Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

21.08.2014   Utrata mocy obowiązującej art. 87b ustawy z dnia 15 listopada 1984r - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1173 i 1529 oraz z 2013r. poz.1014) jako przepisu niekonstytucyjnego

ikona

Przepis art.87b, dodany do Prawa przewozowego ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, obowiązującą od 1 marca 2011 roku, pod groźbą kary grzywny nakazywał podróżnemu pozostanie na miejscu przeprowadzenia kontroli biletów lub w innym miejscu wskazanym przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego albo osobę przez niego upoważnioną, do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych.
W marcu 2012 roku Prokurator Generalny, wobec stwierdzenia, że ww. przepis art.87b Prawa przewozowego, budzi wątpliwości, wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie jego zgodności z Konstytucją (art. 31 ust.3 w zw. Z art.41 ust. 1 Konstytucji RP). Upraszczając sprawę, wnioskodawca zarzucił, iż brzmienie przepisu jest nieprecyzyjne i umożliwia karanie grzywną każdego podróżnego, który odmawia pozostania w miejscu kontroli do czasu przybycia funkcjonariusza Policji, a nie tylko podróżnego, który w czasie kontroli, mimo braku odpowiedniego biletu, odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości. Podniósł także, że kwestionowany przepis umożliwiał ukaranie grzywną również takiego podróżnego, który spokojnie - choć w miejscu innym niż miejsce kontroli - oczekiwał na przybycie funkcjonariusza Policji i poniósł odpowiedzialność za wykroczenie określone w art.87a Prawa przewozowego, a nawet - wobec poddania się czynnościom prowadzonym przez funkcjonariusza Policji - nie został pociągnięty do odpowiedzialności za wykroczenie z art.87a.
Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 28 lipca 2014 roku (sygn. akt K 16/12) orzekł, że art. 87b Prawa przewozowego jest niezgodny z ww. przepisami Konstytucji RP. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego ustawodawca nazbyt szeroko unormował w zaskarżonym przepisie uprawnienie przewoźnika i kontrolera do wskazania podróżnemu miejsca, w którym ten powinien pozostać, gdyż uprawnienie to powinno ograniczyć się jedynie do sytuacji, o której mowa w art. 33a ust.8 Prawa przewozowego (tj. do podróżnego, który w czasie kontroli biletów, mimo braku biletu odmawia zapłacenia należności oraz okazania dokumentu tożsamości).
Pamiętać należy, że utrata mocy obowiązującej wskutek omówionego wyżej wyroku Trybunału Konstytucyjnego, dotyczy tyko jednego przepisu znowelizowanego Prawa przewozowego, tj. art.87b. Pozostałe nowe (od 1 marca 2011 r.) brzmienie art.33a, w tym przyznane przewoźnikowi albo kontrolerowi prawo ujęcia podróżnego (art.33a ust.7 pkt 2) jak i dodany w rozdziale 10a przepis karny tj.art.87a i 87c nadal obowiązują.

Ocena

+ -
-11


Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta