Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

16.09.2013   Konferencja Techniczna IGKM, Kielce

ikona

W dniu 16 września 2013 roku odbyła się w Kielcach Konferencja IGKM pt.: "Transport miejski jako element Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej". Konferencja IGKM zorganizowana została się w dniu poprzedzającym XI edycję Międzynarodowych Targów Transportu Zbiorowego TRANSEXPO 2013 (17-19.09.2013 r.). W obradach udział wzięło ponad 170 osób z 103 firm, reprezentujących organizatorów i operatorów komunikacji miejskiej, instytucje naukowo-badawcze oraz przedstawicieli przedsiębiorstw związanych z przemysłem autobusowym.
Temat Konferencji nawiązywał do prowadzonych aktualnie w Ministerstwie Gospodarki prac nad Narodowym Programem Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, w którym istotną część stanowi transport w miastach. Konferencja IGKM była poświęcona następującym zagadnieniom: poprawa efektywności energetycznej, rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych, usprawnienie systemów prawnych i finansowych wspomagających zmianę modelu gospodarki z wykorzystaniem prac badawczo-rozwojowych, czy promocja nowych wzorców konsumpcji w branży.

W programie Konferencji znalazły się m.in. następujące wystąpienia:
Inauguracja konferencji

 • Kierunki rozwoju transportu publicznego w programach UITP (Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego) - Alain Flausch, Sekretarz Generalny UITP, Bruksela
 • Wizja Krajowej Polityki Miejskiej - Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Departament Polityki Przestrzennej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Sesja I Referaty wprowadzające

 • Cele i zadania przygotowywanego Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej w odniesieniu do transportu - dr Alicja Wołukanis, Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki
 • Transport miejski w Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) oraz w pracach nad Narodowym Programem Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej - Anna Midera, Departament Polityki Transportowej i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 • Projekt CH4LLENGE - Wyzwania planowania zrównoważonej mobilności w miastach, prof. Wojciech Suchorzewski - Ambasador Projektu, Politechnika Warszawska

Sesja II Zarządzanie mobilnością oraz wsparcie przewozów transportu miejskiego w polityce transportowej miasta

 • Zarządzanie mobilnością oraz wsparcie przewozów transportu miejskiego w polityce transportowej miasta - prof. Olgierd Wyszomirski, ZKM w Gdyni
 • Zarządzanie mobilnością poprzez narzędzia organizacji ruchu oraz wsparcie przewozów transportu miejskiego w polityce transportowej miasta - Grzegorz Sapoń, Piotr Dera, ZIKiT w Krakowie
 • Zarządzanie mobilnością oraz wsparcie przewozów transportu miejskiego w polityce transportowej miasta - Marcin Kozoń, ZTM w Warszawie
 • Zarządzanie mobilnością oraz wsparcie przewozów transportu miejskiego w polityce transportowej miasta - Grzegorz Słoń, ZTM w Kielcach

Sesja III Metody poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji w transporcie miejskim w działaniach operatorów transportu miejskiego

 • Metody poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji w transporcie miejskim w działaniach operatorów transportu miejskiego ? Marek Grzybowski, MPK w Poznaniu Sp. z o.o.
 • Metody poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji w transporcie miejskim w działaniach operatorów transportu miejskiego - Jan Kuźmiński, MZA Sp. z o.o. w Warszawie
 • Metody poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji w transporcie miejskim w działaniach operatorów transportu miejskiego - Tomasz Fulara, MPK Lublin Sp. z o.o.

Sesja IV Rozwój konstrukcji i wyposażenia autobusów w kierunku niskoemisyjności

 • Bez emisyjna technologia napędów do autobusów miejskich - Wiesław Cieśla, Solaris Bus & Coach S.A.
 • Niskoemisyjność w autobusach miejskich - możliwości techniczne i konstrukcyjne a realia - Laszlo Rakasz, EvoBus Polska Sp. z o.o.
 • Droga do niskoemisyjności w transporcie miejskim według Volvo Bus - Zbigniew Pajączek, Volvo Polska Sp. z o.o.
 • Autobusy MAN - w aspekcie ekologii i ekonomii w dostosowaniu do realiów współczesnego transportu - Krzysztof Gawroński, MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.
 • Pakiet efektywnościowy DIWA.6" - Mariusz Patecki, VOITH TURBO Sp. z o.o.

Wnioski w konferencji

1. Podmioty zajmujące się transportem w miastach (samorządy, zarządy komunikacji miejskiej, operatorzy) są w pełni świadome problemów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych powodowanych przez szybki wzrost motoryzacji i procesy urbanizacji/suburbanizacji.

2. Od 20 lat podejmowane są próby formułowania polityki miejskiej i transportowej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju (np. Uchwała Rady Miasta Krakowa dot. polityki transportowej - 1993r, Uchwała Rady Miasta st. Warszawy - 1995r). Notowane są już obecnie pozytywne efekty wynikające z tych dokumentów: np. strefowanie obszarów miasta (zróżnicowany dostęp samochodów osobowych, normatywy parkingowe), płatne parkowanie, priorytety dla środków transportu zbiorowego, warunki ruchu pieszego i rowerowego. Konieczna jest jednak intensyfikacja działań dotyczących poprawy funkcjonowania transportu publicznego.

3. Jednym z najważniejszych środków osiągania celów zrównoważonego rozwoju jest dalsza poprawa jakości usług świadczonych przez transport publiczny. Poprawa jakości sprzyja zmniejszeniu roli zmotoryzowanego transportu indywidualnego. Referaty przedstawione na konferencji dostarczyły dowodów poprawy tej jakości. Potwierdzają to także wyniki badań opinii mieszkańców miast.

4. Do kluczowych wyzwań należy redukcja konsumpcji energii i emisji gazów cieplarnianych przez środki transportu zbiorowego. Także w tym zakresie notowana jest istotna poprawa. Prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami rokują, że są szanse na dalszej radykalną poprawę.

5. Na pozytywną ocenę zasługuje zaangażowanie sektora prywatnego (w tym producentów środków transportu) w doskonalenie produktów i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań dla transportu publicznego.

6. Warunkiem powodzenia w realizacji ambitnych celów jest uzyskanie akceptacji społecznej i politycznej, w tym wsparcie finansowe prac nad innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi, prawnymi i organizacyjnymi.

7. Nadzieję wiązać można z zaprezentowanymi przez przedstawicieli Rządu (Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) kierunkami prac nad polityką miejską, polityką transportową oraz Narodowym Programem Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Sukces zależy od sfinalizowania tych prac i wdrożenia ich wyników.

12012-11-20 08:13:17 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta