Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

123 [luty 2012]

Data publikacji: 2012-02-28
Cena: 27.62 PLN (netto)
Wpływ nowych uregulowań prawnych na przetargi dotyczące usług operatorskich Informacja pasażerska w czasie rzeczywistym - bezprzewodowo i bez zewnętrznego zasilania Tworzenie bardziej elastycznej oferty transportu miejskiego na peryferiach Zagadnienia pojemności autobusu - studium możliwych rozwiązań EBSF
ORGANIZACJA PRZEWOZÓW
Mimo trudnych realiów prawnych - spowodowanych zwłaszcza uregulowaniami art. 84 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - polscy organizatorzy transportu nie wstrzymali całkowicie przeprowadzania przetargów na usługi przewozowe. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aktualnych uwarunkowań prawnych oraz doświadczeń wybranych zleceniodawców (Tczewa, Myszkowa i Wałbrzycha), a także wypracowanie postulatów dotyczących zmian prawa.
str. 4
Na przystankach podwójnych (z dwoma wydzielonymi miejscami do zatrzymania pojazdu) pasażerowie zazwyczaj nie znają sektora, w którym zatrzyma się autobus lub tramwaj. Autorzy artykułu opisują nową metodę określającą optymalne miejsce zatrzymania pojazdu na przystanku na podstawie prognozy zdarzeń ruchowych. Jej celem jest ograniczenie potrzeby dodatkowych przemieszczeń pieszych w obrębie przystanków, jak również wprowadzenie ułatwień dla kierowcy lub motorniczego. Dzięki niej pasażer oraz prowadzący pojazd są - z odpowiednim wyprzedzeniem przed przyjazdem pojazdu - informowani o właściwym stanowisku, przy którym zatrzyma się autobus czy tramwaj.
str. 10
Odpowiednie funkcjonowanie przystanków wymaga starannego zaplanowania. Musi ono brać pod uwagę złożoność warunków, do których zaliczyć trzeba rozkłady jazdy, zapewnienie odpowiedniego skomunikowania, reguły poruszania się pojazdów w obrębie przystanku oraz sama infrastruktura przystankowa. Przy planowaniu terminali autobusowych wskazane jest zastosowanie symulacji mikroskopowej ruchu, ponieważ umożliwia ona symulowanie charakterystycznych dla komunikacji zbiorowej zjawisk ruchowych, takich jak np. skomunikowanie, chociaż ten aspekt wymaga jeszcze dopracowania.
str. 16
Rozkłady jazdy w Internecie lub poprzez telefonię komórkową oraz dynamiczna informacja pasażerska na przystankach komunikacji publicznej - w miastach jest to już dostępne, ale na obszarach wiejskich sytuacja jest zupełnie inna. Dostawca urządzeń informacji pasażerskiej - AEG MIS opracował specjalne rozwiązania dla przystanków na obszarach wiejskich. Są to systemy dynamicznej informacji pasażerskiej, niezależne od zewnętrznego zasilania oraz połączeń kablowych, jak również oprogramowanie dostarczające informację pasażerską z różnych systemów również na obszarach wiejskich.
str. 20
W niniejszym artykule autorzy prezentują wyniki badań związanych z projektem zapewniania lokalnego transportu publicznego na obszarach peryferyjnych w powiecie Vogelsberg (Niemcy, kraj związkowy: Hestia). Artykuł nawiązuje do wcześniejszego artykułu opublikowanego w ?Der Nahverkehr? 2011/11 (s. 14?21), w którym naszkicowano projekt modelowy zapewnienia lokalnego transportu publicznego na obszarach peryferyjnych oraz zaprezentowano jego wyniki dla południowego obszaru Związku Transportowego Północnej Hesji. W artykule zostaną przedstawione rezultaty analizy przeprowadzonej w powiecie Vogelsberg. Realizacja projektu na chwilę obecną przyniosła już wdrożenie większości planowanych rozwiązań, pozostałe będą wdrażane stopniowo w najbliższym czasie. Zastosowane tam rozwiązania organizacji regularnych linii fakultatywnych (ALT1) oraz nieregularnego transportu publicznego w obszarach funkcjonowania autobusu ?na życzenie?(AST2) mogą być bardzo interesującym rozwiązaniem również w Polsce. Póki co jedyny tego typu system funkcjonuje od lat z powodzeniem w Krakowie.
str. 23
Od 29 sierpnia 2011 autobus jest liderem rewolucyjnych zmian w transporcie publicznym aglomeracji lyońskiej. Wyzwanie: zwiększyć liczbę podróży autobusami od 8 do 10%, tzn. o 14 milionów dodatkowych podróży do końca 2012 r. dzięki projektowi ?Atoubus?. Projekt dotyczy gruntownej reorganizacji miejskiej sieci tras autobusowych. Jest on wynikiem dwuletniej pracy zespołów powołanych przez organizatora transportu SYTRAL (Syndicat mixte des transports pour le Rhone et l?agglomeration de Lyon) oraz operatora transportu publicznego Keolis Lyon.
str. 31
Projekt EBSF (Europejski System Autobusowy Przyszłości) koordynowany przez UITP jest inicjatywą Komisji Europejskiej realizowaną w ramach 7. programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Po raz pierwszy pięciu wiodących producentów autobusów i 42 innych partnerów z 11 krajów UE połączyło siły, aby pracować nad powstaniem systemów autobusowych nowej generacji. Przez cztery lata, począwszy od września 2008 r. całkowity budżet projektu wynosi 26 milionów euro a partnerzy zaangażowani w projekt rozwijają innowacyjne rozwiązania zarówno dla taboru, infrastruktury, jak i dla najlepszych praktyk eksploatacyjnych. Artykuł ogólnie opisujący projekt EBSF został zamieszczony w Biuletynie Komunikacji Miejskiej nr 115 z października 2010 r.
str. 34
Australia i Nowa Zelandia są chyba najdalej od Europy oddalonym rejonem świata, stąd nasza wiedza o nich jest stosunkowo niewielka. Artykuł przybliża dobre i złe praktyki w organizacji komunikacji aglomeracyjnej w tym regionie, które mogą być wykorzystane przez polskich czytelników jako inspiracje i wskazówki. Okazuje się bowiem, że o ile wiele problemów po drugiej stronie globu jest podobnych, to jednak niektóre rozwiązania różnią się znacznie.
str. 37
MARKETING W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
W artykule przedstawiono porównanie wyników badań marketingowych dotyczących oceny i kształtowania jakości usług, zrealizowanych w latach 2006-2007 oraz 2010-2011 wśród polskich operatorów i organizatorów komunikacji miejskiej. Na ich podstawie opisano zakres, częstotliwość oraz metody stosowane przez przedsiębiorstwa w celu oceny jakości odczuwanej przez pasażerów oraz realizowanej przez dostawców usług transportu zbiorowego. Zaprezentowano również postulowane metody kreowania jakości komunikacji miejskiej.
str. 44
W artykule przedstawiono porównanie wyników badań dotyczących strategii marketingowych w transporcie miejskim, zrealizowanych w latach 2006-2007 oraz 2010-2011 wśród operatorów i organizatorów komunikacji miejskiej w Polsce. Na ich podstawie opisano rodzaje wykorzystywanych strategii marketingowych, marketingową strukturę organizacyjną, marketingową sytuację przedsiębiorstwa, rynek docelowy, sposoby postępowania w odniesieniu do usługi przewozowej, produkt ? usługę, cenę, promocję jako instrumenty marketingu oraz badania marketingowe jako źródło informacji. Badania wykonane zostały na potrzeby pracy doktorskiej autorki, przygotowywanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Olgierda Wyszomirskiego z wykorzystaniem metodologii opisanej w artykule Kamila Bujaka (str. 44), dotyczącym równoległych badań nad oceną i kształtowaniem jakości usług komunikacji miejskiej.
str. 52
INFORMACJE PRAWNE
Autorka opisuje okoliczności wykorzystywania przez pracowników ?urlopów na żądanie? biorąc pod uwagę stosowne wyroki Sądu Najwyższego.
str. 61
Tak najkrócej rzecz ujmując można streścić orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie ISA/Ku1966/11 ze skargi Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie na interpretację indywidualną Ministra Finansów z 1 sierpnia 2011 roku, uchylające tę zaskarżoną interpretację. Wyrok nie jest prawomocny.
str. 61
Publikujemy poniżej korespondencję pomiędzy IGKM a Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w której Pan Piotr Mikiel ? Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego odpowiada na pytanie czy opłatę za korzystanie przystanków komunikacyjnych należy naliczać z VAT czy bez.
str. 62
Autorka odpowiada na pytanie jednego z członków IGKM w sprawie odpowiedzialności pracownika - kierowcy autobusu za uszkodzenie powierzonego do kierowania autobusu. Operator otrzymał opinię kancelarii adwokackiej sugerującą stosowanie, w przypadku kolizji autobusu, zapisów art. 124 § 2 kodeksu pracy, a nie ogólnych zasad zamieszczonych w rozdziale I działu V kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników. W opinii tej wskazano, ze kierowca, który swoim działaniem spowodował szkodę w autobusie powinien być traktowany jak pracownik, któremu powierzono mienie z obowiązkiem zwrotu. W związku z tym powinien odpowiadać w pełnej wysokości za powstałe szkody, chyba, że wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych.
str. 63