Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

8.03.2011   INTERPRETACJA PRZEPISU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W ZAKRESIE "UJĘCIA PODRÓŻNEGO"

ikona

Ujęcie" - o rozszerzonych uprawnieniach kontrolerów w publicznym transporcie zbiorowym.

W związku z licznymi pytaniami i prośbami o interpretację nowych zapisów ustawy, a w szczególności wyjaśnienia użytych tam pojęć, niniejszym przybliżamy, pojawiające się w ustawie określenie "ujęcia".
Celem uczynienia kontroli biletowej bardziej skuteczną w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku, która weszła w życie z dniem 1 marca 2011 roku dokonano rozszerzenia uprawnień kontrolerów w pojazdach komunikacji miejskiej wprowadzając zmiany w Prawie przewozowym poprzez dodanie przepisu karnego o prostej konstrukcji, korespondującej z przepisem art. 33 a ust.4 (odmowa zapłacenia należności i niemożność ustalenia tożsamości podróżnego).

Dla przypomnienia przytaczamy przepis art. 33 a ust. 7 pkt 2 i ust. 8 Prawa przewozowego, wchodzący w życie z dniem 1 marca 2011 r., który brzmi:
"Art. 33a. 7. Przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona ma prawo:
2) w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu - ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymywania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podróżny obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego albo osobę przez niego upoważnioną."

Ujęcie jest prawem od dawna funkcjonującym w kodeksie postępowania w sprawach wykroczeń i oznacza prawo ujęcia sprawcy wykroczenia celem niezwłocznego oddania go Policji lub innym uprawnionym organom. Jest nim przepis art. 45 § 2 ww. Kodeksu w związku z odpowiednim zastosowaniem art. 243 Kodeksu postępowania karnego (kpk), który stanowi, że każdy ( a więc także kontroler) ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku popełniania przestępstwa ( tu wykroczenia z art. 87 a i 87 b Prawa przewozowego, które także wejdą w życie z dniem 1 marca 2011 roku) lub pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa (tu wykroczenie jw.), jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości. Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce Policji, a uprawnionym do ujęcia, o czym mowa w cytowanym przepisie kpk, jest każdy, w tym także przedstawiciel organu państwowego, samorządowego jak i pracownik podmiotu gospodarczego.

Z komentarzy do przepisu art. 243 kpk wynika, że ujęciem osoby nie jest wyłącznie jej schwytanie i doprowadzenie do Policji ale może ono także polegać na zamknięciu sprawcy w pomieszczeniu, pojeździe itd. a w razie stawiania oporu dopuszczalne jest stosowanie siły fizycznej w stopniu nie przekraczającym potrzeb jej zatrzymania.

Usilne starania Izby o uczynienie kontroli biletów bardziej skuteczną, o czym informowaliśmy naszych Członków na bieżąco oraz zaproponowana zmiana art. 33 a Prawa przewozowego znalazły zrozumienie po stronie rządowej jak i organów ustawodawczych tj. Sejmu i Senatu. Przed wprowadzeniem omawianych zmian do Prawa przewozowego były one przedmiotem opinii prawnych zarówno Biura Prawnego Sejmu i Senatu (BAS) oraz Ministra Sprawiedliwości i uzyskały pozytywną ocenę.

W przypadku więc nagannego łamania prawa przez podróżnego, kontroler wyposażony w prawo opisane w zacytowanym wyżej przepisie art. 33 a ust. 7 pkt 2 i ust. 8, będzie mógł skuteczniej przeprowadzać swoje czynności.

Opracowała

Radca prawny IGKM
adw. Cecylia Radziewicz

Ocena

+ -
-9


2011-04-08 07:58:10 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta