Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

27.01.2011   Konsultacje Społeczne

W ślad za prośbą Ministra Infrastruktury, przekazujemy do zaopiniowania w ramach Konsultacji Społecznych projekt Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych, dotyczących zamówień publicznych na pojazdy transportu drogowego wraz z uzasadnieniem. czytaj...

Delegację do wydania tego rozporządzenia stanowi art. 91 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, Dz. U z 2011 r. Nr 5, poz. 13). Potrzeba wydania rozporządzenia wynika z konieczności dokonania implementacji dyrektywy 2009/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 120 z 15.05.2009 r., str. 5).

Prosimy uprzejmie o przesłanie do Izby Państwa uwag i opinii najpóźniej do dnia 04.02.2011 r. w formie elektronicznej na adres: d.rondtke@igkm.pl lub igkm@igkm.pl

Ocena

+ -
-10


Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta