Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

16-17.10.2008   Komisja Torowa, Kraków

ikona

W dniach 16 ? 17 października br. odbyło w hotelu "Hotel Chopin Cracow" w Krakowie spotkanie Komisji Torowej IGKM, której współorganizatorami i gospodarzami były następujące firmy:

 • Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych grupa ZUE S.A.,
 • Sika Poland Sp. z o.o.,
 • PREFA Sp. z o.o.,
 • KZN "BIEŻANÓW" Spółka z o.o.,

W programie Komisji znalazły się m.in.:

 • Historia budowy oraz zwiedzanie ponad 1,5 kilometrowego pierwszego w Polsce tunelu tramwajowego biegnącego od Ronda Mogilskiego a ul. Pawią w Krakowie oraz przedstawienie przykładów zastosowania najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznym podczas realizacji tego etapu budowy, stanowiącego część Krakowskiego Szybkiego Tramwaju,
 • Prezentacja oraz zwiedzanie przejazdu ulicznego (na ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie) wykonanego w systemie rowkowo-zalewowym z zastosowaniem żelbetowych płyt prefabrykowanych wyprodukowanych przez firmę Prefa Sp. z o.o.,
 • Zwiedzanie siedziby, hal produkcyjnych, a także zapoznanie się z historią oraz bieżącą produkcją Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych ?Bieżanów? Sp. z o.o.,
 • Wystąpienie nt. "Metod pomiarów wibracji i hałasu wtórnego? - firma Silke Appel GuD Geotechnik und Dynamik Consult GmbH,
 • Prezentacja form działalności gospodarzy Komisji.

W trakcie dyskusji poruszono następujące sprawy i tematy:

 1. Wysłuchano informacji o postępie prac zespołu roboczego, powołanego i działającego w ramach UITP, który wg informacji członka zespołu inż. Roberta Grzywacza, uczestniczącego z ramienia Tramwajów Warszawskich w jego pracach miał zająć się przeglądem, ujednoliceniem i aktualizacją ustawodawstwa unijnego w zakresie warunków technicznych dotyczących utrzymania torów tramwajowych. Według przekazanych przez inż. Roberta Grzywacza informacji, zespół (jak się okazało w trakcie kolejnych spotkań) ma zająć się jedynie sprawami ogólnych procedur takich jak m.in. zdefiniowanie podstawowych pojęć, używanych definicji i określeń. Zebrani uznali, że prace zespołu roboczego UITP nie idą w kierunku spełnienia (mimo wcześniejszych założeń) oczekiwań branży co do aktualizacji przestarzałych i już nieżyciowych przepisów stosowanych obecnie w polskiej praktyce. Chodzi o "Wytyczne techniczne projektowania, budowy i utrzymania torów tramwajowych" opracowanych w latach 1978-79 przez Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. Ponadto polskie ustawodawstwo jakie powstaje lub ma powstać, również nie przewiduje uwzględnienia w całości naszych postulatów i oczekiwań w tym zakresie. W tej sytuacji uznano za konieczne powrócenie do postanowień, przyjętych we wnioskach z Komisji Torowej, jaka odbyła się w Łodzi w dniach 24-25.04.2007 roku, gdzie stwierdzono, że - "obecne wytyczne wymagają pilnej i gruntownej aktualizacji, gdyż nie uwzględniają obecnie wymaganych standardów jakościowych tak w Polsce jak i w Europie i Świecie. Przepisy te nie wykorzystują wiedzy specjalistycznej, stosowanych technik i technologii, co w efekcie nie zapewnia oczekiwanej i wymaganej jakości budowanych i remontowanych torowisk tramwajowych".
 2. W realizacji powyższego, uczestnicy komisji torowej uznali za konieczne podjęcie następujących działań:
  1. Powołanie z grona specjalistów (Komisji Torowej IGKM - członków Izby) zespołu roboczego, do opracowania gruntownej aktualizacji "Wytycznych technicznych?,". Zespół roboczy wyznaczy najistotniejsze obszary opracowania m.in. dokona szczegółowego opisu i zakresu przedmiotu opracowania np. w formie konspektu bądź karty programowej, ustali sposób wyboru osób lub firmy której powierzone zostanie wykonanie opracowania (np. poprzez rozpisanie konkursu ofert), ustali harmonogram prac zespołu (określi liczbę i terminy spotkań), ewentualnie wyznaczy etapy prac, sposób przeprowadzenia konsultacji z zainteresowanymi, ustali źródła i sposób finansowania, itp.
  2. Zlecenie przez IGKM wykonania opracowania wybranej firmie opracowania np. pt. ?Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać torowiska tramwajowe i ich usytuowanie?, będące głęboką aktualizacją dotychczasowych "Wymagań technicznych ?". Tak wykonane opracowanie podlegałoby wstępnego (etapowemu) odbiorowi przez powołany Zespół roboczy, a następnie przekazane do konsultacji do wszystkich zainteresowanych firm (członków IGKM) posiadających w zarządzaniu infrastrukturę torową, w tym również wybranych wykonawców prac torowych i biura projektowe (również spoza IGKM). Po przeprowadzeniu konsultacji i uwzględnieniu uwag dokonany byłby przez zespół roboczy ostateczny odbiór opracowania.
  3. Upowszechnienie (za pośrednictwem Izby) tak opracowanego dokumentu wśród zainteresowanych, jako podstawy do zamówień (SIWZ - do przetargu) dotyczących projektowania i utrzymania torowisk. Tak opracowane "Warunki techniczne ?," Mogłyby być stosowane (na zasadzie dobrowolności) np. jako "Zakładowe warunki techniczne ?".
  4. Zgłoszenie przez IGKM do Ministerstwa Infrastruktury wniosku o wydanie opracowanych "Warunków technicznych ?" np. jako załącznika do Rozporządzenia wydanego przez Resort na podstawie delegacji zawartej w Ustawie Prawo Budowlane. Przyjęty w tej formie dokument stałby się obowiązującym prawem dla wszystkich.
 3. Proponowane zmiany ?Warunków technicznych?? powinny być spójne z przepisami i zaleceniami standaryzacyjnymi obowiązującymi w Unii Europejskiej.
 4. Powołany Zespół roboczy powinien w swych pracach uwzględnić wnioski zawarte we wcześniejszych ustaleniach przyjętych m.in. podczas Komisji Taboru Tramwajowego (Łódź ? 22-23.06.2006r) w części dotyczącej współpracy pomiędzy ekspertami z obu komisji w zakresie uregulowania zagadnień związanych ze skrajnią dynamiczną tramwajów i budowli torowych.
 5. W celu zrealizowania powyższego założenia Izba prześle do firm (operatorów - członków IGKM) pismo zawierające wnioski i ustalenia komisji Torowej w Krakowie celem zapoznania szefów tych firm pracami przyszłego zespołu, a także podjęcie decyzji co do wydelegowania odpowiednich przedstawicieli do pracy w tym zespole. Zakłada się, że członkowie zespołu pracować będą społecznie, a ich przyjazd na spotkania odbywać się będzie na podstawie delegacji służbowej wystawionej przez firmę delegującą.
 6. W ramach spraw wniesionych zabrał głos inż. Zygmunt Tarchalski - Kierownik Zakładu Komunikacji Miejskiej w IGPiM, który przekazał zebranym dwie informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie polskim, dotyczącym m.in. trakcji tramwajowej. (Propozycje nowych Rozporządzeń i Ustaw znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury). Zmiany te dotyczyć będą:
  1. Zmian o charakterze nowelizacyjnym w trzech Rozporządzeniach Ministerstwo Infrastruktury:
  2. Rozporządzenie MI z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji tramwajów i trolejbusów (Dz.U. Nr 231, poz. 2317),
  3. Rozporządzenie MI z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. Nr 230, poz.2301),
  4. Rozporządzenie MI z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek przeprowadzających te badania (Dz. U. Nr 230, poz.2300),
  5. Planowana data wejścia w życie tych Rozporządzeń - 1.04.2009r.
  6. Zmian w obecnie obowiązującej Ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). Ustawa ta ma być zastąpiona 3-ma oddzielnymi Ustawami, które będą dotyczyć odpowiednio: pojazdów, kierujących pojazdami oraz przepisów regulujących zasady poruszania się po drogach publicznych.
  7. Ustawy te powinny wejść w życie 29.04.2009r.

Tematami wspólnymi dla taboru i torów, które powinny być jak najszybciej omówione i opracowane, gdyż mogą mieć wpływ na opracowywane akty prawne, to zagadnienia dotyczące m.in:

 • pisku na stykach koło-szyna na łukach (rozważenie zwiększenia łuków torów przy szynie rowkowej, tolerancje w ich budowie itp.),
 • rozważenie zasadności zwiększenia dopuszczalnych nacisków osi koła tramwajowego na tor (11- 12 ton),
 • określenia skrajni budowli, szczególnie w odniesieniu do wysepek przystankowych, na łukach itp.

Powyższe nowelizacje oraz nowe zapisy w krajowym ustawodawstwie mogą mieć wpływ na podejmowane decyzje co do sformułowań zawartych w SIWZ do ogłaszanych w najbliższym czasie - przez przewoźników - przetargów na zakup tramwajów oraz remonty i budowę infrastruktury. Informacja ta powinna trafić jak najszybciej do wszystkich zainteresowanych, a także poszczególne zmiany szczegółowo omówione przez grono specjalistów w ramach Izby.2008-08-25 10:24:36 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta