Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

125 [sierpień 2012]

Data publikacji: 2012-08-20
Cena: 27.62 PLN (netto)
Wyniki badań marketingowych w Olsztynie Wielkość i struktura popytu na usługi Koszalińskiej Komunikacji Miejskiej Wpływ wydarzeń krytycznych w lokalnym transporcie publicznym na satysfakcje klientów Serwis ogumienia
BADANIA MARKETINGOWE W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Efektywne zarządzanie komunikacją miejską wymaga podejścia marketingowego. Podejście to opiera się na wykorzystaniu zintegrowanego zbioru instrumentów i działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, przy czym podstawą kształtowania rynku powinny być wyniki badań rynku. Wyniki badań marketingowych mogą być również wykorzystywane także jako mierniki efektywności inwestycji realizowanych w ramach programów unijnych. Niniejszy artykuł stanowi rozwiniecie wystąpienia wygłoszonego podczas Komisji Promocji Komunikacji Miejskiej w Starych Jabłonkach w dniu 31 maja br.
str. 8
W działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Olsztynie badania marketingowe od wielu lat stanowią ważny element, który decyduje o wyborze kierunku wprowadzanych modyfikacji. Wnioski wyciągane z badań marketingowych stanowią podłoże planowanych zmian. MPK Olsztyn prowadzi badania pod własne potrzeby, ale również korzysta z ogólnodostępnych źródeł i prowadzi analizę Desk Research. Zakładany i przyjmowany do realizacji budżet w poszczególnych latach ograniczał nieco możliwości prowadzenia własnych badań na szeroką skalę. Dlatego też często wykorzystywane były dostępne opracowania realizowane przez inne podmioty, głównie samorządowe. Wśród osiągalnych opracowań poniżej przedstawionych zostało kilka, których wyniki mogą być interesujące, a czasami nawet zaskakujące. Są to rezultaty raportów, które powstały w latach 2005-2012
str. 12
Wiosną 2012 r. minęło 4,5 roku od czasu przeprowadzenia ostatnich kompleksowych badań marketingowych wielkości i struktury popytu na usługi koszalińskiej komunikacji miejskiej. Upływ czasu oraz gruntowna rekonstrukcja podaży usług, która miała miejsce po przeanalizowaniu wyników tamtych badań, wywołały potrzebę przeprowadzenia analogicznych badań marketingowych po raz kolejny. W marcu 2012 r., na zlecenie MZK Sp. z o.o. w Koszalinie, firma PTC przeprowadziła na wszystkich liniach koszalińskiej komunikacji miejskiej wewnątrzpojazdowe badania marketingowe wielkości popytu na jej usługi. W wybranych kursach, na ich próbie o liczebności minimum 10% w każdym z rodzajów badanych dni tygodnia, zbadano również strukturę popytu na usługi przewozowe.
str. 19
Słupsk należy do miast prowadzących od lat regularne badania marketingowe związane ze świadczonymi usługami. Pierwsze takie badania przeprowadzono 10 lat temu. Ich wyniki wykorzystywane są do kształtowania oferty przewozowej. Dobra informacja o wynikach eksploatacyjnych ważnym elementem utrzymania stosunkowo wysokiego poziomu pokrycia wydatków dochodami, który w Słupsku wynosi aktualnie 50%.
str. 24
Większość pasażerów ma własny bagaż doświadczeń odnoszących się do transportu publicznego. Jednakże często zdarzają się wypadki krytyczne (zarówno w znaczeniu pozytywnym, jak i negatywnym), które rzutują na trwały obraz przedsiębiorstwa transportowego. W studium, którego dotyczy poniższy artykuł, zbadano szczegółowo doświadczenia klientów z takimi właśnie wypadkami. Oprócz charakterystyki tych wypadków, skoncentrowano się na ich efektach multiplikacyjnych poprzez komunikację nieformalną, ich wpływie na zachowania komunikacyjne oraz na postrzeganiu przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej przez pasażerów.
str. 27
W projekcie pilotażowym przeprowadzonym przez przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej Linz AG Linien w Linz (Austria) przetestowano dwie różne odmiany marketingu stosowanego w celu pozyskania klientów: marketing dialogu oraz marketing bezpośredni. Dokonano przede wszystkim oceny efektywności tych metod. Przebieg kampanii oraz porównanie jej wyników pokazują, że marketing dialogu, zakładający bezpośredni, indywidualny kontakt z klientem, jest znacznie bardziej efektywnym sposobem zwiększania korzystania ze środków transportu publicznego niż tańszy ale standaryzowany marketing bezpośredni.
str. 33
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA ŚWIECIE
Prawie w każdym zakątku świata możemy spotkać zabytkowe pojazdy komunikacji miejskiej. Mimo wysokich kosztów ich odtworzenia i utrzymania lokalni operatorzy i organizatorzy decydują się na ponoszenie kosztów rodzaju atrakcji. Na taka decyzję często mają wpływ możliwości dodatkowego przychodu z takiej turystycznej oferty przewozowej oraz korzyści promocyjne dla przewoźnika, miasta czy regionu. Autor opisuje krótko wybrane sposoby eksponowania taboru zabytkowego w komunikacji miejskiej.
str. 40
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
Od kilku lat postępuje proces integracji transportu miejskiego na terenie Metropolii Zatoki Gdańskiej. Kolejnym, ważnym etapem na tej drodze jest wprowadzenie ujednoliconej taryfy dla poszczególnych miast na podstawie rekomendacji MZKZG. Wcześniej bowiem istniały zasadnicze różnice w systemach taryfowych Gdyni i Gdańska. Prace nad ujednoliceniem dotyczą również wykazu obowiązujących ulg w systemie biletowym.
str. 43
W ostatnich latach w transporcie zbiorowym polskich miast zauważalne są tendencje do unowocześniania zarówno posiadanego parku taborowego, jak i infrastruktury. Jednym z przejawów tych zmian jest stosowanie w coraz szerszym zakresie sygnałów, które umożliwiają motorniczym tramwajów i kierowcom trolejbusów dostrzeżenie z większej odległości położenia zwrotnic. Sygnały zwrotnicowe dla transportu miejskiego jak dotąd nie są normowane przez prawo krajowe. W efekcie, podobnie do specjalnych znaków przeznaczonych dla kierujących pojazdami komunikacji miejskiej [4], jak i sygnałów zezwalających na ruch [5], w praktyce pojawiło się wiele rozwiązań, które są niepotrzebnie zróżnicowane, a czasem nawet wzajemnie sprzeczne. Celem artykułu jest wskazanie dobrych praktyk w zakresie sygnałów zwrotnicowych ? zarówno pod względem postaci sygnałów, jak i ich stosowania (por. fot. 1), co miałoby pozwolić m.in. na opracowanie odpowiednich wytycznych dla ich budowy i użytku.
str. 51
Inwestycje i rosnące oczekiwania wobec jakości usług komunikacyjnych prowadzą do zwrócenia się w stronę zasobów personalnych spółek przewozowych. Oczekiwania w zakresie kwalifikacji, poziomu wiedzy i umiejętności załogi rosną wraz ze wprowadzanymi w autobusach nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi i informatycznymi. KPK Sp. z o.o. w Białymstoku realizuje właśnie projekt edukacyjny pod nazwą Akademia umiejętności KPK Sp. z o.o., który stanowi dopełnienie projektów dofinansowujących inwestycje infrastrukturalne.
str. 61
Niniejszy artykuł stanowi konkluzję z ostatnich obrad Komisji Zasobów Ludzkich i Szkolenia (pełna relacja na str. 76). Za główny wniosek uznano pilna potrzebę zorganizowania ? jeszcze w tym roku ? wspólnego dla całej komunikacji miejskiej w Polsce szkolenia kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się o pozwolenie do kierowania tramwajem. Autor będąc Przewodniczącym Komisji i jednocześnie Kierownikiem Ośrodka Szkolenia MPK S.A. w Krakowie deklaruje zorganizowanie stosownego szkolenia zachęcając do skorzystania z ostatniej okazji na przeszkolenie i uzyskanie uprawnień egzaminatorskich przed zmianą przepisów.
str. 64
W kontekście prac nad rozporządzeniem dotyczącym szczegółowych warunków, sposobu i trybu przyznawania dofinansowania na realizację działań związanych z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych i wykorzystaniem ich w transporcie prezentujemy w niniejszych artykule przemyślenia słupskiego operatora w zakresie eksploatacji autobusów napędzanych biopaliwami. MZK Sp. z o.o. w Słupsku ma doświadczenia wieloletniej eksploatacji autobusów na bioetanol jak i ? okresowo ? na bioestry.
str. 66
ZAPLECZE TECHNICZNE ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ
Planując wyposażenie serwisu ogumienia dla autobusów zdecydowanie większego znaczenia nabierają urządzenia dodatkowe, inaczej niż w przypadku serwisu ogumienia dla samochodów osobowych i dostawczych, gdzie najwięcej uwagi poświecić trzeba niełatwemu wyborowi urządzeń podstawowych ? wyważarki i montażownicy. Poniższy artykuł prezentuje przegląd urządzeń wskazanych do wyposażenia serwisu ogumienia w zajezdni komunikacji miejskiej.
str. 68
INFORMACJE PRAWNE
W krótkim artykule pt "Status prawny tzw. urządzeń przesyłowych w komunikacji miejskiej", opublikowanym w Biuletynie IGKM z m-ca czerwca 2012 roku, informowaliśmy o trwających w Sejmie pracach nad nowelizacją przepisu art. 49 Kodeksu cywilnego regulującego status prawny urządzeń służących do doprowadzania i odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń podawczych. Obiecaliśmy także, że o dalszym przebiegu prac Sejmu, w których Izba uczestniczy jako konsultant społeczny, będziemy naszych Członków informować.
str. 72
W dniu 14 czerwca 2012 r. osiągnięto porozumienie pomiędzy Radą a Parlamentem Europejskim w kwestii dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Najważniejszym elementem dyrektywy jest zobowiązanie przedsiębiorstw dostarczających energię do osiągnięcia rocznych oszczędności energii na poziomie 1,5 % dla użytkowników końcowych. Każde państwo członkowskie będzie musiało wyznaczyć cel dotyczący efektywności energetycznej, a w 2014 r. Komisja Europejska oceni, czy Unia znajduje się na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu oraz zaproponuje kolejne środki, jeżeli będzie to niezbędne. Państwa Członkowskie będą musiały dostosować się do przepisów niniejszej dyrektywy w ciągu 18 miesięcy od jej wejścia w życie (prawdopodobnie wiosną 2014). W związku z tym UITP opracowała oficjalne stanowisko, które wzywa do wyłączenia infrastruktury transportu publicznego oraz budynków operacyjnych z wiążącego celu dyrektywy, jakim jest poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych.
str. 74
INFORMACJE IZBY