Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

102 [sierpień 2008]

Data publikacji: 2008-08-25
Cena: 25.00 PLN (netto)
Rozporządzenie (WE) 1370/2007, Umowy Przewozowe w UE, Koszty Operatorów, Międzynarodowa Komunikacja Miejska
PROBLEMY WDROŻENIA ROZPORZĄDZENIA (WE) 1370/2007 ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1370/2007 DOTYCZĄCE USŁUG PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KOLEJOWEGO I DROGOWEGO TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO ROZPORZĄDZE
Nowe rozporządzenie unijne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego, które za niecałe półtora roku zastąpi wciąż jeszcze obowiązujące rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i 1107/70, miało za zadanie stworzenie odpowiednich warunków dla zapisanej w strategii lizbońskiej liberalizacji rynku pasażerskiego transportu publicznego. Czy spełniło to zadanie? Ze względu na złożoność sytuacji oraz różnorodne legislacje w tej dziedzinie w państwach członkowskich UE, ograniczono się do aktu prawnego wyznaczającego jedynie ogólne ramy prawne świadczenia usług publicznych w transporcie pasażerskim. Najwięcej miejsca poświęcono zaś warunkom finansowania tego rodzaju transportu ze środków publicznych.
str. 4
Jakie będą konsekwencje przyjęcia rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1370/2007 dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzanie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70? W poniższym, bardzo syntetycznym artykule autorka dokonuje krótkiego przeglądu sytuacji w państwach unijnych w tym zakresie pod kątem reorganizacji systemów transportu publicznego wymuszanych przez przepisy nowego rozporządzenia.
str. 9
Rozporządzenie UE 1370/2007 dotyczące transportu publicznego zasadniczo zajmuje się finansowaniem zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. Pozostawia ono krajom członkowskim swobodę decydowania, czy i w jakim zakresie właściwe organy mogą zdefiniować zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych oraz czy i w jakim zakresie transport publiczny może być oparty na biznesowych inicjatywach prywatnych spółek. Niemiecka ustawa o transporcie pasażerskim nie wymaga wielu zmian pod tym względem i nie będą to zmiany o znaczeniu fundamentalnym. Autor szeroko komentuje przewidywane skutki rozporządzenia na niemieckim rynku przewozów komunikacji miejskiej.
str. 14
PROBLEMY WDROŻENIA ROZPORZĄDZENIA (WE) 1370/2007 ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1370/2007 DOTYCZĄCE USŁUG PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KOLEJOWEGO I DROGOWEGO TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO ROZPORZĄDZE
Zgodnie z ostatnim raportem opublikowanym przez Komisję Europejską, w państwach członkowskich UE istnieje obecnie szereg praktyk dotyczących udzielania zamówień prowadzących do zawierania umów o świadczenie usług transportu publicznego. Innowacyjne koncepcje dotyczące udzielania tego rodzaju zamówień nie koncentrują się wyłącznie na kosztach świadczenia zakontraktowanych usług transportowych, ale raczej mocniej włączają dane przedsiębiorstwo w proces planowania eksploatacji oraz konkretne ukształtowanie oferty przewozowej. Tzw. konkurencja koncepcji wykorzystuje pomysłowość oraz inicjatywę przewoźników i może w ten sposób dostarczyć użytkownikom efektywnych pod względem ekonomicznym oraz wysokiej jakości usług transportu publicznego.
str. 14
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
W 2007 r. z inicjatywy Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej pracował zespół, którego zadaniem było przygotowanie projektu zmiany ustawy o transporcie drogowym. Za cel postawiono wypracowanie takich zapisów, które uwzględniałyby specyfikę komunikacji miejskiej oraz poprawiały relację z zapisami ustaw związanych z ustawą o transporcie drogowym i innymi aktami prawnymi. W roku bieżącym projekt został złożony w Sejmie i Ministerstwie Infrastruktury. IGKM będzie zabiegała o rozpoczęcie prac legislacyjnych w tym zakresie. Autor artykułu, będący jednocześnie redaktorem ostatecznej wersji przygotowanego projektu, przedstawia istotne jego elementy.
str. 22
Z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania komunikacji miejskiej, istotne znaczenie ma zastosowanie odpowiedniego rozwiązania w zakresie rozliczeń z operatorami. Dokonując wyboru, należy uwzględnić konsekwencje wykorzystania określonego rozwiązania w danych uwarunkowaniach. Autorzy prezentują w artykule najważniejsze elementy zapisów w umowach, które odnoszą się do niekorzystnych wahań poziomu kosztów realizacji usług przewozowych. Artykuł powstał na podstawie tegorocznych wystąpień na Komisji Ekonomicznej i Komisji Zarządów Transportu IGKM.
str. 26
Przeprowadzona przez autorów analiza czynników kształtujących koszty w przewozach komunikacji miejskiej jest odpowiedzią na bardzo trudną sytuację ekonomiczną przewoźników komunikacji miejskiej. Autorzy na konkretnych przykładach pokazują, że wzrost kosztów prowadzenia przewozów jest znacznie większy niż inflacja. Podwyżki cen biletów pozostają z kolei poniżej poziomu inflacji. Poniższy artykuł jest rozwinięciem prezentacji przedstawionej na Komisji Ekonomicznej IGKM w maju br.
str. 30
Rozważając zagadnienia związane z umowami na świadczenie przewozów komunikacją miejską, zamieszczamy artykuł będący próbą zebrania doświadczeń z ponad dziesięcioletniej obecności inwestora zewnętrznego (zagranicznego) w Kaliskich Liniach Autobusowych Sp. z o.o.. Kalisz jest przykładem nielicznej grupy miast w Polsce, gdzie lokalne władze zdecydowały się na współpracę z inwestorem zagranicznym.
str. 34
Na wyspie Uznam można spotkać jeden z bardzo nielicznych w naszym kraju przykładów funkcjonowania unikalnej linii komunikacji miejskiej o charakterze międzynarodowym. Bliskie położenie trzech niemieckich kurortów nadmorskich i największego w tym regionie Świnoujścia generuje spore, transgraniczne potoki pasażerskie. Autor opisuje formalno-prawne aspekty organizacji ?Linii Europejskiej?, stanowiącej jeden z bardzo niewielu unikalnych precedensów funkcjonujących w skomplikowanym i niejednoznacznym otoczeniu legislacyjnym.
str. 38
INFORMACJE IZBY
Projekt zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych, skierowany przez Radę Ministrów pod obrady Sejmu RP, zakładał możliwość wyłączenia spółek komunalnych spod stosowania tej ustawy. W toku procedowania Sejm uznał jednak, iż zakres ewentualnego wyłączenia jest zbyt szeroki i stwarza pole do nadużyć. Z tego powodu proponowane przez Rząd zmiany zostały przez sejmową Komisję Gospodarki (posiedzenia w dniach 16 maja oraz 10 czerwca), a następnie przez Sejm, podczas głosowania na posiedzeniu plenarnym, niemal w całości odrzucone. Podczas debaty nad projektem ustawy w czasie obrad senackiej Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 9.07.2008r., IGKM - przy wsparciu Urzędu Zamówień Publicznych ? zaproponowała poprawkę, która ponownie dotyczyła wyłączania komunikacyjnych spółek komunalnych spod działania tej ustawy. Projekt Ustawy został skierowany do podkomisji ?Przyjazne Państwo?, która obradowała w dniu 22.07.2008r., a następnie wrócił pod obrady połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej z wprowadzoną poprawką Izby w formie wniosku mniejszości. W tej formie przedstawiono Ustawę pod plenarną debatę i głosowanie Senatu nad jej przyjęciem w dniu 23.07.2008r. Podczas debaty plenarnej zgłoszone zostały kolejne wnioski do Ustawy w wyniku czego połączone komisje Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej jeszcze raz debatowały nad ostateczną treścią Ustawy, po czym podczas plenarnego posiedzenia Senatu i głosowania nad poszczególnymi poprawkami, okazało się, że nasza poprawka mniejszościowa (oznaczona jako nr 4 w druku senackim nr 199Z) nie uzyskała większości. Na 90 głosujących Senatorów, 43 było za wprowadzeniem poprawki, 43 było przeciwnych oraz 4 wstrzymało się od głosu.
str. 44
INFORMACJE PRAWNE
Opublikowane 14 lipca 2008 r. rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców zawodowych1 jest praktycznie ostatnim aktem prawnym regulującym wdrożenie postanowień dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób. Autor prezentuje konsekwencje wprowadzenia rozporządzenia dla przewoźników.
str. 45
W ostatnim czasie ponownie wypłynął problem przewozu rowerów w pojazdach komunikacji miejskiej. Na ten temat pisaliśmy, w formie dwugłosu, w zeszłym roku w Biuletynie nr 94 ?Przewóz rowerów w pojazdach komunikacji miejskiej? Ryszard Wróbel i Marcin Żabicki). Na prośbę kilku przewoźników prezentujemy komentarz prawny rozwijający ten temat.
str. 48
str. 48