Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

120 [sierpień 2011]

Data publikacji: 2011-08-15
Cena: 25.00 PLN (netto)
Potrzeba bezpieczeństwa pasażerów. Jak zorganizować system informacji w sytuacji kryzysowej? Obturacyjny bezdech senny a bezpieczne kierowanie pojazdem.
BEZPIECZEŃSTWO W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Autor prezentuje przemyślenia dotyczące psychologicznych aspektów poczucia bezpieczeństwa u pasażerów komunikacji miejskiej. Należy rozróżnić obiektywne, realne bezpieczeństwo od poczucia bezpieczeństwa jako subiektywnego odczucia każdego człowieka. Pasażerowie korzystając ze środków transportu mają silną potrzebę poczucia bezpieczeństwa, którą organizatorzy i operatorzy transportu publicznego muszą brać pod uwagę.
str. 4
Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłaszając lata 2011-2020 Dekadą Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (Decade of Action for Road Safety)1, której celem jest zatrzymanie, a następnie obniżenie prognozowanych wskaźników śmiertelności dotyczących wypadków drogowych w skali globalnej poprzez intensyfikację działań prowadzonych na szczeblu krajowym, regionalnym i globalnym, wzywa Państwa Członkowskie i społeczność międzynarodową do każdorazowego włącza-nia punktu dotyczącego bezpieczeństwa ruchu drogowego do porządku obrad prowadzonych na szczeblu międzynarodowym i krajowym. Autor dzieli się swoimi przemyśleniami i doświadczeniem związanym z realizacją systemowego programu bezpieczeństwa w PKS Ostrowiec Świętokrzyski.
str. 10
Jednym z istotnych wymagań stawianych przed systemem transportu zbiorowego jest jego skuteczne funkcjonowanie bez względu na istniejące okoliczności. Nieodzownym warunkiem codziennej działalności organizatora przewozów pasażerskich stało się zbudowanie i ciągłe rozwijanie odpowiedniego systemu przepływu informacji, zabezpieczającego możliwość nie tylko bieżącego nadzorowania przewozów, ale również odpowiedniego reagowania na wszelkie zaistniałe sytuacje kryzysowe. W artykule przedstawiono zarys organizacji systemu funkcjonującego w stołecznym Zarządzie Transportu Miejskiego.
str. 16
Przedsiębiorstwo tramwajowe w Stuttgarcie rozwinęło system służący obiektywnej ocenie sytuacji w zakresie bezpieczeń-stwa w lokalnym transporcie publicznym. W systemie tym zdarzenia krytyczne oraz efekty działania środków zaradczych odno-szących się do bezpieczeństwa są oceniane według ustalonych wcześniej kryteriów. Następnie, podczas porównywania wyni-ków oceny (prawdopodobieństwo wystąpienia oraz zakres szkody), za pomocą tabeli (macierzy) określa się ryzyko, którego nie da się wyeliminować. Bada się je z zastosowaniem analizy wrażliwości (testowanie wpływu zmian założeń początkowych na wnioski badania).
str. 19
Autor analizuje problem poczucia bezpieczeństwa wśród pasażerów podróżujących środkami transportu publicznego, uznając, iż odgrywa ono kluczową rolę w ich preferencjach transportowych. Trafnie zestawia odczuwanie bezpieczeństwa przez pasażera autobusu z odczuwaniem bezpieczeństwa przez pasażera samolotu, wskazując jednocześnie na ogromne znaczenie zachowania pracowników liniowych. Przykładem jednego z najbezpieczniejszych systemów transportowych jest obecnie londyńskie metro, którego autor artykułu jest pracownikiem. Duże inwestycje możliwe dzięki nowym formom finansowania (projekty PPP) przyczyniły się do znacznego wzrostu poziomu technicznego infrastruktury. Bardzo zmieniła się też mentalność pracowników, czego dowodzą najlepsze w historii wyniki badania satysfakcji pasażerów.
str. 24
W latach 2008-2009 Komitet Autobusowy oraz Komisja Zasobów Personalnych UITP połączyły siły, aby przeprowadzić kilka badań nad zagadnieniem agresji oraz gapowiczów w transporcie publicznym. Badanie oparte na danych dostarczonych przez 31 operatorów z 19 krajów z całego świata, reprezentujących 300 000 pracowników i 20 miliardów przewożonych pasa-żerów rocznie, miało na celu ilościowe oszacowanie problemu agresji i przejazdów bezbiletowych w miejskich i podmiejskich przewozach, ustalenie aktualnych trendów i ocenę poziomu skuteczności środków prewencyjnych i podejmowanych działań. Badanie przeprowadzono w dwóch etapach: najpierw analizowano zjawisko agresji, później skupiono się na pasażerach na gapę. Rezultaty obu etapów zaprezentowano w poniższym artykule, który jest rozwinięciem prezentacji z Konferencji Bezpie-czeństwa, która odbyła się w Montrealu w listopadzie 2009 roku.
str. 27
W Berlinie rozpoczęła się eksploatacja nowego rozwiązania systemowego - wielosystemowego urządzenia pokładowego. Nowa seria systemowa, wykorzystywana w publicznym transporcie zbiorowym, umożliwia połączenie kilku funkcji - zapisu wideo, zliczania pasażerów, transmisji danych lub reklamy lokalizacyjnej w pojeździe. Takie rozwiązanie pokazuje, że przyszłość coraz bardziej należy do systemów wielomodułowych.
str. 32
Ważnym systemem pokładowym zapewniającym bezpieczeństwo pasażerów, kierowcy oraz pojazdu stały są urządzenia monitoringu wizyjnego. Po klimatyzacji stały się kolejnym, powszechnie montowanym systemem w nowozamawianych pojazdach komunikacji miejskiej. Autor opisuje pokrótce zasady doboru właściwych urządzeń do potrzeb komunikacji miejskiej.
str. 34
Wraz ze wzrostem natężenia ruchu ulicznego w miastach coraz częściej mamy do czynienia z niepożądanym zjawiskiem występowania kolizji i wypadków z udziałem tramwajów. Prowadzący pojazdy mają coraz większą świadomość prawną i bardzo często usiłują winą za spowodowanie zdarzenia drogowego obarczyć innego uczestnika ruchu. Jednocześnie bardzo trudno jest znaleźć świadków gotowych składać zeznania pozwalające na ustalenie przebiegu tego zdarzenia. Stąd konieczne jest znalezienie narzędzi pozwalających na obiektywną ocenę przebiegu i przyczyn występujących zdarzeń. Narzędziem powszechnie już stosowanym w tramwajach jest rejestrator jazdy. Coraz częściej wprowadza się również urządzenia monitoringu wnętrza i otoczenia tramwaju.
str. 38
Rodzaj kabiny kierowcy w autobusie ma niezwykle duży wpływ na bezpieczeństwo kierowcy oraz komfort jego pracy. To z kolei przekłada się na wysoką jakość usług przewozowych oferowanych pasażerom. Można powiedzieć, że w Europie w ostatnim czasie wykształciły się cztery główne rodzaje rozwiązań, które są zamawiane przez przewoźników do nowo kupowanych autobusów.
str. 40
Zjawisko wandalizmu w środkach komunikacji publicznej stało się powszechne, a nakłady na likwidację jego skutków po-chłaniają coraz większe środki przewoźników. Odtworzenie pierwotnego wyglądu pociągu czy autobusu wydaje się ciężką i kosztowną, a w dodatku syzyfową pracą. Ponieważ prewencja w postaci monitoringu czy ochrony pojazdów także pochłania znaczne środki, ważne staje się, aby usuwanie zniszczeń było szybkie i łatwe. W tej walce z pomocą przychodzi nauka.
str. 43
Jedną z przyczyn tragicznych wypadków w transporcie drogowym jest zaśnięcie prowadzącego pojazd. Od wielu lat zaostrzeniu podlegają regulacje związane z czasem pracy. Okazuje się jednak, że nie zawsze kierowca po odbyciu wymaganej prawem przerwy jest wyspany i wypoczęty. W ostatnich latach lekarze zdefiniowali zespół bezdechu sennego, który ? jak się szacuje - może być przyczyną nawet 30% wypadków związanych z zaśnięciem kierowcy lub motorniczego podczas prowadze-nia pojazdu.
str. 46
Wypadek niewidomego studenta Filipa Zagończyka w warszawskim metrze uświadomił opinii publicznej, jak istotne są aspekty bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych w komunikacji miejskiej. Do czasu tego wypadku na temat bezpieczeństwa w środkach transportu zbiorowego mówiło się raczej w kontekście napadów na pasażerów i kierujących czy niedoświadczeniu i brawurze kierowców. Po wypadku zaczęto także szerzej zajmować się problemami bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych oraz projektowaniem bezpiecznych dla nich pojazdów i infrastruktury przystankowanej, co zaowocowało m.in. wydaniem przez Ministerstwo Infrastruktury rozporządzenia precyzującego wyposażenie obiektów kolejowych w elementy zwiększające bezpie-czeństwo osób niewidomych i słabowidzących.
str. 49
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA ŚWIECIE
Opisywana w ostatnim numerze biuletynu strategia PTx2 zakładająca podwojenie udziału transportu publicznego w przewo-zach do 2025 roku może niektórym wydawać się nieco futurystyczna. Ale w Zachodniej Europie jest wiele miejsc, gdzie publicz-ny transport miejski powraca do łask i korzystanie z niego jest dziś wręcz modne. Jednym z takich miast jest francuskie Greno-ble, w którym po okresie debat społecznych doprowadzono w 1987 roku do otwarcia na nowo wybudowanej linii tramwajowej. Komunikacja publiczna w Grenoble jest dziś dobrym przykładem świetnie funkcjonującego systemu komunikacyjnego w mie-ście średniej wielkości.
str. 54
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
Na rok przed Euro 2012 Gazeta Wyborcza zaprosiła do Polski 21 studentów dziennikarstwa z Londynu, aby sprawdzili, z czym spotkają się zagraniczni kibice, gdy za rok przyjadą do Polski. Każdy ze studentów otrzymał za zadanie odwiedzenie jednego z polskich miast. Relacje z tego ukazywały się w formie artykułów w Gazecie Wyborczej, reportaży w Radiu RMF FM oraz wpisów na specjalnym blogu. Poniżej przedrukowujemy wybór relacji, które dotyczą komunikacji miejskiej.
str. 58
INFORMACJE IZBY
Chcąc wyróżnić osoby, które legitymują się długoletnią, nienaganną pracą w komunikacji miejskiej lub na jej rzecz - ustanowiony został medal Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej "Za wieloletnią pracę dla komunikacji miejskiej", stanowiący we-wnętrzne, honorowe wyróżnienie branżowe Izby. Medal przyznawany będzie przez Prezesa Izby, a wręczany podczas ważnych uroczystości branżowych lub imprez okolicznościowych na podstawie załączonego regulaminu.
str. 60
INFORMACJE PRAWNE
Autorka opisuje nowy stan prawny obowiązujący od 1 lipca 2011 roku w zakresie badania trzeźwości pracownika. Nowy zapis rozszerza krąg osób uprawnionych do żądania takiego badania, ale jednocześnie ustala, kto takie badanie może wykonać. Rodzi to pewne sprzeczności i wątpliwości prawne, które autorka stara się zinterpretować.
str. 61
Autorka odpowiada na pytania wystosowane do IGKM przez KZK GOP dotyczące piktogramów na taborze komunikacji miejskiej, m.in. który organ państwowy odpowiedzialny jest za wydanie niniejszych piktogramów, kto powinien umieścić je w/na pojeździe, kto jest obowiązany do kontroli wyposażenia pojazdu w niniejsze piktogramy oraz jak jest kara za ich brak. Przytacza też niedawno zmieniane zapisy Regulaminu ONZ w tym zakresie.
str. 62
W dniu 28 lutego 2011 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym. Zmienia ono rozporządzenie (WE) nr 2006/2004.
str. 63