Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

105 [luty 2009]

Data publikacji: 2009-02-15
Cena: 25.00 PLN (netto)
Ustawy o transporcie drogowym, Zakłady budżetowe, Standardy wymiany informacji, Zarządzanie ryzykiem,
Uwaga!Sprostowanie.
PRZEKSZTAŁCENIA W BRANŻY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Jednym z najważniejszych wydarzeń kończącego się roku 2008 stało się podjęcie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o publicznym transporcie drogowym. W lutym br. projekt zostanie przekazany przez rząd do dalszych prac w Sejmie. Autor opisuje tło powstania projektu oraz charakteryzuje jego najważniejsze elementy.
str. 4
Rządowy projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym jest od dawna oczekiwanym przez nasze środowisko aktem prawnym określającym najważniejsze reguły prowadzenia działalności przewozowej. Mimo długiej listy uwag i wątpliwości co do poszczególnych zapisów projektów, które w niniejszej opinii wskazujemy, nasze środowisko z zadowoleniem i nadzieją przyjmuje tę inicjatywę legislacyjną.
str. 7
Niniejszy artykuł stanowi komentarz do projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w zakresie dotyczącym komunikacji miejskiej na terenach związków międzygminnych, takich jak Komunikacyjny Związek Komunalny GOP, Związek Komunalny Gmin "Komunikacja Międzygminna" w Olkuszu, Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju czy Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej. Wspomniany projekt, datowany na 28 listopada 2008 r., został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury1. Tuż przed publikacją niniejszego numeru Biuletynu dotarła do nas informacja, że na skutek wielu interwencji, autorzy projektu ustawy dokonają korekty w opisywanym przez autora artykułu zakresie.
str. 14
O tym, że ważą się losy komunikacyjnych zakładów budżetowych informowaliśmy już na jesieni ubiegłego roku (Biuletyn Komunikacji Miejskiej nr 103 z października 2008 roku - str. 60) przy okazji omawiania projektów dwóch ustaw dotyczących finansów publicznych. W Polsce wciąż ponad 20% przedsiębiorstw komunikacji miejskiej działa w formie zakładu budżetowego. Autorka opisuje pokrótce drogę formalno-prawną, jaka czeka te firmy w najbliższym czasie.
str. 17
MARKETING W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Artykuł stanowi opracowanie wyników badań marketingowych przeprowadzonych w latach 2006 - 2007 za pośrednictwem Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej wśród przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w Polsce. Badania marketingowe poświęcono strategiom marketingowym w transporcie miejskim. W artykule przedstawiono metodologię i zakres badań, strategię marketingową jako dokument, marketingową strukturę organizacyjną, marketingową sytuację przedsiębiorstwa, rynek docelowy, sposoby postępowania w odniesieniu do usługi przewozowej, produkt - usługę, cenę, dystrybucję, promocję jako instrumenty marketingu oraz badania marketingowe jako źródło informacji. Kolejny numer Biuletynu zawierać będzie artykuł pt. "Kształtowanie jakości usług w transporcie miejskim w Polsce w świetle badań przedsiębiorstw komunikacji miejskiej" stanowiący opis drugiej części przeprowadzonych badań.
str. 20
SYSTEMY IT W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
W końcu ubiegłego roku IGKM rozesłała do organizatorów i operatorów komunikacji miejskiej ankietę dotyczącą stosowanych w naszym kraju standardów wymiany informacji w komunikacji publicznej. Poniższy tekst zawiera zestawienie i omówienie zebranych danych. Uzupełnieniem do niego jest kolejny tekst zamieszczony na str. 30 opisujący stosowane w Europie standardy.
str. 28
Materiał ten nie ma charakteru kompletnego przedstawienia całokształtu tej tematyki. Poruszone poniżej zagadnienia to zapewne "wierzchołek góry lodowej". Inspiracją autora do napisania powyższego tekstu była analiza przeprowadzonej ankiety, z której to wynika dość niski poziom znajomości zagadnienia a także osobiste doświadczenia przy wdrożeniach systemów informatycznych w firmach komunikacyjnych, gdzie pojawia się problem współpracy oprogramowania pochodzącego od różnych dostawców. Celem autora było zatem podzielenie się wiedzą, którą sam w tej dziedzinie posiada, a także zaproszenie innych do podzielenia się wiedzą w tym temacie.
str. 30
Dla pasażera transportu publicznego najważniejsza jest niezawodna usługa, a zaraz po niej niezawodna informacja o tej usłudze. Aby sprostać tej drugiej potrzebie, władze odpowiedzialne za transport publiczny już od ponad 20 lat rozwijają różnorodne systemy informacji śledzącej na bieżąco lokalizacje poszczególnych pojazdów oraz zapowiadające ich przyjazd na przystanek. W miarę powstawania kolejnych takich systemów informacji w czasie rzeczywistym okazało się, że są przyjmowane różne systemy technologiczne - a to z kolei powoduje problemy. Wyraźnie niezbędny stał się pewien rodzaj koordynacji i standaryzacja tych systemów. W tym celu utworzono w Wielkiej Brytanii w 2000 roku, opisywaną w poniższym artykule, Grupę Informacji w Czasie Rzeczywistym (RTIG).
str. 35
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA ŚWIECIE
Każde przedsiębiorstwo działające w oparciu o kodeks handlowy, również przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej, podejmuje działania biznesowe obarczone ryzykiem handlowym. Aby osiągnąć zaplanowane wyniki, podejmuje również ryzyko strat w wyniku niekorzystnych zmian w otoczeniu przedsiębiorstwa oraz błędów wewnątrz własnej organizacji. Coraz częściej firmy komunikacyjne w Europie Zachodniej decydują się na wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem. W niniejszym artukule przedstawiono zastosowanie tego systemu w przedsiębiorstwie transportu publicznego z Rotterdamu - RET.
str. 39
Aby znacznie zwiększyć lojalność i przywiązanie klientów do oferty transportu publicznego, istotne jest prowadzenie monitoringu i dogłębnej analizy bieżącej sprzedaży biletów z uwzględnieniem ich struktury. Działania na rzecz zwiększania udziału biletów długookresowych w sprzedaży mają istotne znaczenie dla stabilności ekonomicznej w komunikacji publicznej. Artykuł pokazuje metodę badawczą wykorzystywaną przez ESWE - przedsiębiorstwo transportu publicznego w Wiesbaden w partnerstwie z regionalnym zarządem transportu RMV. Autorzy opisują dość zaskakujące wyniki tego badania.
str. 43
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
Ogłoszony przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP konkurs dla kierowców i motorniczych sprzedających bilety był pokłosiem wprowadzanego obowiązku wsiadania pierwszymi drzwiami i kontroli biletów przez kierujących pojazdami. To kolejny krok w uszczelnianiu systemu kontroli w pojazdach KZK GOP. Autorka opisuje krótko poszczególne etapy tej akcji.
str. 48
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. uruchomiły właśnie Centralne Laboratorium Energoelektroniki Taborowej. Składa się ono z laboratorium stacjonarnego oraz specjalnego wagonu laboratoryjnego pozwalającego na dokonywanie pomiarów bezpośrednio na trasach.
str. 49
Skuteczny i szybki portal głosowy działający na infolinii Zarządu Transportu Miejskiego jest najbardziej zaawansowanym automatycznym systemem dialogowym funkcjonującym w Polsce. Tak ocenili go m.in. naukowcy biorący udział w międzynarodowym projekcie badawczym LUNA. Uruchomienie portalu pozwoliło na odciążenie konsultantów telefonicznych i unowocześnienie infolinii.
str. 50
W przełomie roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. wspólnie z Filharmonią Wrocławską prowadziło akcję wizerunkową związaną z muzyką poważną. Była to jedna z wielu akcji wizerunkowych prowadzonych przez wrocławskiego przewoźnika. W poniższym materiale opisujemy krótko założenia akcji, gdyż jest ona bardzo rzadkim w naszym kraju przykładem działań wizerunkowych firmy komunikacyjnej, nawiązujących do motywu "kultury". Podobne akcje organizowane przez przedsiębiorstwa z Wiednia i Barcelony opisywaliśmy w Biuletynie nr 97.
str. 52
INFORMACJE IZBY
W związku z ogólnoświatowym kryzysem oraz korzystając ze zmiany w przewodnictwie Unii Europejskiej, Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego (UITP) zwraca uwagę na rolę komunikacji publicznej, która może przyczynić się do ożywienia gospodarczego. W formie memorandum do Prezydencji Czeskiej artykułuje trzy priorytety dotyczące naszego sektora, które nawiązują do aktualnego kierunku polityki europejskiej.
str. 54
W dniach 5-8 lutego br. odbyły się w Halach Sportowych Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu Wrocławskiego - przeprowadzane od ośmiu lat rozgrywki drużyn piłkarskich, reprezentantów załóg przedsiębiorstw komunikacyjnych i firm zrzeszonych w Izbie. Walczono o tytuł najlepszej drużyny w halowej piłce nożnej za rok 2009. Główną nagrodą był Puchar Prezesa Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej.
str. 56
INFORMACJE PRAWNE