Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

127 [luty 2013]

Data publikacji: 2013-02-15
Cena: 27.62 PLN (netto)
Rozkład jazdy jako jedna z ważniejszych determinant poziomu kosztów przewozów w transporcie miejskim, W kierunku lepszych regulacji dostosowania taryf, Patron - nowatorski system wsparcia motorniczych, Projekt EBSF: europejski system autobusowy przyszłości
OPTYMALIZACJA OFERTY PRZEWOZOWEJ
Opracowanie i stałe modyfikowanie oferty przewozowej jest dość skomplikowanym zadaniem. Z jednej strony musi ona spełniać oczekiwania pasażerów i być dostosowana do popytu, a z drugiej strony w coraz większym stopniu należy brać pod uwagę optymalizację kosztów realizacji zadań przewozowych. Autor szczegółowo przedstawia zasady kształtowania oferty przewozowej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.
str. 6
Technika GPS jest niemal stworzona do pomiarów prowadzonych w pojazdach komunikacji miejskiej. Autor przedstawia stosunkowo atrakcyjne kosztowo sposoby do wykorzystania dla poprawy funkcjonowania komunikacji autobusowej. Niniejszy artykuł jest rozwinięciem interesującej prezentacji, którą wygłoszono na Komisji Ruchu i Systemów Elektronicznych w Białymstoku w dniu 23 listopada 2012 roku.
str. 13
W transporcie zbiorowym koszty własne ponoszą przedsiębiorstwa zajmujące się organizacją i realizacją przewozów. Kosztami własnymi są nakłady gospodarcze, jakie te przedsiębiorstwa muszą wydatkować i rozliczać w danym okresie swojej działalności1. W analizie kosztów własnych przedsiębiorstwa przewozowego kluczowe znaczenie ma wybór odpowiedniego nośnika kosztów, czyli jednostki kalkulacyjnej, w odniesieniu do której będą one rozliczane. Niniejszy artykuł stanowi rozwinięcie prezentacji wygłoszonej w listopadzie 2012 roku podczas Komisji Ruchu i Systemów Elektronicznych w Białymstoku.
str. 20
W okresie kryzysu wiele ośrodków zmuszonych jest dokonać redukcji oferty transportu zbiorowego. Podczas dokonywania ograniczeń należy podjąć starania, aby były one jak najmniej dotkliwe dla pasażerów. Jednym z możliwych do wprowadzenia rozwiązań organizacyjnych jest wdrożenie synchronizacji rozkładów jazdy poszczególnych linii, co umożliwia poprawienie dostępności komunikacji zbiorowej w czasie. Zagadnienie to zostanie omówione na podstawie wieloletnich doświadczeń wrocławskich.
str. 26
FINANSOWANIE TRANSPORTU MIEJSKIEGO
Celem niniejszego wystąpienia jest wspieranie bardziej regularnych, systematycznych i zaawansowanych narzędzi waloryzacji cen biletów, które dadzą możliwość odpowiedniego finansowania transportu publicznego i podniosą jakość usług przy jednoczesnym zachowaniu ich dostępności. UITP zwraca uwagę na dobre praktyki w tym zakresie pochodzące z Niemiec, gdzie transport publiczny utrzymuje wysoki, 80-procentowy poziom pokrycia kosztów przychodami z działalności, a operatorzy i organizatorzy są stosunkowo mało uzależnieni od zewnętrznych środków budżetowych. Jedną z kilku ważnych obowiązujących tam zasad jest regularna, najlepiej coroczna waloryzacja cen biletów o kwoty niewielkiej wysokości.
str. 32
Wzmożony ruch pojazdów jest jednym z najważniejszych problemów na obszarach miejskich całego świata. Z tego powodu rosną koszty działalności biznesowej oraz wzrastają ograniczenia efektywności gospodarczej. Pojawia się również obniżenie jakości życia mieszkańców miast ze względu na wzrost poziomu zatrucia powietrza i hałasu, pogarszające się bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz ograniczanie coraz większych obszarów powierzchni życiowej w miastach. W miarę rozrastania się miast te problemy jeszcze bardziej narastają. Na podstawie zebranych przez UITP danych z kilkunastu miast autorzy niniejszego tekstu rozważają wdrożenie opłat za poruszanie się samochodem po ich centrach jako ważny element stabilizujący funkcjonowanie miejskich systemów transportowych.
str. 36
Działalność dodatkowa spółki komunalnej może skutecznie odciążyć budżet organu publicznego i zmniejszyć wartość koniecznej rekompensaty. Z tego też względu prowadzenie działalności dodatkowej (komercyjnej) jest pożądane, lecz konieczne jest poszanowanie obowiązujących uwarunkowań prawnych. Autor artykułu opisuje przemyślenia w zakresie komercyjnego wykorzystywania majątku spółek komunalnych w kontekście unijnego Rozporządzenia nr 1370/2007.
str. 40
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach I konkursu programu priorytetowego p.n. System Zielonych Inwestycji GAZELA wspierającego niskoemisyjny transport miejski1. W ramach tego programu dofinansowanie w konkursie udzielane będzie w formie dotacji aż do 100% kosztów kwalifikowanych. Do rozdysponowania są środki w wielkości 80 mln zł. Wnioski o dofinansowanie można składać od 1 marca do 2 kwietnia 2013 roku, przy czym procedura ich rozpatrywania będzie dwuetapowa: po uzyskaniu wstępnej akceptacji projektu wniosku o dofinansowanie wnioskodawca będzie miał 120 dni kalendarzowych na złożenie właściwego wniosku.
str. 44
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA ŚWIECIE
Media społecznościowe dały obecnie zupełnie nową możliwość ?wsłuchiwania się w głosy rynku? i większego zaangażowania się w kontakt z klientem. Serwisy społecznościowe, jako bardzo skuteczne narzędzie, mogą poprawić wizerunek przedsiębiorstw komunikacyjnych, dlatego firmy naszego sektora powinny szeroko z nich korzystać. W poprzednim numerze Biuletynu zamieściliśmy dość obszerny list informacyjny UITP dotyczący tej kwestii. Jako uzupełnienie prezentujemy wybrane przykłady podejścia do tego tematu wiodących operatorów oraz organizatorów transportu publicznego.
str. 46
Strategia UITP zakładająca podwojenie udziału transportu publicznego w przewozach do roku 2025 wynika nie tylko z aspektów troski o środowisko naturalne, ale może być przyczynkiem do podniesienia jakości życia we współczesnych aglomeracjach. Konsekwentna i długofalowa polityka inwestowania w transport miejski w australijskim mieście Perth związana jest ze ściśle zdefiniowanymi oczekiwanymi, wskaźnikami jego efektywności oraz poziomem jakości życia w mieście. Ten przykład z Australii pokazuje, jak można wzorcowo planować rozwój miasta z uwzględnieniem miejskich systemów transportowych. Warto zwrócić uwagę na funkcjonowanie transportu publicznego właśnie w tej aglomeracji m.in. dlatego, że Perth w roku 2011 uplasowało się w konkursie na najlepsze miasto do życia na świecie.
str. 49
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. wprowadziły unikalny program wsparcia motorniczych przez specjalnie przygotowanych patronów-mentorów. Stanowi on innowacyjne podejście do problemu podnoszenia kwalifikacji kierujących pojazdami w komunikacji miejskiej. Istotą projektu było głębokie przeprojektowanie dotychczasowej roli patrona jako osoby odpowiedzialnej jedynie za adaptację zawodową nowoprzyjmowanych motorniczych w kierunku roli mentora ? osoby wspierającej rozwój zawodowy motorniczych na przestrzeni całej historii zatrudnienia. Działanie to przekłada się zauważalnie na wskaźniki jakości pracy motorniczych i ma przyczynić się do podniesienia jakości świadczonych usług przewozowych.
str. 52
TECHNIKA AUTOBUSOWA
15 października 2012 r. zaprezentowano w Brukseli wyniki projektu ?Europejski System Autobusowy Przyszłości? (the European Bus System of the Future - EBSF). Był on realizowany przez cztery lata w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań i rozwoju technologicznego (FP7). Koordynatorem projektu była Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego (UITP).
str. 56
Co jest realną alternatywą w autobusach miejskich dla dzisiejszych pojazdów napędzanych tradycyjnym silnikiem spalinowym? Jedną z wielu dróg rozwoju konstrukcji autobusów miejskich jest wykorzystanie wodoru do ich napędu. Ze względu na poważne wyzwania techniczne i finansowe nie wydaje się, żeby w ciągu najbliższych pięciu lat ta czy inna, rewolucyjna zmiana koncepcji napędu w autobusach stała się sensowna. Trudno więc już dziś wskazywać przyszłe trendy kolejnych dziesięcioleci. Autorzy opisując dotychczasowy postęp prac przy napędzie wodorowym podkreślają znaczenie instytucjonalnego wsparcia UE dla takich projektów, jak również potrzebę kooperacji wielu producentów i poddostawców w tym zakresie.
str. 64
Wyobrażenie wysokiego standardu wykonywania usługi przewozowej wiąże się między innymi z oczekiwaniem nienagannego stanu wizualnego taboru komunikacyjnego. Nakładanie nowej powłoki lakierniczej na autobusach jest zadaniem dość czasochłonnym i kosztownym. Autor artykułu prezentuje zasady szybkiego i skutecznego przeprowadzania miejscowych napraw lakieru na autobusach pod kątem ich optymalizacji.
str. 68