Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

7.01-7.04.2014   ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r.

Poz. 1692

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 2013 r.
w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907,z późn. zm. zarządza się, co następuje:

§ 1. Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2249.
§ 2. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650).
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Ocena

+ -
-9


 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta