Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

2.07.2011   Badanie stanu trzeźwości pracownika - stan prawny obowiązujący od 1 lipca 2011 roku

ikona

Kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona, w świetle art.17 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, miały i mają nadal obowiązek niedopuszczania do pracy pracownika jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie ,że stawił się on do pracy w stanie po spożyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy.
Nowelizacja wyżej cytowanego art.17, obowiązująca od 1 lipca br., polega na tym, iż badanie trzeźwości takiego pracownika może być obecnie przeprowadzone także na żądanie kierownika zakładu pracy lub osoby przez niego upoważnionej, a nie tylko na żądanie samego pracownika ( art.17 ust.3 ).
Z nowelizacji ustępu 3 art.17 wynika jednocześnie, że badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. Takimi organami są Policja i Straż Miejska.
Do dnia 1 lipca 2011 roku kierownik zakładu pracy, zgodnie z ust.3 art.17 musiał zapewnić przeprowadzenie badania stanu trzeźwości gdy pracownik tego żądał. Obecne brzmienie tego przepisu rozszerza wprawdzie krąg osób uprawnionych do żądania tego badania ale jednocześnie ustala kto takie badanie może wykonać. Jak podałam wyżej - jedynie Policja i Straż Miejska jako organy ochrony porządku publicznego.
Tymczasem, zgodnie z rozporządzeniem MZiOS z dnia 6 marca1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie ( Dz. U. z 1983r Nr 25,poz.117 ), badanie pracownika nie dopuszczonego do pracy z powodu uzasadnionego podejrzenia co do jego stanu trzeźwości, poprzez badanie wydychanego powietrza przy pomocy probierza trzeźwości może przeprowadzić kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona.
Zachodzi zatem pytanie czy uprawnienie kierownika zakładu pracy z rozporządzenia wykonawczego, sprzeczne ze znowelizowanym przepisem ustawowym, czyli przepisem wyższego rzędu, obowiązuje.
Na pierwszy rzut oka odpowiedź wydaje się prosta - oczywiście obowiązuje przepis ustawowy.
Wątpliwości powstają jednak ponieważ w znowelizowanym przepisie ustępu 3 art.17 ustawy zapisano, cytuję: "Do badania stanu trzeźwości stosuje się przepisy wydane na podstawie art.47 ust.2". Podstawą prawną wydania w /cyt. rozporządzenia MZiOS z 6 maja 1983 roku jest właśnie art.47 ust.2 ustawy.
Czy zatem badania stanu trzeźwości pracownika za pomocą probierza trzeźwości może nadal, także po 1 lipca 2011 roku, przeprowadzać pracodawca lub osoba przez niego upoważniona?
Z analizy w/cyt. rozporządzenia oraz odesłania przez ustawodawcę w znowelizowanym przepisie art.17 ust.3 do stosowania tego rozporządzenia w zakresie badań stanu trzeźwości, a więc także przy użyciu probierza trzeźwości zdaje się wynikać , co następuje:

  • jeżeli żądającym przeprowadzenia badania trzeźwości jest pracownik nie dopuszczony do pracy z powodu podejrzenia co do jego stanu trzeźwości, badanie wydychanego powietrza za pomocą probierza trzeźwości może przeprowadzić kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona.
  • w przypadku gdy żądającym przeprowadzenia badania stanu trzeźwości nie dopuszczonego do pracy pracownika jest kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona badanie może przeprowadzić wyłącznie organ ochrony porządku publicznego tj. Policja lub Straż Miejska.

Wszelkie wątpliwości przedstawione wyżej wynikają z braku dostosowania obowiązującego rozporządzenia, pochodzącego z 1983 roku, do zmienionych zapisów ustawy, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2011 roku.

Ocena

+ -
+0


2011-07-08 14:38:41 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta