Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

30.07.2014   Wytyczne interpretacyjne Komisji Europejskiej do rozp. nr 1370/2007

ikona

Zwracamy Członkom naszej Izby uwagę na bardzo istotny dokument, który niżej publikujemy, mianowicie:

Wytyczne interpretacyjne Komisji Europejskiej z marca 2014 roku dotyczące rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 w sprawie usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego

W Wytycznych Komisja Europejska , jak nas informuje w swoim Komunikacie 2014/C 92/01, przedstawia swoją własną interpretację przepisów rozporządzenia nr 1370, opartą o najlepsze praktyki, aby umożliwić państwom członkowskim czerpanie pełnych korzyści z rynku wewnętrznego.
Wytyczne nie mają charakteru wyczerpującej interpretacji wszystkich 12 artykułów rozporządzenia, nie tworzą także nowych przepisów , pozostawiając ostateczną interpretację prawa unijnego Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).
Przed przyjęciem Wytycznych Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje z przedstawicielami państw członkowskich oraz europejskimi stowarzyszeniami z sektora transportu publicznego.
Wytyczne objęły bardzo istotne przepisy, co do których istniały trudności interpretacyjne lub rozbieżne ich rozumienie , m.in. dotyczące:

  • definicji zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych,
  • zakresu umów o świadczenie usług publicznych,
  • udzielania zamówień bezpośrednio jak również wymogów proceduralnych dot. przetargów,
  • zlecania podwykonawstwa,
  • zapobiegania przyznawaniu rekompensat w nadmiernej wysokości i uniknięcia kontroli ze strony Komisji Europejskiej systemu rekompensat co do zgodności z rozporządzeniem nr 1370,
  • zasad dot. rozsądnego zysku, premiowania poprawy wydajności, skośnego subsydiowania działalności komercyjnej , efektu sieciowego itp.,
  • możliwości zmiany umowy w trakcie jej trwania.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Wytycznych i ich stosowania.

Ocena

+ -
-8


Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta