Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

118 [kwiecień 2011]

Data publikacji: 2011-04-06
Cena: 25.00 PLN (netto)
JUBILEUSZ 20-LECIA IZBY GOSPODARCZEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
-
Prezes IGKM przedstawia w poniższym tekście, z oczywistych powodów w dużym skrócie, historię przemian w komunikacji miejskiej na przestrzeni ostatnich 20 lat, jej obecną kondycję, a także to, co jego zdaniem, należy dla komunikacji miejskiej zrobić w najbliższej perspektywie. Podczas tego dwudziestolecia Izba była obecna przy wszystkich ważnych wydarzeniach w komunikacji miejskiej. Śledziła zachodzące zmiany, inicjując wprowadzanie nowości technicznych, technologicznych, organizacyjnych i prawnych. Izba popularyzowała, informowała i szkoliła. Staraliśmy się być cały czas w centrum wydarzeń ważnych dla środowiska tak dziejących się w kraju jak i zagranicą, na bieżąco podejmując nowe, kolejne wyzwania, spełniając swą misję, reprezentując wspólne interesy i integrując środowisko.
str. 5
Rada Nadzorcza, jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Izby. Jest także organem doradczym Izby. Zgodnie ze Statutem IGKM Rada składa się z 6 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trwającą 3 lata. Liczbę Członków Rady ustala Walne Zgromadzenie każdorazowo przed powołaniem Rady na kolejną kadencję. Na swym pierwszym posiedzeniu Rada konstytuuje się, wybierając ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku utraty uprawnień przedstawicielskich przez Członka Rady. Decyzje o ewentualnym uzupełnienie składu Rady i powołaniu nowego Członka podejmuje najbliższe Walne Zgromadzenie. Na kadencję 2009-2012 ustalony został ośmioosobowy skład Rady. W Radzie Nadzorczej Izby w 2011 roku utracili członkostwo na mocy wspomnianego zapisu ze statutu panowie: Krzysztof Nabrdalik - odwołany z funkcji Prezesa MPK Sp. z o. o. w Częstochowie oraz Witold Turzański - odwołany z funkcji MPK Sp. z o. o. we Wrocławiu.
str. 12
str. 14
Jednym z kierunków aktywności IGKM od początków jej powstania była współpraca z zagranicą. Kontakty Izby z podmiotami zagranicznymi umożliwiały wymianę doświadczeń, zapoznawanie się z nowoczesnymi, często niekonwencjonalnymi rozwiązaniami stosowanymi w sektorze transportu publicznego, organizacją pracy czy strukturą przedsiębiorstw. Autorka podsumowuje zakres współpracy zagranicznej IGKM w ostatnich latach.
str. 16
Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego UITP z siedzibą w Brukseli jest dużą, rozpoznawalną organizacją branżową z długimi tradycjami zrzeszającą operatorów, władze publiczne, instytuty badawcze i przedstawicieli przemysłu, którzy są związani z szeroko pojętą komunikacją zbiorową. Jej początki sięgają 1885 roku, a pod obecną nazwą funkcjonuje od 1939. Do UITP należy ponad 3 100 członków z ok. 90 krajów. Nominacja Zbigniewa Palenicy, który przez długie lata był polskim przedstawicielem rekomendowanym przez IGKM w Komitecie Unii Europejskiej (KUE) przy UITP, to dowód uznania nie tylko dla niego samego, ale również dla krakowskiej komunikacji miejskiej.
str. 22
Od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej obowiązuje nas również prawodawstwo uchwalane w Brukseli. Konieczne więc stało się zainteresowanie nowymi regulacjami, które dotyczą naszej branży. Taką możliwość daje uczestnictwo polskiego przedstawiciela - Roberta Mączyńskiego w Komitecie Unii Europejskiej przy UITP. W poniższym wywiadzie odpowiada on na pytania dotyczące funkcjonowania KUE.
str. 24
Izba pełni swoją funkcję integracyjną na różnych poziomach. Komisje doradcze, zwane również branżowymi stanowią forum wymiany informacji pomiędzy pracownikami tej samej specjalności z różnych przedsiębiorstw komunikacji miejskiej. Są także wypróbowaną od kilkudziesięciu lat płaszczyzną integrującą środowisko komunikacyjne. Pełnią także rolę organów doradczych dla władz IGKM.
str. 27
W 2011 roku przypada 20. rocznica powołania do życia Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Zbiega się ona z 90. rocznicą powstania Związku Przedsiębiorstw Tramwajowych i Kolei Dojazdowych, pierwszej w niepodległej Polsce organizacji integrującej środowisko komunikacji miejskiej. Z kolei najbardziej trwałym ogniwem integrującym nasze środowiska przez lata okazały się być krajowe zjazdy komunikacji miejskiej.
str. 34
Jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat dla naszego środowiska jest uchwalenie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Dotychczas stan prawny obowiązujący komunikacje miejską nie był przejrzysty, a luki prawne i niejednolite interpretacje powodowały poczucie niepewności. Nowa ustawa uporządkowała stan prawny, wprowadzając szereg rozwiązań stosowanych w praktyce.
str. 40
Czy tego chcemy, czy nie, to właśnie Unia Europejska najaktywniej oddziałuje na politykę transportową, prowadzoną przez polskie samorządy. O ile bowiem rząd przybiera bierną postawę, to miliardy złotych funduszy unijnych są silnym środkiem nacisku, umożliwiającym realizację określonych celów. W obecnej perspektywie finansowej narzędzie to nie jest do końca wykorzystywane, co wynika ze zbyt słabej zdolności do absorpcji dostępnych środków oraz nieukształtowania długoterminowych celów (Biała Księga, dotycząca całości transportu, obowiązywała do 2010 r. i wciąż nie ma następnej). Należy jednak przewidywać, że w dalszej perspektywie finansowanie ograniczy się do inwestycji doskonale wpisujących się w unijną politykę, której zapisem jest aktualnie "Zielona księga - w kierunku nowej kultury mobilności w mieście". Dlatego warto poznać jej cele związane z komunikacją zbiorową.
str. 42
Jednym z najbardziej spektakularnych działań IGKM było prowadzenie przemysłowego montażu autobusów miejskich w latach 90. ubiegłego stulecia. Wysokie stawki celne na importowane autobusy i jednocześnie dość niewielka oferta rodzimych producentów (brak autobusów przegubowych i niskopodłogowych) postawiły przedsiębiorstwa komunikacyjne w trudnej sytuacji. W latach 1993-1997 IGKM doprowadziła do zmontowania kilkuset sztuk autobusów, które choć w części odmłodziły zdekapitalizowany tabor przewoźników i jednocześnie ulokowały Izbę w ówczesnym rankingu pięciuset naj-ważniejszych firm polskiej gospodarki.
str. 44
W ciągu ostatnich kilkunastu lat byliśmy świadkami wzrostu zainteresowania Wspólnoty Europejskiej tematyką komunikacji miejskiej. Wyrazem tego były i są m. in. projekty realizowane w ramach unijnych Programów Ramowych (Framework Programs - FP) w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Stanowiąc jeden z wielu dostępnych strumieni finansowania badań, zajmują one obecnie trzecią pozycję w budżecie Unii, po Wspólnej Polityce Rolnej oraz funduszach strukturalnych. Chociaż programy te mają raczej charakter naukowo-badawczy, to jednak biorące w nich udział podmioty znalazły w nich interesujące dla siebie rozwiązania. Część inicjatyw badawczych zakłada z góry wdrożenie projektów demonstra-cyjnych, które są realizowane w wybranych miastach europejskich. W Polsce były lub są wciąż w fazie realizacji m.in. takie projekty badawcze jak: QUATTRO, projekty wdrażane w ramach inicjatywy CIVITAS - TELLUS, CARAVEL, MIMO-SA czy RENAISSANCE, projekt CTUE w ramach programu LEONARDO DA VINCI, projekt SPUTNIC oraz projekty ukie-runkowane na określone grupy wiekowe jak AENEAS czy YOUTH.
str. 46
20-lecie Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej to jednocześnie dwudziesta rocznica ukazania się pierwszego Biuletynu Informacyjnego (który od numeru 21 przyjął nazwę Biuletynu Komunikacji Miejskiej). Nasze pismo jest niemal jedynym periodykiem obejmującym tematycznie zagadnienia branży komunikacji miejskiej. Pokrótce opisujemy ostatnie lata pracy redakcyjnej.
str. 55
W chwili obecnej 33 % członków Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej to podmioty z otoczenia systemowego. Są wśród nich 4 placówki naukowo-badawcze, 10 producentów taboru komunikacyjnego, 47 dostawców wyposażenia i materiałów oraz 13 usługodawców dla transportu. Poniżej prezentujemy przemyślenia przedstawiciela tej grupy nad rolą IGKM.
str. 56
Jednym z efektów głośnego strajku komunikacji miejskiej w Białymstoku w 1991 roku było stworzenie zupełnie nowego systemu organizacyjnego, w którym kluczową rolę miął odegrać Zakład Obsługi Komunikacji Miejskiej - pierwszy w kraju wydzielony podmiot będący organizatorem transportu. Choć po kilkunastu latach funkcjonowania doszło do jego likwidacji i przekazania zadań organizatora do Urzędu Miasta, taki system organizacyjny nie tylko się sprawdził, ale stał się dominujący w kraju. Autor opisuje poszczególne okresy rozwoju zarządów komunikacji miejskiej w Polsce dokonując pewnego podsumowania z perspektywy obecnej sytuacji w branży.
str. 58
63 Coraz poważniejszym problemem współczesnego społeczeństwa staje się zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeń-stwa w transporcie miejskim. Przykładem zaangażowania przewoźnika w ten proces są systemowe rozwiązania w Miej-skich Zakładach Autobusowych w Warszawie. Autor opisuje bardzo szeroki zakres działań Spółki w tej kwestii.
str. 63
Metro to element systemu transportowego, o dużej zdolności przewozowej, zapewniający szybkie i bezkolizyjne prze-mieszczanie się w obrębie miasta lub aglomeracji. Świetnie sprawdza się w systemach komunikacyjnych dużych miast takich jak Warszawa. Mozolna budowa warszawskiego metra, która przez lata wzbudzała szereg kontrowersji, stała się ostatecznie jedną z najlepszych inwestycji transportowych w kraju.
str. 68
Poszukując innowacyjnych sposobów usprawnienia zarządzania komunikacją miejską, Zarząd Transportu Miejskiego m. st. Warszawy prowadzi aktywną współpracę zagraniczną z europejskimi partnerami. W ramach tej współpracy, ZTM zarówno korzysta z doświadczenia partnerów zagranicznych, jak też dzieli się własnymi, dobrze sprawdzonymi rozwiązaniami. Jako organizator transportu publicznego dużej europejskiej metropolii z prawie 20-letnim doświadczeniem, ZTM jest poszukiwanym partnerem zarówno do pojedynczych spotkań tematycznych, jak i projektów o szerszej tematyce oraz dłuższym horyzoncie czasowym.
str. 74
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie jest liderem branży w zakresie wprowadzania nowoczesnych technik zarządzania przedsiębiorstwem. Zarządzanie procesowe, szerokie wykorzystanie narzędzi kontrolingowych czy wprowadzenie kontraktów menedżerskich to elementy sukcesu MPK. Autorzy opisują zależność tych elementów zarządzania i wyników efektywności działania firmy.
str. 80
Tychy są przykładem miasta w którym na kwestie komunikacji publicznej patrzy się w sposób kompleksowy. Dzięki temu można mówić o zrównoważonym rozwoju transportu - pojęciu często wymienianym w oficjalnych dokumentach unijnych. Tychy, jako jedno z niewielu miast, dokonało komunalizacji dworca kolejowego i doprowadziło do stworzenia zintegrowanej oferty przewozowej na trasie do Katowic. Ten ostatni projekt opisywaliśmy już w Biuletynach nr 108 oraz 114. W poniższym artykule autor opisuje również pozostałe elementy działania zrównoważonego systemu transportu miejskiego w Tychach.
str. 84
Gdynia jest miastem, które w ostatnim okresie zainwestowało dużo środków w rozwijanie trakcji trolejbusowej. Uznano bowiem, że jest to proekologiczny środek transportowy, który powinien stać się podstawą nowoczesnego, zrównoważonego sytemu transportowego w mieście. Autor opisuje najnowsze dokonania inwestycyjne, które były możliwe dzięki wykorzystaniu unijnych funduszy strukturalnych.
str. 87
Miejskie Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu Sp. z o.o. jest jednym z liderów wśród przewoźników w zakresie eksploatacji autobusów zasilanych CNG. Od lat takie autobusy uznawane są za proekologiczne. Autor opisuje uwarunkowania eksploatacji ?gazowców? i dokonuje oceny całego projektu pod kątem realizacji założonych celów. W lutym 2008 roku na naszych łamach (BKM?99) opisywaliśmy podobne doświadczenia dwóch innych przewoźników: MPK Rzeszów i MPK Wałbrzych
str. 90
Od kilku lat w kolejnych miastach w Polsce i na świecie wprowadza się tzw. karty miejskie. Dają one możliwość korzystania z szerokiego wachlarza usług za pomocą jednego dokumentu. Górny Śląsk i Zagłębie zdecydowały się wprowadzić to nowoczesne rozwiązanie do swoich miast w postaci Śląskiej Karty Usług Publicznych.
str. 92
Nowoczesna i efektywna komunikacja miejska jest ważnym elementem funkcjonowania miast. Grudziądz już kilka lat temu rozpoczął przygotowania do reformy. Zbadano rynek, określono potrzeby pasażerów, zorganizowano przetarg na obsługę części linii autobusowych. Dziś za grudziądzki rynek komunikacyjny odpowiada Wydział Transportu UM. Funkcjonuje na nim z powodzeniem dwóch przewoźników i systematycznie wzrasta liczba sprzedanych biletów, zatem rozwiązania zaproponowane pasażerom zostały zaakceptowane.
str. 94
Cztery lata temu na łamach Biuletynu IGKM po raz pierwszy przedstawiliśmy prezentację Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Jaworznie - Spółki, której droga do rynkowego sukcesu była trudna i wyboista. Pomimo odważnie przeprowadzanych reform, które stopniowo zmieniały jej wizerunek, Spółka ta borykała się wówczas z wieloma problemami. Katastrofalny stan finansów, braki kadrowe w grupie zawodowej kierowców i mocno wyeksploatowany tabor ? choroby tamtych lat ? to w chwili obecnej przeszłość. Dzisiaj prezentujemy prężnie i nowocześnie działającą firmę. Oto dalszy ciąg tej interesującej historii.
str. 96
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży nie należy do dużych przewoźników, ale konsekwentnie od lat prowadzi wymianę taboru, a ostatnio zaczęło duże inwestycje w zakresie posiadanej infrastruktury. Pewnym ewenementem w kraju jest skala przetargu na dostawę 22 sztuk nowych autobusów, co przy stanie inwentarzowym 36 pojazdów stawia firmę w ścisłej czołówce przewoźników posiadających najnowocześniejszy tabor.
str. 98
100 % niskopodłogowców, średnia wieku w taborze - niespełna cztery i pół roku, silniki minimum EURO 3, w każdym wozie automat biletowy, niedawno wybudowane zaplecze techniczne i wdrażany właśnie system dynamicznej informacji pasażerskiej - to nie sen, tylko rzeczywistość komunikacji miejskiej w Augustowie. Augustów to prawdziwy fenomen na komunikacyjnej mapie Polski. Autor krótko opisuje, jak to osiągnięto.
str. 100
Kiedy pod koniec 2007 roku powoływano Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej, pojawiały się wątpliwości, czy w tak stosunkowo niewielkim mieście konieczny jest wydzielony organizator transportu miejskiego. Po trzech latach jednak widać, jak wiele na lepsze zmieniło się w okresie funkcjonowania ZKM. Dwa podstawowe parametry: wzrost liczby wykonywanych wozokilometrów oraz zanotowany wzrost przychodów ze sprzedaży biletów są chyba wystarczającymi dowodami sukcesu.
str. 102