Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

119 [czerwiec 2011]

Data publikacji: 2011-06-15
Cena: 25.00 PLN (netto)
59. Światowy Kongres Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego (UITP) Strategia PTx2 - Podwoić udział transportu publicznego w rynku przewozów Perspektywy integracji transportu miejskiego w Polsce Klaster jako platforma współpracy przedsiębiorstw ułatwiająca dostęp do źródeł finansowania
WOKÓŁ 59.ŚWIATOWEGO KONGRESU UITP W DUBAJU
Głównym przesłaniem tegorocznego Kongresu było zmobilizowanie lokalnych podmiotów zajmujących się transportem publicznym na wszystkich kontynentach do rozpoczęcia wdrażania w warunkach lokalnych strategii UITP zmierzającej do podwojenia udziału transportu publicznego w rynku przewozów miejskich do roku 2025. Taką deklarację złożył wybrany ponownie na dwa lata Prezydentem UITP Alain Flausch. Kiedy dwa lata temu podczas Kongresu w Wiedniu po raz pierwszy padło hasło "Transport Publiczny x 2", wydawało się, iż jest to cel zbyt ambitny i mało realny. A jednak władze Dubaju - miasta goszczącego w kwietniu tego roku Kongres UITP postanowiły sprostać jeszcze bardziej ambitnemu wyzwaniu - doprowadzenie do 30-procentowego wzrostu udziału transportu publicznego w rynku.
str. 5
Światowy Kongres UITP w Dubaju stał się niewątpliwie milowym kamieniem w historii UITP oraz transportu publicznego. Zorganizowany po raz pierwszy w tej części świata, zgromadził 2000 uczestników z 80 krajów. Zaznaczył się jako punkt zwrotny w związku z realizowaną przez UITP strategią PTx2, która stawia sobie za cel podwojenie udziału publicznego transportu w podróżach do roku 2025. Idea tej strategii zarysowana na poprzednim Światowym Kongresie UITP w Wiedniu, stopniowo krystalizowała się w realną wizję, wolę realizacji oraz konkretne działanie. Podstawowe osie strategii to integrowanie procesów urbanizacyjnych, poprawa jakości usług, doinwestowanie infrastruktury, wydajny marketing oraz projekty nastawione na komunikację społeczną. Nie ma już wątpliwości, że powinniśmy dążyć do osiągnięcia celów tej strategii, pozostają tylko pytania - co należy w tym celu zrobić?
str. 8
Podwojenie udziału transportu publicznego w przewozach do roku 2025 nie jest tylko piękną wizją dla potrzeb środowiska transportu publicznego, ale podstawowym elementem strategii podnoszenia jakości życia we współczesnych miastach. Przedstawione w trakcie Światowego Kongresu UITP dane liczbowe pokazują, że osiągnięcie celów strategii PTx2 jest bardzo ważne w kontekście wzrostu mobilności, jak również rosnących kosztów społecznych i środowiskowych tej mobilności.
str. 16
USTAWA O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13), zwana dalej ?ustawą o ptz?, reguluje zagadnienia związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym szczegółowo określając zadania z zakresu planowania rozwoju transportu, organizowania publicznego transportu zbiorowego i zarządzania tym transportem. Jednakże, w przypadku gmin, podstawowym aktem prawnym określającym zasady realizacji zadań publicznych oraz formy prawno-organizacyjne, za pomocą których gminy mogą wykonywać te zadania, w tym w zakresie transportu zbiorowego, jest ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.).
str. 18
Przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej świadczące usługi publiczne mogą zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007, jak również nową polską ustawą o publicznym transporcie zbiorowym otrzymywać rekompensatę z tego tytułu. Podstawową kwestią jest zastosowanie przez nie odpowiedniej metodyki obliczania tej rekompensaty. Poniżej prezentujemy jeden ze sposobów kalkulacji rekompensaty proponowany przez firmę doradczą Refunda. Artykuł jest oparty na prezentacji wygłoszonej podczas Komisji Ekonomicznej IGKM na temat różnych sposobów finansowania komunikacji miejskiej, która odbyła się w Toruniu w dniach 2-3 czerwca 2011 r.
str. 22
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
W obliczu silnej urbanizacji prowadzącej do rozrastania się miast poza ich granice administracyjne, istotnego znaczenia nabiera potrzeba integracji transportu lokalnego. Podstawowym sposobem tej integracji jest łączenie ofert poszczególnych operatorów realizujących przewozy na obszarze miasta (aglomeracji) w jedną ofertę. Dzięki niej, korzystając ze wspólnego systemu taryfowo-biletowego, pasażer może swobodnie podróżować różnymi środkami komunikacyjnymi na określonym precyzyjnie obszarze. Integracja systemu transportu zbiorowego, będąca nieuchronnym elementem jego ewolucji, ma przede wszystkim służyć obecnym i przyszłym jego pasażerom, a zatem przy projektowaniu wspólnej oferty przewozowej to ich oczekiwania powinny być uznane za najważniejsze.
str. 24
Niemalże 20-letnia historia Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie to jednocześnie historia ewolucji biletów stosowanych w systemie taryfowym komunikacji miejskiej w stolicy: od zwykłego biletu kartonikowego kasowanego w tzw. dziurkaczach - poprzez kartę zbliżeniową - do "biletu komórkowego". W ostatnich latach techniczny rozwój systemu biletowego ZTM musi sprostać nowemu wyzwaniu - podążaniu za rozwojem systemu transportu miejskiego w aglomeracji warszawskiej.
str. 29
Pod pojęciem klastra rozumiemy nowatorski model biznesowy, pozwalający na kooperację różnych podmiotów gospodarczych. Autor wymienia poniżej szereg korzyści z ich funkcjonowania oraz wskazuje na stymulatory i bariery w rozwoju klasteringu. Koncepcja ta jawi się jako nowy sposób kreowania konkurencyjności przedsiębiorstw. Artykuł stanowi rozwinięcie referatu zaprezentowanego podczas Komisji Zarządów IGKM w maju br., który wzbudził duże zainteresowanie audytorium, szczególnie pod kątem nowych możliwości wykorzystana funduszy unijnych.
str. 32
Autorzy przedstawiają system usuwania awarii taborowych, zaistniałych poza zajezdnią, jaki stosowany jest w MZK Piła Sp. z o.o. Opisany poniżej system wynika zarówno z obecnych uwarunkowań lokalnych, jak i możliwości oraz sytuacji taborowej zakładu. Bardzo istotnym uwarunkowaniem jest oczywiście otoczenie, w tym wielkość miasta. Również w tym kontekście czytelnik winien porównywać i odnosić przedstawiony system do rozwiązań własnych czy też planowanych. Niniejszy artykuł jest rozwinięciem wystąpienia z czerwcowego posiedzenia Komisji Autobusowej w Starachowicach.
str. 38
W artykule autor przedstawia problem wcześniej referowany podczas Komisji Zasilania IGKM, która odbyła się w dniach 19-20 maja br. w Jachrance, stanowiący ciekawą próbę zinwentaryzowania i pokazania, z zachowaniem chronologii historycznej, sposobu i tempa rozwoju, jaki następował w systemach zasilania miejskiej trakcji tramwajowej. Firma, w której autor jest kierownikiem zespołu projektowego, powstała w roku 1951 i zajmuje się m.in. opracowaniem projektów zdecydowanej większości nowobudowanych i modernizowanych podstacji zasilających dla trakcji tramwajowej i trolejbusowej w Polsce, w tym również podstacji trakcyjno-energetycznych i energetycznych dla I linii metra w Warszawie. Doświadczenie firmy Elektroprojekt S.A. Oddział w Łodzi jest bardzo duże, jest ona bowiem projektantem ponad 100 podstacji trakcyjnych, wielu koncepcji dla nowopowstałych sieci, a także licznych projektów budowlanych i przetargowych dla zasilania komunikacji tramwajowej. Z artykułu można dowiedzieć się, jakie systemy stosowano kiedyś i obecnie oraz jak zmieniały się na przestrzeni lat techniczne możliwości w produkowanych dla branży tramwajowej urządzeniach elektroenergetycznych.
str. 42
Już wkrótce obchodzić będziemy setne urodziny karty debetowej. Jak w tym czasie zmieniała się jubilatka i jaką czeka ją przyszłość? Odpowiadając na te pytania autor przywołuje przykład Miejskiej Karty Płatniczej z Hongkongu, która jest interesującym produktem funkcjonującym od 14 lat w komunikacji miejskiej.
str. 48
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA ŚWIECIE
Opublikowane poniżej oficjalne stanowisko UITP dotyczy roli sektora gospodarczego w generowaniu mobilności w miastach. Chodzi zwłaszcza o odpowiednią lokalizację przedsiębiorstw, czyli taką, która umożliwia swobodny do nich dojazd, przede wszystkim środkami transportu publicznego. Stanowisko pokazuje również udane przykłady finansowania tego rodzaju transportu, które zapewniają sukces liniom komunikacji miejskiej.
str. 50
Z inicjatywy Komisji Europejskiej we współpracy z UITP uruchomiono nowy portal internetowy www.cleanvehicle.eu skupiający się na zagadnieniu promowaniu w zakupach ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów zgodnie z zapisami unijnej dyrektywy 2009/33/WE. Portal zawiera m.in. kalkulator kosztów cyklu życia pojazdu.
str. 55
INFORMACJE IZBY
Z głębokim żalem pożegnaliśmy 21 kwietnia 2011 r. Alicję Marię Wróbel, długoletniego Dyrektora Zakładu Obsługi Komunikacji Miejskiej w Białymstoku. To postać znacząca dla białostockiej komunikacji miejskiej. Była szefem pierwszego organizatora komunikacji miejskiej w naszym kraju, o czym przypomniał w okolicznościowym artykule prof. Olgierd Wyszomirski (Biuletyn Komunikacji Miejskiej nr 118, str. 58). Zabiegała również o opracowanie i wdrożenie ?Polityki transportowej dla miasta Białegostoku?, która powstała w 1996 roku we współpracy z prof. Wojciechem Suchorzewskim. Ta do dziś aktualna strategia stanowiła wówczas jeden z pionierskich w kraju dokumentów odwołujących się do pojęcia zrównoważonego rozwoju miast. Alicja Maria Wróbel była również członkiem Rady Nadzorczej IGKM w latach 1994?2003 i bardzo aktywnie uczestniczyła w pracach Izby.
str. 62
25 maja tego roku na łódzkim cmentarzu pożegnaliśmy Czesława Rydeckiego- wieloletniego Prezesa łódzkiego MPK, a od 2008 roku Prezesa MPK Lublin Sp. z o.o. Czesław Rydecki był jednym z założycieli IGKM, przez wiele lat był Członkiem Rady Nadzorczej IGKM, a przez dwie kadencje również jej Przewodniczącym. Dzięki Jego staraniom w Łodzi zorganizowano Międzynarodowe Targi Komunikacji Miejskiej, które zapoczątkowały tradycję corocznych konferencji branżowych IGKM oraz spotkań targowych. Poniższy tekst wspominający sylwetkę zawodową Zmarłego pochodzi ze specjalnej edycji "Kuriera MPK" wydawanego przez MPK-Łódź Spółka z o.o.
str. 63
W imieniu zrzeszonych przedsiębiorstw komunikacyjnych Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej zwróciła się w piśmie z dnia 20.06.2011 r. do Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak z prośbą o rozważenie zasadności wprowadzenia zmian w przepisach prawa pracy poprzez ich ujednolicenie, dostosowanie do obecnej sytuacji i zredukowanie ilości obowiązujących służb i organizacji zajmujących się sprawami bhp w zakładzie pracy.
str. 66
Poniżej publikujemy wystąpienie Prezesa IGKM z dnia 22.06.2011 r. do Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha w sprawie obciążeń operatorów obowiązkiem realizacji kosztownych zadań na rzecz obronności kraju bez zabezpieczenia na ten cel stosownych środków finansowych.
str. 67
Poniżej publikujemy wystąpienie Prezesa IGKM z dnia 22.06.2011 r. do Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha w sprawie obciążeń operatorów obowiązkiem realizacji kosztownych zadań na rzecz obronności kraju bez zabezpieczenia na ten cel stosownych środków finansowych.
str. 67
Poniżej publikujemy istotne fragmenty interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego z upoważnienia Ministra Finansów. Interpretacja z dnia 25.03.2011 r. dotyczy stanowiska MZK w Jeleniej Górze przedstawionego we wniosku z dnia 21 sierpnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania darmowych przejazdów dla pracowników.
str. 68
INFORMACJE PRAWNE
Czy informacja o liczbie godzin przepracowanych przez prowadzącego pojazdy komunikacji miejskiej oraz o jego planie pracy stanowią informację podlegającą ochronie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)? Tramwaje Warszawskie otrzymały właśnie decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o legalności przekazywania tych informacji pomiędzy przewoźnikami
str. 70