Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

121 [październik 2011]

Data publikacji: 2011-10-25
Cena: 25.00 PLN (netto)
Możliwość zastosowania inteligentnych systemów transportowych w usprawnieniu komunikacji miejskiej Struktura popytu na usługi szczecineckiej komunikacji miejskiej IP-KOM-ÖP: Bazująca na protokole internetowym informacja dla pasażerów transportu publicznego
PROJEKTY ITS W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
W dniu 19 września 2011 roku odbyła się konferencja IGKM pt. "Plany zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego ? nowe zadanie dla samorządów i organizatorów komunikacji miejskiej". Jak co roku to branżowe spotkanie połączone było z Międzynarodowymi Targami Lokalnego Transportu Zbiorowego "Transexpo 2011" (20-22.09.2011 r.).
str. 4
W dobie coraz częściej występujących stanów kongestii w polskich miastach, stosowanie nowoczesnych technik sterowania ruchem wydaje się koniecznością. W poniższym artykule przedstawiono korzyści oraz opisano na konkretnych przykładach możliwości zastosowania inteligentnych systemów transportowych w komunikacji miejskiej.
str. 6
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych zagadnień związanych z użytkowaniem systemu zarządzania ruchem w PKM Czechowice-Dziedzice. Zawarte w artykule informacje dotyczą głównie doświadczeń z okresu wdrażania i początkowej fazy eksploatacji systemu. Należy zastrzec, że na pełną ocenę systemu należałoby poczekać jeszcze przynajmniej rok, niemniej jednak zakładamy, że wiedza, jaką posiedliśmy na etapie początkowego użytkowania systemu, jest na tyle interesująca, że można się nią podzielić na łamach Biuletynu Komunikacji Miejskiej IGKM. System został wdrożony przez firmę GMV Innovating Solutions Sp. z o.o.
str. 12
W 2011 r. przypada 50-lecie działalności Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Mielcu. Obecnie MKS przechodzi proces unowocześnienia. Sprzyjają temu możliwości wykorzystania strukturalnych środków pomocowych UE na zakup nowego taboru czy wdrażanie nowej technologii w zarządzaniu ruchem pojazdów lub informacji pasażerskiej. Kierownictwo MKS ? co jest godne podkreślenia ? zabiega również o podnoszenie kultury organizacji i m.in. o nowe, istotne miejsce marketingu i kwestii wizerunkowych w polityce przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej.
str. 20
Wejherowski Miejski Zakład Komunikacji to stosunkowo niewielka spółka przewozowa wystawiająca do ruchu dziennie 27 autobusów. Ma jednak duże doświadczenie w zakresie wdrażania nowoczesnych narzędzi IT ? m.in. biletu elektronicznego, a ostatnio systemu internetowej sprzedaży biletów (o czym szerzej w artykule zamieszczonym w Biuletynie Komunikacji Miejskiej nr 117). Autor prezentuje swoją opinię na temat zalet i niebezpieczeństw wdrażania projektów ITS w komunikacji miejskiej. Artykuł stanowi rozwinięcie interesującego wystąpienia wygłoszonego w dniu 1 września br. podczas posiedzenia Komisji Ruchu IGKM w Mielcu.
str. 22
Jednym z najnowszych systemów informatycznych wdrożonych w komunikacji miejskiej w naszym kraju jest uruchomiony latem br. system informacji pasażerskiej w Kielcach. Inwestorem jest w tym przypadku Zarząd Transportu Miejskiego. Autor opisuje zasady działania i podstawowe funkcjonalności sytemu. Artykuł stanowi rozwinięcie prezentacji przedstawionej na posiedzeniu Komisji Ruchu IGKM w Mielcu.
str. 24
Pod koniec 2010 r. Związek Niemieckich Przedsiębiorstw Transportowych (VDV) wraz z 13 partnerami reprezentującymi branżę przemysłową, sektor przedsiębiorstw transportu publicznego oraz wyższe uczelnie zainicjował projekt badawczo-normalizacyjny mający na celu opracowanie nowej architektury komunikacji dla transportu publicznego opartej na protokole internetowym. Projekt otrzymał nazwę Internet Protokoll Basierte Kommunikationsdienste im Öffentliche Verkehr, w skrócie IP-KOM-ÖV. Jest on finansowany przez niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii. Projekt będzie realizowany do lutego 2014 r.
str. 27
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
W artykule przedstawiono zarys zastosowania piktogramów w środkach komunikacji miejskiej na przykładzie łódzkiego przewoźnika lokalnego transportu zbiorowego. Zamieszczone przykłady poruszają problematykę ilościową, nie stanowią jednak wszystkich wykorzystywanych w przedsiębiorstwie piktogramów. W podsumowaniu autor przywołuje głosy w dyskusji nad zagadnieniem krajowej unifikacji piktogramów, która miała miejsce podczas posiedzenia Komisji Ruchu IGKM w Mielcu na początku września.
str. 30
Jednym z najpoważniejszych problemów organizatorów przewozów transportu miejskiego są znacznie niższe od oczekiwanych przychody ze sprzedaży biletów. Zjawisko to jest szczególnie dotkliwe dla miast małych i średnich, których budżety mają dość ograniczone możliwości dofinansowywania transportu miejskiego i w których to zazwyczaj operator transportu miejskiego we własnym zakresie emituje bilety i jest podmiotem przychodów z ich sprzedaży. Autorzy prezentują wyniki badania marketingowego struktury popytu na usługi transportu miejskiego w Szczecinku z września 2011. Jego głównym celem było określenie udziału przejazdów bezpłatnych i ulgowych w ogólnej strukturze przejazdów.
str. 32
Powszechne już w samochodach osobowych urządzenia klimatyzujące stają się również coraz bardziej obecne w pojazdach komunikacji miejskiej. Prawidłowe zaprojektowanie instalacji klimatyzacyjnej oraz właściwa jej okresowa obsługa gwarantują właściwą eksploatację. Autor krótko omawia zagadnienia związane z klimatyzacją w pojazdach komunikacji miejskiej, przykładając największą wagę do spraw właściwego ich konserwowania i serwisowania.
str. 36
Coraz powszechniejsze wykorzystywanie urządzeń klimatyzacyjnych w pojazdach komunikacji miejskiej doprowadziło do wdrożenia cyklicznych kontroli miejskich przewoźników przez służby sanitarno-epidemiologiczne pod względem potencjalnego zagrożenia dla kierowców i pasażerów bakteriami oraz grzybami. Autor przedstawia krótko wyniki stosownych badań w autobusach wrocławskiego MPK. Opisuje również przyjęte w przedsiębiorstwie procedury okresowych obsług urządzeń klimatyzacyjnych w autobusach i tramwajach.
str. 38
Objawem dbałości i troski o bezpieczeństwo pasażerów w MPK Poznań Sp. z o.o. jest trzecia edycja społecznej akcji ?MAMY miejsce? skierowanej do rodziców i opiekunów podróżujących komunikacją miejską wraz z dziećmi. Ma ona charakter edukacyjny, związany z promowaniem bezpiecznych zachowań w autobusie i tramwaju. Autorzy kampanii wskazują zasady bezpiecznego podróżowania środkami transportu miejskiego osób z wózkami dziecięcymi.
str. 40
Kolejna edycja konkursu organizowanego przez IGKM oraz MPK S.A. w Krakowie odbyła się w dniach 29-30 września br. w Krakowie. Po dwóch dniach rywalizacji wyłoniono ?Najlepszego kierowcę w komunikacji miejskiej za rok 2011?, którym został Piotr Szoda z Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Wejherowie. W trakcie konkursu ocenie podlegała znajomość przepisów kodeksu drogowego, praktyczne umiejętności prowadzenia autobusu, właściwa obsługa pasażerów oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy.
str. 42
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA ŚWIECIE
Działający w regionie Górnej Łaby związek transportowy VVO jest odpowiedzialny za konstruowanie planu funkcjonowania transportu publicznego na tym obszarze. Ponieważ VVO nie jest jedynym zarządem transportu w regionie, to teoretycznie mogłoby funkcjonować obok siebie kilka planów lokalnego transportu publicznego: oddzielnie dla transportu kolejowego (skonstruowany przez VVO), dla autobusów i tramwajów w Dreźnie (opracowany przez Radę Miasta Drezno), dla autobusów regionalnych (opracowany przez powiaty). Jednakże zdecydowano inaczej: powstanie jeden wspólny plan dla wszystkich rodzajów transportu publicznego. Plan, którego opracowanie co 5 lat jest zadaniem VVO, jest za każdym razem poddawany szerokim konsultacjom oraz musi być zatwierdzony przez radę miasta Drezno oraz rady sąsiednich powiatów. Proces tworzenia planu jest dość skomplikowany, ale, jak zapewnia autor artykułu, opłacalny. Prezentacja na ten temat miała miejsce podczas konferencji UITP w Kielcach w dniu 19 września br.
str. 46
Przedsiębiorstwa transportu publicznego spotykają się z różnorodnymi zagrożeniami, którym muszą w różny sposób zapobiegać. Bardzo dużą rolę w zabezpieczaniu się przed tymi zagrożeniami oraz ich łagodzeniu odgrywają pracownicy przedsiębiorstw transportowych. W związku z tym Biuletyn Informacyjny VDV nr 7021 został poświęcony tematowi szkolenia oraz dokształcania pracowników transportu publicznego w zakresie bezpieczeństwa. Temat został opracowany przez VDV-AG Security we współpracy z firmą konsultingową Hamburg-Consult GmbH. W oryginalnej, niemieckiej wersji autorzy artykułu używają angielskiego terminu "security" (bezpieczeństwo osobiste) dla odróżnienia od "safety" (bezpieczeństwo operacyjne). W poniższym tłumaczeniu termin ten jest tłumaczony zamiennie jako bezpieczeństwo osobiste lub bezpieczeństwo. Różnica pomiędzy "security" a "safety" została szczegółowo opisana w artykule ?Metodyczna ocena bezpieczeństwa? (patrz BKM nr 120, s. 19).
str. 50
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA ŚWIECIE
We wrześniu br. Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego (UITP) poinformowała, iż członkowie Zarządu Wykonawczego wybrali Alaina Flauscha, dotychczasowego Prezydenta UITP na nowego Sekretarza Generalnego tej organizacji. Obejmuje on to stanowisko po Hansie Racie, który odchodzi na emeryturę po 13 latach kierowania UITP. Nominacja zostanie oficjalnie uznana pod koniec roku. Pan Qusmane Thiam, dotychczasowy Wiceprezydent UITP, zastąpi w drugiej połowie października br. Alaina Flauscha na stanowisku prezydenta tej organizacji.
str. 54
W marcu br. Komisja Europejska przyjęła Białą Księgę "Transport w roku 2050: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu ? dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu". Jest to wszechstronna strategia mająca na celu stworzenie zintegrowanej sieci transportowej łączącej różne formy transportu. Zmierzając do tego ogólnego celu, strategia określa cele szczegółowe odnoszące się do poszczególnych form podróżowania ? w miastach, między miastami oraz na długie dystanse.
str. 55
INFORMACJE IZBY
INFORMACJE PRAWNE
Prezentujemy poniżej zapytanie IGKM oraz odpowiedź Zastępcy Dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwa Infrastruktury ? Bogdana Oleksiaka, związane z interpretacją przepisu dotyczącego zaświadczenia o czasie pracy, wystawianego kierowcom przez przedsiębiorców.
str. 58