Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

117 [luty 2011]

Data publikacji: 2011-02-15
Cena: 25.00 PLN (netto)
Lokalny transport zbiorowy w świetle nowej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - wybrane zagadnienia Elektroniczny planer podróży dla Dubaju Zarządzanie jakością w lokalnym transporcie publicznym na poziomie związku transportowego
USTAWA O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM PRZYJĘTA
Autorzy artykułu to prawnicy legislatorzy, którzy współtworzyli w Ministerstwie Infrastruktury ustawę o publicznym transporcie zbiorowym. W tekście charakteryzują ostateczne brzmienie przyjętej przez Sejm w dniu 16 grudnia 2010 roku ustawy zwracając uwagę na najważniejsze regulacje prawne bezpośrednio związane z przewozami realizowanymi przez sektor komunikacji miejskiej.
str. 4
Autorka opisuje działania IGKM w trakcie prac nad projektem ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Enumeratywnie wymienia te elementy nowej ustawy, o wprowadzenie których zabiegało nasze środowisko.
str. 9
Autorka omawia termin "powierzenia" świadczenia usług transportu publicznego, przybliżając jego zakres oraz przedstawiając możliwe do zastosowania modele, zróżnicowane w zakresie zarządu oraz własności infrastruktury publicznej. Artykuł stanowi rozwinięcie wystąpienia zaprezentowanego podczas posiedzenia Komisji Ekonomicznej w Częstochowie w grudniu 2010 roku.
str. 10
Autor opisuje zagadnienie powierzenia usług przewozowych w transporcie publicznym w kontekście ochrony konkurencji. Wskazuje warunki udzielenia powierzenia, dzięki spełnieniu których nie zostanie złamane prawo antymonopolowe. Artykuł jest rozwinięciem wystąpienia na Komisji Ekonomicznej w Częstochowie w grudniu 2010 roku.
str. 13
Spółki komunalne świadczące usługi przewozowe, wykorzystują również posiadany majątek do prowadzenia innej niż powierzona działalności gospodarczej. Wynika to m.in. z potrzeby efektywnego wykorzystania majątku należącego do takiej spółki. Autor omawia zasady prowadzenia takiej działalności zgodnie z obowiązującym prawem zwracając uwagę na konieczność odpowiednich zapisów w umowie powierzenia oraz właściwy podział kosztów, jakie mają zostać pokryte w trybie rekompensaty. Artykuł jest rozwinięciem wystąpienia na Komisji Ekonomicznej w Częstochowie w grudniu 2010 roku.
str. 16
Wprowadzenie nowych regulacji prawnych stało się okazją do dyskusji na temat zakresu powierzenia przewidzianego ustawą o transporcie publicznym. Jednym z elementów, które powinien być zawarty w ewentualnej umowie powierzenia jest utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej. Autor opisuje problem utrzymania przystanków z punktu widzenia swojego miasta - Siedlec.
str. 18
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA ŚWIECIE
Od systemów metra do sieci kolejowych, emirat Dubaj obfituje w plany ambitnych systemów komunikacyjnych. Próbując walczyć z kongestią, Zarząd Dróg i Transportu (Roads and Transport Authority - RTA) przystępuje do promowania korzystania z transportu publicznego i realizacji środków mających zniechęcić kierowców do korzystania ze swoich samochodów. W kwiet-niu 2011 roku Dubaj będzie gospodarzem 59. Światowego Kongresu UITP oraz towarzyszącej mu wystawy "Mobility & City Transport Exhibition".
str. 20
Pierwszy intermodalny planer podróży w języku arabskim - Wojhati jest obecnie dostępny w Internecie (http://wojhati.rta.ae) jako mobilna aplikacja oraz jako system informacji głosowej. Szczególnym wyzwaniem w Dubaju było uwzględnienie specyficznych wymagań lokalnych, takich jak wysoki udział obcokrajowców w ogólnej liczbie ludności miasta, specyficzny klimat, zupełnie nowy, nie w pełni jeszcze ukończony system map itd. Ponadto osobną kwestią, która sprawiała spore trudności, była specyfika języka arabskiego.
str. 24
Związek Transportowy w Hamburgu (Hamburger Verkehrsverbund - HVV) wprowadził system zarządzania jakością dla obsługiwanych obszarów zurbanizowanych. System zapoczątkował konkurencję jakościową pomiędzy operatorami, polegającą na tym, że wyniki jakościowe podlegają systemowi nagród i kar. Cechą charakterystyczną tego systemu jest sposób płacenia kary: operator, który winien zapłacić karę, płaci ją bezpośrednio operatorowi, któremu należy się nagroda
str. 31
UITP w swoim ostatnim oficjalnym stanowisku przygotowanym przez Komisję Bezpieczeństwa poświęca uwagę sprawom bezpieczeństwa w transporcie. W obliczu nowych zagrożeń o charakterze terrorystycznym oraz w perspektywie organizacji mistrzostw EURO-2012 będziemy przywoływać ten temat coraz częściej. Tekst opiera się na dwóch pokrewnych i trudno przetłumaczalnych na język polski terminach safety i security. Safety możemy odnieść do polskiego pojęcia bezpieczeństwa biernego, czyli zespołu cech mających na celu zmniejszenie skutków wypadku dla wszystkich jego uczestników, security natomiast bliskie jest pojęciu bezpieczeństwa czynnego, czyli zespołu czynników wpływających na zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadku.
str. 35
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
Autor przedstawia metodologię obiektywnego pomiaru zużycia paliwa w autobusach miejskich z uwzględnieniem zabiegu optymalizacji charakterystyki sterowania przełączeniami skrzyni biegów. Jego zdaniem takie przeprowadzenie badań daje wysoki stopień obiektywizmu przeprowadzanych badań porównawczych oceniających poziom zużycia paliwa w różnych autobusach z różną kompletacją podzespołów.
str. 40
Autorzy prezentują unikalny system motywacji kierowców na liniach podmiejskich powiązany z wynikami sprzedaży i kon-troli biletów. Wprowadzeniu systemu towarzyszyło zobligowanie pasażerów do wsiadania pierwszymi drzwiami i okazywania biletów. Niespodzianką stało się bardzo pozytywne przyjęcie projektu przez kierowców, którzy sami zabiegali o pracę w tym systemie.
str. 44
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Sosnowcu to przedsiębiorstwo, które jako jedno z pierwszych rozpoczęło eksploatację autobusów hybrydowych i ma obecnie największą w kraju ich liczbę na stanie. Jednocześnie jest jedynym polskim przedsiębiorstwem, które konsekwentnie uzupełnia swój tabor o wielkopojemne autobusy pojedyncze. Autor opisuje podstawy strategii taborowej firmy, która w skali kraju ma unikalny charakter.
str. 50
Ciągły postęp techniczny powoduje dostępność nowych technologii w niemal wszystkich dziedzinach życia. W komunikacji miejskiej uruchomiono właśnie pierwszy system zakupu biletów okresowych on-line. Autorzy opisują zasady działania i korzy-stania z systemu funkcjonującego w MZK Wejherowo Sp. z o.o.
str. 52
UBEZPIECZENIA W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Przestój taboru służącego do przewozu osób, wynikły z powstałej w nim szkody, skutkuje utratą przychodów po stronie przewoźnika. Czy można domagać się pokrycia tych strat przez sprawcę szkody, bądź jego ubezpieczyciela? Czy warunki zawieranych umów auto-casco przewidują możliwość rekompensaty utraconych przychodów za uszkodzony tabor? Jak należycie zabezpieczyć swoje interesy w tym zakresie? Niniejsze opracowanie ma pomóc w odpowiedzi na postawione pytania.
str. 54
Publikujemy poniżej wystąpienie Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej z dnia 24 stycznia br. do Tadeusza Jarmuziewicza, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, przedstawiające opinię Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej w sprawie przepisów wykonawczych do Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z 16.12.2010 r. tj. rozporządzenie Ministra Infrastruktury: w sprawie rozkładów jazdy, oraz w sprawie wysokości opłat za wydawanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów.
str. 58
Publikujemy poniżej kolejne wystąpienie Prezesa Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej z dnia 7 lutego br. do Tadeusza Jarmuziewicza, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, przedstawiające opinię Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.
str. 59
INFORMACJE IZBY
Publikujemy poniżej zaprezentowaną w piśmie z dnia 8 lutego br. do Pana Macieja Jankowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury opinię Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych, przekazanego Izbie do zaopiniowania w ramach konsultacji społecznych pismem MP-2as-075-1/11 z dnia 20.01.2011 r.
str. 60
INFORMACJE PRAWNE
Jeśli pracodawca ponosi wydatki na szkolenie pracowników, które ma związek z wykonywaną przez nich pracą, to podwładni nie uzyskują z tego tytułu przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Autorka opisuje co postanowił Najwyższy Sąd Administracyjny 4 listopada 2009 r. w swoim orzeczeniu (Orz. NSA z 4.11.2009 r. sygn. Akt II FSK 893/08 - orzecznictwo NSA 2010 Rzeczpospolita).
str. 61