Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

15.05.2013   Nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

ikona

Zwracamy uwagę na nową, obowiązującą od 28 kwietnia 2013 roku, ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
Zastępuje ona dotychczasową ustawę z dnia 12 czerwca 2003 roku która, jak się okazało, zawiera niewystarczające instrumenty mające dyscyplinować strony transakcji handlowych, szczególnie dłużników, do stosowania krótkich terminów zapłaty po dostarczeniu towarów lub wykonaniu usług. Ponadto nowa ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych ( Dz. Urz. UE L 48 z dnia 23 lutego 2011 roku str.1 ).
Nowa regulacja:
1) zawiera szerszy zakres podmiotowy (art.2 ),
2) definiuje pojęcie podmiotu publicznego ( art.4 pkt 2 ),
3) wprowadza prawo wierzyciela do odsetek ustawowych bez wezwania po upływie 30 dni od spełnienia swojego świadczenia do dnia zapłaty gdy w umowie nie określono terminu zapłaty ( art. 6 ),
4) definiuje dzień wymagalności świadczenia ( art.6 ust.2 i 3 ),
5) ustala w szczególnych przypadkach prawo wierzyciela do odsetek w wysokości jak za zobowiązanie podatkowe ( art. 7 ),
6) ustala zasadniczo jako termin zapłaty termin 30 dni liczony od doręczenia dłużnikowi faktury, mogący w wyjątkowych i szczególnych przypadkach wynosić nie więcej niż 60 dni ( art. 8 ),
7) wprowadza termin na zbadanie towaru ( art.9 ), a także
8) prawo wierzyciela do tzw. stałej rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w wysokości równowartości złotowej 40 euro ( art.10 ).
Przepisy przejściowe przewidują , że do transakcji handlowych zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy oraz do transakcji handlowych zawieranych w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed datą wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ocena

+ -
-12


2013-05-27 10:43:18 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta