Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

10.04.2013   DIALOG TECHNICZNY - nowe narzędzie prawne wprowadzone do Prawa zamówień publicznych od 20 lutego 2013 roku

ikona

Celem nowelizacji Prawa zamówień publicznych w zakresie dotyczącym wprowadzonego dialogu technicznego, jest udzielenie zamawiającemu pomocy przy przygotowywaniu specyfikacji istotnych warunków skomplikowanych, wymagających specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, zamówień.
Dialog techniczny pozwala bowiem zamawiającemu na prowadzenie z potencjalnymi wykonawcami przed ogłoszeniem przetargu rozmów, które umożliwią mu na opisanie przedmiotu zamówienia, który uwzględniać będzie m.in. najlepsze, najnowsze i innowacyjne rozwiązania techniczne, organizacyjne, technologiczne, finansowe jak i prawne.
Ta nowa możliwość spotkała się z dużym zainteresowaniem o czym świadczą liczne ogłoszenia informujące o zamiarze prowadzenia dialogu i to nie tylko w skomplikowanych zamówieniach ale także prostych sprawach.
Aby uniemożliwić tzw. ustawianie przetargów podczas prowadzonych z wykonawcami rozmów ustawodawca zadbał o to aby dialog był transparentny. W tym celu na zamawiającego ustawa nakłada obowiązek zamieszczania informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego, a w protokole postępowania musi znaleźć się zapis o przeprowadzonym dialogu, podmiotach w nim uczestniczących oraz wpływie dialogu na opis przedmiotu zamówienia, na treść specyfikacji lub umowy.
Z wyjaśnień Urzędu Zamówień Publicznych wynika, że dialog nie musi mieć formy pisemnej ponieważ zaprzeczałoby to samej jego idei. Wystarczy, aby był prowadzony przejrzyście, a informacja o nim zawarta w protokole w formie załącznika – notatki z indywidualnych spotkań z potencjalnymi wykonawcami.
Istnieje także możliwość przygotowania przez zamawiającego regulaminu ustalającego zasady prowadzenia dialogu, gdyż same przepisy ustawy (dodane przepisy art.31a-31c) są w tej sprawie bardzo ogólne. Ustawodawca żąda jedynie aby w procedurze dialogu technicznego przestrzegana była zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania potencjalnych wykonawców. ( Ustawa z dnia 12 października 2012 roku o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi Dz. U. z 2012r. poz. 1271,która weszła w życie 20 lutego 2013 roku).
Dodatkowo informujemy, że przewiduje się kolejną zmianę Prawa zamówień publicznych polegającą na podwyższeniu progu, od którego trzeba stosować przepisy o zamówieniach publicznych (tj. z 14.000 euro do 20.000 euro).
Warszawa, dnia 10 kwietnia 2013 roku

Ocena

+ -
-10


2013-04-17 14:44:12 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta