Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

136 [maj 2015]

Data publikacji: 2015-05-20
Cena: 27.62 PLN (netto)
Umowy motywacyjne pomiędzy organizatorem a operatorami w Londynie; Węzeł przesiadkowy w Wieliczce przykładem nowej jakości w transporcie aglomeracyjnym; Jak walczyć z wandalizmem
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA ŚWIECIE
Otwarte dane są zarazem wyzwaniem, jak i szansą dla sektora transportu publicznego. Udostępniając zgromadzone przez siebie informacje, operatorzy i organizatorzy komunikacji zbiorowej nie tylko ułatwiają pasażerom podróżowanie po obszarach miejskich, ale mogą również w ten sposób obniżyć swoje koszty. Nowe aplikacje oraz multimodalna informacja wykorzystująca otwarte dane mogą być dostarczone w krótkim czasie do użytkowników urządzeń mobilnych, poprawiając ich usatysfakcjonowanie z usług transportu publicznego.
str. 6
Transport for London (TfL), zarządzający w imieniu władz metropolitalnych lokalnym transportem zbiorowym na obszarze Wielkiego Londynu, stosuje umowy kosztów brutto połączone z premiami za odpowiednią jakość usług. Szczególną cechą tego systemu jest stałe monitorowanie oraz ocena realizacji przewozów pasażerskich pod kątem zapewnienia punktualności i regularności kursowania pojazdów, stylu jazdy kierowcy oraz stanu technicznego pojazdu, co przyczyniło się do stopniowego usprawniania usług transportu autobusowego. Zasady rozliczania umów obejmują również wyjątkowo rzadkie w naszym kraju wyniki badania jakości usług metodą ?tajemniczego klienta?, jak i w ogóle niestosowane premie finansowe za dobre wykonywanie zadań przewozowych.
str. 12
W dniach 27-28 kwietnia Bank Światowy, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego (UITP) oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zorganizowały w siedzibie MIR w Warszawie konferencję zatytułowaną "Inteligentny transport publiczny. Zorientowane na klienta zarządzanie komunikacją miejską z wykorzystaniem nowych źródeł danych". Celem konferencji było omówienie najnowszych trendów w zakresie wykorzystywania coraz szerszych zasobów dostępnych danych, w tym danych z inteligentnych systemów transportowych, do efektywnego kształtowania usług transportowych.
str. 17
Autor analizuje wpływ orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Leipzig-Halle na pozyskiwanie dotacji i rozliczanie pomocy publicznej w zakresie inwestycji infrastrukturalnych finansowanych ze środków unijnych w nowej perspektywie 2014?2020. Wskutek zmiany podejścia instytucji UE do dofinansowania projektów infrastrukturalnych, dotyczących m.in. transportu zbiorowego, konieczna jest rewizja dotychczasowych praktyk w zakresie aplikowania o środki UE oraz pomocy publicznej z tym związanej. Wymusza to także odpowiednie zmiany w kalkulowaniu rekompensat otrzymywanych przez operatorów realizujących zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego. Artykuł nawiązuje do interesującej prezentacji przedstawionej podczas majowego spotkania Komisji Ekonomicznej IGKM w Poznaniu.
str. 20
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
Ogromne środki finansowe w rozpoczynającej się perspektywie budżetowej UE ze wsparcia infrastrukturalnego będą wymagać pewnego przeorganizowania pozyskiwania wkładu własnego beneficjentów. Temu problemowi poświęcono nieco uwagi na Komisji Ekonomicznej IGKM, która odbyła się w Poznaniu. Autor krótko opisuje pożądane kierunki działań.
str. 21
Autor opisuje praktyczny przykład organizacji nowoczesnego węzła przesiadkowego przygotowanego do obsługi obszaru zamieszkałego przez 80 tysięcy mieszkańców. Koncepcja obiektu, opracowana przez zespół specjalistów ds. transportu zbiorowego REFUNDA z Wrocławia, będzie niedługo wdrażana do realizacji w Dzierżoniowie. Projekt będzie zgłaszany do dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zbliżająca się perspektywa budżetowa staje się unikalną i niepowtarzalną szansą dla tego typu inwestycji w transporcie publicznym.
str. 22
Aby w pełni wykorzystać możliwości zmodernizowanej linii kolejowej Kraków - Wieliczka władze lokalne doprowadziły do utworzenia oferty dowozowej dla mieszkańców powiatu wielickiego do pociągu. W ten sposób powstało połączenie o bardzo atrakcyjnym czasie przejazdu do centrum Krakowa. W projekcie tym uczestniczy pośrednio ? przez swoją spółkę córkę ? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie. Dzięki wprowadzeniu dobrej podaży kursów, właściwemu wytrasowaniu linii dowozowych, zachowaniu odpowiedniego poziomu jakości usług oraz zastosowaniu atrakcyjnej taryfy, połączenie to rzeczywiście zmienia zachowania komunikacyjne mieszkańców regionu. Artykuł stanowi rozwinięcie ciekawej prezentacji wygłoszonej na Komisji Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM, która odbyła się w marcu w Głogowie.
str. 26
Fundacja Świat Bez Wandalizmów współpracuje z Tramwajami Warszawskimi Sp. z o.o. w przeciwdziałaniu aktom wandalizmu w przestrzeni miejskiej, których celem stają się również środki i infrastruktura komunikacji miejskiej. Zdaniem Fundacji głównym sposobem działania jest szeroko pojęta edukacja społeczna, czego przykładem stały się warsztaty zorganizowane podczas Warszawskiej Nocy Muzeów w zajezdni tramwajowej"Woronicza". Poniżej zamieszczamy wywiad z Prezesem Fundacji, który stawia bardzo interesujące diagnozy problemu.
str. 29
MARKETING W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
O jakości w komunikacji miejskiej decydują nie tylko punktualność kursowania pojazdów czy estetyka taboru. Niedocenianym elementem podróży jest życzliwość w stosunku do współpasażerów. Kampanie prowadzone w środkach komunikacji miejskiej w Warszawie mają na celu stworzenie przyjemnej atmosfery podczas podróży, jak również zachęcenie jej mieszkańców do współtworzenia charakteru miasta. W poniższym artykule prezentujemy założenia, hasła i grafiki tegorocznej edycji kampanii społecznej inicjowanej przez stołecznego przewoźnika tramwajowego.
str. 32
TECHNIKA TRAMWAJOWA
W niniejszym artykule opisano pierwszy etap projektu pod nazwą "Identyfikacja i modelowanie zjawisk nieliniowych w strefie kontaktu koło - szyna, celem opracowania nowego profilu koła tramwajowego" realizowanego przez Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. IGKM od ponad roku współpracuje z Politechniką Poznańską, pośrednicząc między placówką naukową a zrzeszonymi w Izbie przedsiębiorstwami eksploatującymi tramwaje. Zagadnienia kontaktu koła tramwajowego z szyną tramwajową były wielokrotnie omawiane podczas posiedzeń komisji branżowych IGKM oraz Konferencji Technicznej poprzedzającej Targi TRAKO w Gdańsku. Projekt, którego celem jest uzyskanie realnej poprawy warunków eksploatacji tramwajów i torowisk tramwajowych, może przyczynić się do znaczącego zwiększenia komfortu pasażerów oraz do zmniejszenia częstotliwości wymiany obręczy i naprawy torowisk.
str. 34
Klasyczne zasilanie przewodów jezdnych w sieci tramwajowej jest zasilaniem jednostronnym. Proponuje się wprowadzenie do tych układów zasilania dwustronnego, które z punktu widzenia sieci powrotnej w większości przypadków będzie zasilaniem wzmocnionym. Wprowadzeniu do eksploatacji taboru z rekuperacją na sieć, gdzie występuje klasyczne połączenie dwustronne dwóch trakcyjnych podstacji tramwajowych prowadzi do niekorzystnego wzrostu spadków napięć w sieci powrotnej. Tabor z rekuperacją na klasycznie dwustronnie zasilanej sieci tramwajowej wymaga zabiegów technicznych, aby uzyskać odpowiednio wysoką efektywność przy zachowaniu dopuszczalnego poziomu oddziaływania sieci powrotnej na otoczenie.
str. 41
INFORMACJE IZBY
W dniu 17 kwietnia 2015 odbyło się posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi IGKM i ponownie wybrało Adama Karolaka na Prezesa Izby w kolejnej kadencji 2015-2020. Wybrano również nowy skład Rady Nadzorczej IGKM na kadencję 2015-2018. Sylwetki członków Rady Nadzorczej nowej kadencji zamieszczamy poniżej.
str. 46
INFORMACJE PRAWNE
Przedstawiając niżej pełne teksty dwóch wystąpień IGKM (z 4 lutego i 29 kwietnia b.r.) oraz odpowiedź Adresata (pismo MSW z 18 maja b.r.) chcieliśmy Szanownych Czytelników naszego Biuletynu poinformować o działaniach Izby podjętych w przedmiocie podniesienia bezpieczeństwa w publicznym transporcie zbiorowym (miejskiej komunikacji tramwajowej) oraz odpowiedzi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, otrzymanej po ponad 4 miesiącach zawierającej niezadowalające i nieprzekonujące stanowisko Ministerstwa w tej istotnej sprawie.
str. 53
Autorka krótko opisuje dwie nowości prawne, które dotyczą transportu publicznego. Pierwsza dotyczy rzeczy znalezionych w środkach publicznego transportu, druga - nowych przepisów dt. zatrzymywania prawa jazdy.
str. 55