko 8 lat przyznano już łącznie 75 odznak. W prezentowanym cyklu będziemy w kolejnych numerach Biuletynu prezentować sylwetki laureatów odznaki wraz z okolicznościowymi artykułami bezpośrednio związanymi z obszarem ich działalności. Pierwsze prezentacje dotyczyć będą laureatów, którzy otrzymali oznakę podczas kieleckiej gali w październiku ubiegłego roku
str. 50
17 stycznia 2007 roku odbyła się uroczysta gala związana z otrzymaniem przez PKM Jaworzno certyfikatu zgodności systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001. Uznaliśmy to za dobrą okazję do szerszego zaprezentowania tej firmy. Okazuje się bowiem, że poza nowoczesnym zarządzaniem, przedsiębiorstwo wdrożyło z sukcesem nową politykę taryfową włącznie z wprowadzeniem karty elektronicznej oraz strategię odnowy i rewitalizacji taboru. Autorzy materiału prezentują na wykresach podstawowe wskaźniki charakteryzujące firmę i wskazują również najbardziej palące problemy, które ich dotykają. Poniższa prezentacja otwiera nowy cykl wizytówek przedsiębiorstw komunikacji miejskiej, które będziemy zamieszczać w kolejnych numerach biuletynu
str. 54
INFORMACJE IZBY
W związku z głosowaniem na nagrodę specjalną 6. edycji Galerii Plakatu, prezentujemy sylwetki osób nominowanych. Zwycięzcę wybiorą Członkowie Izby poprzez głosowanie na stronie internetowej www.igkm.pl
Łukasz Krzaczkowski
str. 58
INFORMACJE PRAWNE
Poniżej prezentujemy pismo IGKM w sprawie interpretacji zapisów rozporządzenia dotyczących zaliczenia pracy motorniczych tramwaju i kierowców autobusów miejskich do wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (Dz. U. Nr 133, poz. 939) oraz odpowiedź Głównego Inspektora Sanitarnego
Cecylia Radziewicz
str. 63
W dniu 11 grudnia 2006 r. zostało przyjęte wspólne stanowisko Rady, poparte przez Komisję (stanowisko Komisji z dnia 12 grudnia 2006 r. - KOM (2006) 805 wersja ostateczna) w sprawie nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego kolejowego i drogowego COM (2005) 319 końcowy - 2000/0212 (COD). Podczas ostatniego posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w dniu 18 stycznia 2007 r. odbyło się drugie czytanie tego dokumentu. Natomiast 22 stycznia miała miejsce pierwsza wymiana zdań w Komisji Transportu i Turystyki  PE. Poniżej publikujemy przesłane nam przez VDV pismo w sprawie postulowanej przez tę organizację nadrzędności nowego rozporządzenia na dyrektywami dotyczącymi zamówień publicznych oraz pismo Izby popierające stanowisko niemieckie w tej kwestii, wystosowane do polskich członków Komisji TRAN Parlamentu Europejskiego.
Grażyna Alicja Błaszczak
str. 64
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej postanowiła zabrać głos w ogólnopolskiej akcji medialnej "Dobre prawo dla firm" realizowanej wspólnie przez "Gazetę Wyborczą" i Radio RMF FM. Chcieliśmy zwrócić uwagę na ustawodawstwo transportowe, pełne luk prawnych i nierozsądnych zapisów, które utrudnia funkcjonowanie naszego sektora. Do prezentacji wybraliśmy wspólnie z MPK Poznań dwa buble, będące - naszym zdaniem - łatwe do weryfikacji przez dziennikarzy. Organizatorzy akcji przekazali nadesłane 400 bubli prawnych szefom sejmowej Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości. Posłowie z komisji mają się zapoznać z tym materiałem do końca lutego br. tak aby w ciągu kilku miesięcy zgłosić w ramach inicjatywy ustawodawczej stosowne poprawki przynajmniej do kilku ustaw i rozporządzeń
Marcin Żabicki
str. 66
Przedstawiamy poniżej krótką informację nt. najnowszych regulacji prawnych, wymuszających na operatorach tramwajowych ponoszenie dodatkowych, sporych ciężarów podatkowych w związku z podatkiem od nieruchomości dotyczącym budowli związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu.
Cecylia Radziewicz
str. 68