Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

106 [kwiecień 2009]

Data publikacji: 2009-04-15
Cena: 25.00 PLN (netto)
Projekt ustawy o transporcie zbiorowym, Bezpieczeństwo w komunikacji miejskiej, Kształtowanie jakości, Kryzys w komunikacji miejskiej
PROJEKT USTAWY O TRANSPORCIE PUBLICZNYM
Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym jest najważniejszym dla naszej branży aktem prawnym, który już wkrótce może zacząć obowiązywać. Dlatego nie tylko z uwagą śledzimy postępy prac, ale również pozyskujemy opinie prawne i analizy, które mogą przyczynić się do powstania lepszego prawa. Nasze stanowisko w stosunku do pierwszej wersji projektu opisywaliśmy dość szczegółowo w Biuletynie Komunikacji Miejskiej nr 105. Poniżej prezentujemy obecny stan prac oraz kwestie, które staramy się wnieść jeszcze w odniesieniu do aktualnego, zmienionego już projektu ustawy.
str. 4
Prezentujemy poniżej tekst wystąpienia Pana Piotra Mikiela - Z-cy Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Infrastruktury prezentujący wizję Ministerstwa odnośnie przyszłego ładu prawnego w naszym sektorze w nawiązaniu do prac legislacyjnych związanych z projektem ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Wystąpienie miało miejsce w dniu 5 marca 2009 r. podczas spotkania Komisji Ekonomicznej IGKM w Częstochowie, połączonego z obchodami pięćdziesięciolecia komunikacji tramwajowej w Częstochowie.
str. 5
BEZPIECZEŃSTWO W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Poniżej publikujemy komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. "Skuteczniejsza walka z terroryzmem" (KOM (207) 649). W następstwie tej publikacji Komisja powołała w 2008r. Grupę Ekspercką ds. Bezpieczeństwa Transportu Miejskiego. Ogólnym celem działalności Grupy jest zabezpieczenie europejskiego transportu miejskiego przed atakami terrorystycznymi poprzez: * dzielenie się wiedzą na temat najlepszych praktyk i doświadczeń państw UE - pozytywnych i negatywnych - odnośnie środków służących zabezpieczaniu transportu miejskiego przed zagrożeniem terrorystycznym, w czterech kluczowych obszarach: środki organizacyjne, nadzór i wykrywanie, odporniejszy sprzęt i urządzenia, postępowanie w przypadkach nagłych; * uzgodnienie kryteriów i wskaźników bezpieczeństwa, które umożliwią władzom i przewoźnikom na przeprowadzanie oceny własnych systemów oraz opracowywanie planów bezpieczeństwa. W ramach Grupy utworzono dwie podgrupy robocze: Środki organizacyjne oraz postępowanie w przypadkach nagłych (Organisational measures and incident management), oraz Nadzór i wykrywanie zagrożeń (Surveillance and detection). Aktualnie stałym uczestnikiem prac podgrupy I jest Mieczysław Magierski, prezes MZA Warszawa, natomiast podgrupy II Jerzy Lejk, prezes Metra Warszawskiego.
str. 10
Jednym z elementów przygotowania komunikacji publicznej do imprez masowych, w tym do EURO-2012 jest przeszkolenie pracowników ruchu w zakresie właściwych zachowań i reakcji w sytuacjach zagrożenia. Zachowanie kierowcy wobec grup pasażerów w różnych sytuacjach może być kluczem do rozwiązania wielu trudności. Autor pokrótce przedstawia swoje przemyślenia na ten temat.
str. 14
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. w Warszawie wdrożyły właśnie system łączności alarmowej z autobusami. Od wielu lat przymierzano się do jego realizacji. Duża liczba pojazdów w ruchu sprawiała problemy techniczne oraz decydowała o wysokim koszcie przedsięwzięcia. Jednakże postęp techniczny, jaki się dokonał w ostatnim czasie, umożliwił wykorzystanie prostej i taniej technologii telefonii komórkowej GSM.
str. 17
Dotychczas nadzór kamer wideo w autobusach oraz w pociągach nie budził sprzeciwu wtedy, gdy wiązało się to ze wzrostem bezpieczeństwa zarówno pasażerów, jak i kierowców oraz ze zwiększeniem czystości pojazdów. Pojawiały się jednak głosy krytycyzmu, wskazujące, że przez stosowanie monitoringu wizyjnego ogranicza się prawa obywatelskie, zwłaszcza prawo do anonimowości i ochrony swojego wizerunku. Z doświadczenia wiemy, że w pojazdach wyposażonych w monitoring wizyjny liczba aktów agresji i wandalizmu jest mniejsza - szczególnie wtedy, kiedy system ten jest częścią zintegrowanej, szerokiej koncepcji bezpieczeństwa. Bardzo dużą rolę odgrywają tu komunikacja z załogą oraz z pasażerami, jak również wykorzystywana technologia. Chociaż systemy nadzoru przez kamery wideo nie są obecnie nigdzie poddane standaryzacji, jednakże możliwa jest nieformalna ścieżka ubiegania się o dotacje publiczne na te systemy. Nawet bez żadnych dotacji, poniesiony koszt systemu nadzoru wizyjnego zwróci się szybko oraz poprawi znacząco zainteresowanie lokalnym transportem publicznym.
str. 19
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
Artykuł stanowi opracowanie wyników badań marketingowych przeprowadzonych w latach 2006 - 2007 za pośrednictwem Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej wśród przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w Polsce. W artykule opisano częstotliwość, metody oraz zakres realizowania badań jakości, zarówno wśród pasażerów, jak i wewnątrz przedsiębiorstw komunikacji miejskiej - operatorów i organizatorów transportu. Opisano wybrane instrumenty kształtowania jakości i zakres ich stosowania. Niniejszy artykuł stanowi kontynuację materiału pt. "Strategie marketingowe w transporcie miejskim w świetle badań przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w Polsce", zamieszczonego w poprzednim numerze Biuletynu.
str. 24
Inspiracją do napisania niniejszego artykułu stały się podaż i zainteresowanie systemami lokalizacji w komunikacji, bezpośrednim zaś przyczynkiem spotkanie Komisji Ruchu IGKM w Krakowie w dniach 2-3.04.2008r. Podejmowana tam tematyka dość szeroko nawiązywała do tematu systemów lokalizacji. W dzisiejszych czasach systemy lokalizacji stają się głównym, choć nie jedynym elementem zarządzania ruchem komunikacji miejskiej. Autor opisuje zintegrowany system informatyczny MUNICOM jako dalekie rozwinięcie systemów lokalizacji.
str. 31
System moBILET, za pomocą telefonu komórkowego, pozwala kasować elektroniczne bilety na przejazdy środkami komunikacji miejskiej jak i rozliczać rzeczywisty czas postoju w strefach płatnego parkowania. Dzięki tej usłudze, bilety stały się dostępne zawsze i wszędzie przez 24 godziny na dobę, a szukanie drobnych i wycieczki do parkomatów to już tylko niemiłe wspomnienie.
str. 36
Czy obecny kryzys gospodarczy może nas czegoś nauczyć? Czy możemy skoncentrować nasze wysiłki na "przywróceniu zdrowia" naszym miastom oraz takim propagowaniu modeli mobilności, aby bardziej efektywnie wykorzystać źródła naturalne i ekonomiczne? Oficjalne stanowisko (Fokus) UITP dotyczące oceny korzyści płynących z transportu publicznego ma na celu dostarczenie naszemu sektorowi nowych argumentów, które mają przekonać decydentów, aby nadali wyższy priorytet systemom transportu publicznego. W opinii UITP obecne kryteria oceny efektywności transportu nie odzwierciedlają w pełni korzyści wynikających dla społeczeństwa dzięki funkcjonowaniu systemów transportu publicznego. UITP wzywa do przyjęcia takich metodologii oceny, które uwzględnią szersze ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe korzyści płynące z takich systemów.
str. 38
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA ŚWIECIE
Wiele osób zadaje pytanie, w jakim stopniu ogólnoświatowy kryzys gospodarczy wpływa na sektor komunikacji publicznej. Poniższy raport UITP usiłuje odpowiedzieć na to pytanie. Autorzy raportu wymieniają konkretne przykłady wpływu recesji na transport publiczny w różnych miastach Europy.
str. 44
Poprzez swoje ostatnie propozycje dwóch rozporządzeń dotyczących praw dla pasażerów korzystających z autobusów i transportu wodnego, Komisja Europejska dąży do zapewnienia większej ochrony pasażerów oraz poprawy jakości tego rodzaju usług w Unii Europejskiej. Komitet UE UITP ma bardzo krytyczny stosunek do tych propozycji, ponieważ w bardzo małym stopniu biorą one pod uwagę specyficzną sytuację systemów, które są zintegrowane w ramach lokalnego transportu publicznego.
str. 47
PREZENTACJE
Mija właśnie trzydzieści lat od powstania jednego z młodszych przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w kraju. Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie należy do grupy najmniejszych przewoźników w naszym sektorze. Z tym większą satysfakcją zamieszczamy niniejszą prezentację na łamach naszego Biuletynu, gdyż jest stosunkowo mało publikacji o organizacji komunikacji miejskiej w tych niewielkich miastach.
str. 49
INFORMACJE IZBY
Czwarte posiedzenie Rady Politycznej UITP (kadencja 2007 - 2009) odbyło się w dniach 6 - 8 listopada 2008 r. w Lizbonie. W spotkaniu uczestniczył Pan Janusz Bosakirski z Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. w Warszawie, który jest reprezentantem naszego kraju w tym gremium. Artykuł stanowi krótką relację ze spotkania.
str. 53