Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

111 [luty 2010]

Data publikacji: 2010-02-20
Cena: 25.00 PLN (netto)
Rozporządzenie 1370/2007, Profilaktyka przeciwpożarowa, Efektywność ekonomiczna, Komunikacja zastępcza, Szkolenie kierowców w UE
PROFILAKTYKA PRZECIWPOŻAROWA
Prezentowany artykuł jest efektem badań i analiz dotyczących pożarów autobusów miejskich prowadzonych przez specjalistów z Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie pod auspicjami Komisji Autobusowej IGKM. W opracowaniu wykorzystano ankiety zgłoszone przez 18 polskich przedsiębiorstw związane z pożarami taboru autobusowego oraz oficjalne dane pochodzące z Europy. Materiał zaprezentowano w formie wystąpienia plenarnego na listopadowym spotkaniu Komisji Autobusowej IGKM, współorganizowanej przez MZK Konin, gdzie spotkał się z ogromnym zainteresowaniem uczestników.
str. 4
Autor opisuje problem pożarów z punktu widzenia przewoźnika. Wskazuje na zidentyfikowane w poznańskim MPK zagrożenia natury technicznej, które wymagają prowadzenia działań profilaktycznych. Niniejszy materiał stanowi rozwinięcie prezentacji przedstawionej na listopadowym spotkaniu Komisji Autobusowej IGKM, współorganizowanej przez MZK Konin.
str. 14
Nadrzędną koniecznością w ramach transportu publicznego jest zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów. Niniejszy artykuł przedstawia rozwiązania techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej stosowane w autobusach produkowanych przez firmę Solaris Bus & Coach oraz inne aspekty strategii w walce z zagrożeniem pożarowym mające na celu uwrażliwianie ludzi na niebezpieczeństwo, jakim jest pożar. Materiał zaprezentowano w formie wystąpienia plenarnego na listopadowym spotkaniu Komisji Autobusowej IGKM, współorganizowanej przez MZK Konin, gdzie spotkał się z ogromnym zainteresowaniem uczestników.
str. 18
Przedstawiamy jeden z kilku dostępnych na rynku systemów automatycznego gaszenia źródeł ognia w autobusach - system Fogmaker oferowany przez Voith Turbo Sp. z o.o. Systemy takie spotykają się obecnie z ogromnym zainteresowaniem producentów taboru oraz użytkowników. Koszt ich zainstalowania w fabrycznie nowym pojeździe jest stosunkowo niewielki, a wysokiej skuteczności towarzyszy przy tym brak inwazyjności w stosunku do silnika i innych podzespołów. Autor prezentuje zasadę działania systemu.
str. 20
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
Rozporządzenie 1370/2007 umożliwia lokalnym władzom publicznym, pod pewnymi warunkami, udzielanie rekompensaty na pokrycie kosztów wynikających z wykonywania zobowiązań powstałych z tytułu świadczenia usług publicznych. Autorzy artykułu omawiają zastosowanie przepisów Rozporządzenia w tym zakresie w odniesieniu do polskiego prawa antymonopolowego i unijnych zasad dotyczących pomocy publicznej.
str. 22
Autor prezentuje analizę ryzyka prawnego świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego po 3.12.2009 r. bez wdrożenia modelu operatora wewnętrznego zgodnego z Rozporządzeniem 1370/20071 wobec rozwiązań stosowanych przez przewoźników oraz jednostki samorządu terytorialnego.
str. 26
Niniejszy artykuł stanowi pierwszą z cyklu dwóch publikacji, przedstawiających wyniki badania doktorskiego Michała Wolańskiego, przeprowadzonego przy wsparciu organizacyjnym IGKM. W tej części autor zajmuje się porównaniem efektywności ekonomicznej poszczególnych modeli organizacyjnych komunikacji miejskiej w Polsce z wykorzystaniem nowoczesnych metod ekonometrycznych oraz zbioru danych, opisujących szczegółowo ponad 5,5 tysiąca zadań przewozowych.
str. 28
Najnowsza dostawa niskopodłogowych autobusów do MPK spowodowała wycofanie z eksploatacji ostatnich Ikarusów rodziny 200. Na uroczystość ich pożegnania, mimo mroźnej pogody, przyszło kilka tysięcy poznaniaków. Ostatnie Ikarusy przejechały w szyku paradnym ulicami miasta. Wydarzenie to jest okazją do opisania polityki taborowej poznańskiego przewoźnika.
str. 32
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA ŚWIECIE
Najgłośniejszym wydarzeniem 2009 roku w komunikacji zbiorowej stolicy naszego zachodniego sąsiada były problemy techniczne, które spowodowały konieczność czasowego wycofania z ruchu większości składów berlińskiego S-Bahn. Przewoźnik stanął nie tylko przed problemem szybkiego przywrócenia ruchu, ale też przeprowadzenia akcji informacyjnej oraz zapewnieniem komunikacji zastępczej dla ogromnej rzeszy mieszkańców Berlina przez wiele tygodni niespodziewanie pozbawionych podstawowego środka transportu. Autor szczegółowo opisuje przyjęte zasady wprowadzania komunikacji zastępczej, zastosowane oznaczenia liniowe i rozwiązania taryfowe oraz kwestię rekompensaty w stosunku do pasażerów.
str. 34
W dniach 4-5 lutego 2010 roku odbyła się w Brukseli konferencja pod nazwą ?Information & Initiative Days? poświęcona procesowi wdrażania dyrektywy 2003/59/WE związanej ze szkoleniem zawodowym kierowców autobusowych. Spotkanie było okazją do omówienia podstawowych problemów i podsumowania dotychczasowej implementacji dyrektywy w poszczególnych krajach członkowskich, jak również próbą przedstawienia rekomendacji związanych z wdrożeniem, które zostaną przedstawione Komisji Europejskiej.
str. 38
INFORMACJE IZBY
Na przełomie roku doszło do dwóch zmian personalnych w zakresie reprezentacji Polski w organach Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego (UITP). Prezentujemy postacie reprezentantów i krótko opisujemy cele Komitetu Unii Europejskiej.
str. 45
Na początku stycznia br. IGKM wystosowała do Zastępcy Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Infrastruktury - Piotra Mikiela pismo zawierające opinię dotyczącą implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego. Pismo zawiera opinie wypracowane przez specjalny zespół roboczy złożony zarówno z przedstawicieli przewoźników jak i producentów taboru. Poniżej przedstawiamy treść wystąpienia w oryginalnym brzmieniu.
str. 46
INFORMACJE PRAWNE
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 września 2008 roku (w sprawie sygn. akt II PK 26/08) dokonał szczegółowej analizy i oceny prawnej przepisu art. 1672 kp regulującego zasady udzielania tzw. urlopu na żądanie. A oto najistotniejsze tezy wynikające z uzasadnienia Sądu Najwyższego.
str. 47