Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

20.07.2009   Ustawa o finansach publicznych - istotne zmiany dla zakładów komunikacji miejskiej działających w formie zakładów budżetowych

ikona

1. Ustawa o finansach publicznych, wskutek wprowadzenia i przegłosowania przez Sejm autopoprawek uległa zmianom, w tym w istotnej sprawie dotyczącej formy prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego. Sejm, ostatecznie w art.14, przywrócił formę samorządowego zakładu budżetowego dla wykonywania zadania własnego gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego:

Art. 14.
Zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie:

 1. gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
 2. dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 4. lokalnego transportu zbiorowego,
 5. targowisk i hal targowych,
 6. zieleni gminnej i zadrzewień,
 7. kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń

sportowych,

 1. utrzymywania różnych gatunków egzotycznych i krajowych zwierząt, w tym w szczególności prowadzenia hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem, w celu ich ochrony poza miejscem naturalnego występowania,
 2. cmentarzy
  • mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe.
2. Jednocześnie w ustawie wprowadzającej ustawę o finansach publicznych przewidziane zostały zmiany w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej polegające na tym, że:

Art.2 otrzymał nowe brzmienie: "Gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego".

Dodany został nowy rozdział 2 - "Samorządowe zakłady budżetowe" o następującej treści:

"Art.6.1. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą tworzyć, łączyć, przekształcać w inną formę organizacyjno-prawną i likwidować zakłady budżetowe zgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2009 roku o finansach publicznych( Dz.U.Nr...poz...).
2.Samorządowe zakłady budżetowe prowadzą gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2009 roku o finansach publicznych.

Art.7. Działalność wykraczająca poza zadania o charakterze użyteczności publicznej nie może być prowadzona w formie samorządowego zakładu budżetowego.

Art.8 Do pracowników samorządowych zakładów budżetowych stosuje się przepisy o pracownikach samorządowych, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej."

Art.22 i Art.23 otrzymały brzmienie:

"Art.22.1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, zdecydować o likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki akcyjnej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wniesienie na pokrycie kapitału spółki wkładu w postaci mienia samorządowego zakładu budżetowego pozostałego po jego likwidacji.
2. Czynności związane z likwidacją samorządowego zakładu budżetowego w celu, o którym mowa w ust.1, wykonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

Art. 23. 1. Składniki mienia samorządowego zakładu budżetowego przekształconego w spółkę stają się majątkiem spółki.
1. Prawo zarządu gruntem samorządowego zakładu budżetowego przekształconego w spółkę staje prawem użytkowania wieczystego spółki.
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zakładu budżetowego."

Ustawa z dnia 16 lipca 2009roku o finansach publicznych oraz ustawa z dnia 16 lipca 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych w dniu 20 lipca br. przekazane zostały przez Marszałka Sejmu do Prezydenta do podpisania.
Przewiduje się ,iż obie ustawy wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2010 roku.

Ocena

+ -
-7


2009-07-31 12:07:19 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta