Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

28.06.2012   Status prawny tzw. urządzeń przesyłowych w komunikacji tramwajowej

ikona

Status prawny tzw. urządzeń przesyłowych w komunikacji tramwajowej.
(słupy, linie, kable, szyny, podkłady, budynki i budowle służące wyłącznie do korzystania z urządzeń przesyłowych).

W Sejmie RP trwają prace nad kolejną, od 2008 roku, zmianą przepisu art.49 Kodeksu cywilnego regulującego status prawny tzw. urządzeń przesyłowych, bardzo istotnego, między innymi, dla operatorów posiadających komunikacją tramwajową.
Obecnie obowiązująca treść art. 49kc obejmuje swoją regulacją urządzenia służące do doprowadzania i odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podawcze ustalając zasadę, że jeżeli wchodzą one w skład przedsiębiorstwa nie należą do części składowych nieruchomości. Jest to wyjątek od zasady ustalonej w art. 191kc, że urządzenie z chwilą trwałego połączenia z gruntem uzyskuje status części składowej nieruchomości i staje się własnością właściciela gruntu.
Cytowany wyżej przepis art. 49kc nie obejmuje jednak swoim zakresem urządzeń tras tramwajowych nie zaliczonych do urządzeń przesyłowych tj. torów, podkładów, słupów itp. zlokalizowanych na nieruchomościach nie będących własnością eksploatującego je przedsiębiorstwa.
Ponieważ w okresie przed 1989 rokiem, w poprzednich warunkach ustrojowych, urządzenia przesyłowe budowano bez względu na posiadanie tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, i na tym tle wynikają obecnie liczne spory sądowe, ustawodawca podjął prace nad rozszerzeniem zakresu stosowania przepisu art. 49kc i jego uszczegółowieniem.
Komisja Nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach pracuje obecnie intensywnie nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny obejmującym art. 49, 2851 (służebność gruntowa), 3051 i 3052 (służebność przesyłu), w których IGKM, w ramach konsultacji społecznych, także uczestniczy.
W projektowanym art. 49§1 kc wymieniono oprócz urządzeń ściśle przesyłowych także urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego, urządzenia tras tramwajowych, transportu liniowego, linii trolejbusowych, pozwalające na uwzględnienie wszystkich elementów takich jak szyny, podkłady, kable itp.
Projekt zajmuje się także uszczegółowieniem problemu własności urządzenia z poniesieniem kosztów budowy przez przedsiębiorcę, właściciela nieruchomości albo osobę trzecią.
Zaproponowano również regulacje w odniesieniu do budynków i budowli, które służą wyłącznie do korzystania z urządzeń określonych w art.49§1 kc (w tym urządzeń tras tramwajowych).
Są to regulacje niezwykle istotne dla komunikacji tramwajowej, dotyczące budynków podstacji zasilających trakcję tramwajową. Projekt regulacji przewiduje odrębne przepisy dla wybudowania nowych budynków czy budowli, zawiera także przepisy przejściowe dla tych, które wzniesiono przed wejściem w życie ustawy.
Będziemy śledzić dalszy przebieg prac Sejmu nad tą bardzo istotną zmianą i informować o nich naszych Członków.
Już na koniec podajemy, wiążące się z problemem komunikacji tramwajowej, zdanej na korzystanie z urządzeń przesyłowych, postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 2011r. sygn. akt I CSK 157/11 (opublikowane w Orzecznictwie Sądu Najwyższego Izba Cywilna Zbiór Dodatkowy B/2012 Lexis Nexis – poz. 45 str. 139):
\"Do nabycia służebności przesyłu przez zasiedzenie (art. 292 w związku z art. 3054 kc) nie jest niezbędne, aby widoczne elementy trwałego urządzenia będącego przedmiotem korzystania przez przedsiębiorcę przesyłowego znajdowały się na nieruchomości, którą ma obciążać ta służebność\".
Powyższe orzeczenie może być wykorzystane np. w sprawach o stwierdzenia zasiedzenia przez operatora komunikacji tramwajowej służebności przesyłu polegającej na prawie założenia i eksploatacji kabli trakcyjnych zlokalizowanych na nieruchomości będącej własnością osoby trzeciej (fizycznej lub prawnej).

Ocena

+ -
-10


Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta