Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

22.03.2013   Prawomocne orzeczenie NSA: opłaty za udostępnienie przystanku komunikacyjnego bez VAT

ikona

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w dniu 20 marca 2012 roku (sygn. I FSK 687/12), że miejski zakład komunikacyjny, który na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym pobiera opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego nie musi rozliczać VAT od otrzymanych należności, podtrzymując tym samym nieprawomocne orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie (sygn. ISA/Ku1966/11) ze skargi Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie na interpretację indywidualną Ministra Finansów z 1 sierpnia 2011 roku, uchylającą tę zaskarżoną interpretację.
Z przedstawionej wykładni WSA, mającej charakter wiążący dla organów podatkowych przy ponownym dokonaniu oceny wniosku Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o interpretację, wynika co następuje:
1. Pobieranie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wchodzi w zakres władztwa publicznego wykonywanego przez organ władzy publicznej;
2. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest świadczeniem o charakterze publicznoprawnym, czyli ma charakter daniny publicznej, co wyklucza opodatkowanie tych czynności podatkiem od towarów i usług;
ponieważ, zdaniem NSA:

  • organem władzy publicznej jest także gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, w zakresie w jakim realizuje ona swoje zadania z zakresu władzy publicznej, a formą sprawowania władztwa publicznego jest niewątpliwie ustalanie i pobieranie opłat (a więc danin publicznych) za korzystanie z przystanków komunikacyjnych;
  • o tym, że opłata za korzystanie z przystanków jest daniną publiczną świadczy brak swobody gminy w wydatkowaniu dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego. Środki te mogą być wydatkowane wyłącznie na cele wskazane w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym;
  • Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (jednostka budżetowa), któremu powierzono kompetencje organizatora transportu publicznego, w zakresie tym, realizując funkcje Prezydenta Miasta Krakowa, stanowi organ władzy publicznej, a więc nie może być uznany za podatnika podatku od towarów i usług (art.15 ust.6 ustawy o VAT). Stąd też opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków lub dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, pobierana przez ww. Zarząd, nie podlega przepisom ustawy o VAT.

Izba skarbowa złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjny i właśnie w środę NSA oddalił ją, zgadzając się z WSA, że opłaty pobierane przez zakład na rzecz gminy wykonującej zadania z zakresu władzy publicznej nie podlegają opodatkowaniu VAT, na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy. Sąd podkreślił - podobnie jak WSA, że zapewnienie mieszkańcom transportu publicznego to zadanie nałożone na gminę przez ustawę, a opłaty pobierane w związku z tym zadaniem są daniną publiczną. Jedynym uzasadnieniem opodatkowania VAT opłat pobieranych przez zarząd byłaby umowa zawarta między gminą a przewoźnikami, na której podstawie mieliby oni korzystać z przystanków komunikacyjnych lub dworców.

Wyrok NSA jest prawomocny.

więcej...

Ocena

+ -
-8


Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta