Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

23.07.2015   Projekt nowego Prawa zamówień publicznych przygotowany przez Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych przygotował projekt nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych, który przeszedł już konsultacje międzyresortowe i publiczne. Obecnie procedura legislacyjna tego aktu prawnego jest na etapie prac Komitetu Rady Ministrów, który ostatniej modyfikacji projektu dokonał w dniu 16 lipca 2015 roku i w tej wersji znajduje się on na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Skala koniecznych i potrzebnych zmian przepisów z zakresu zamówień publicznych wpłynęła na decyzję opracowania nowej ustawy, która całościowo reguluje zamówienia publiczne, zamiast dokonania kolejnej nowelizacji obowiązującej ustawy.

Podstawowym celem projektu nowej ustawy jest fakt przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę trzech nowych dyrektyw i konieczność ich wdrożenia do polskiego prawa. Terminy implementacji upływają w dniu 18 kwietnia 2016 roku i dotyczą one następujących dyrektyw:

  • 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, tzw. dyrektywa klasyczna (Dz. Urz. UE L 94 z 28 marca 2014 r. str.65 ),
  • 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE, tzw. dyrektywa sektorowa (Dz. Urz. UE L 94 z 28 marca 2014r.,str.243) oraz
  • 2014/23/UE L 94 z 26 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia koncesji (Dz. Urz. UE 28 marca 2014 roku, str.1).

Ta ostatnia dyrektywa podlega wdrożeniu w akcie prawnym odrębnie regulującym koncesje tj. ustawie z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2015 r.poz.113). Warto pamiętać, że dyrektywa ta w art. 10 ust.3 ustala zasadę, że nie ma ona zastosowania do koncesji na usługi publiczne w zakresie transportu pasażerskiego w rozumieniu rozporządzenia nr 1370/2007.

Bardzo istotnym problemem, który implementacja dyrektyw rozwiązuje, jest zniesienie niepewności prawnej w zakresie wyłączeń dotyczących zamówień In-House oraz współpracy publiczno-publicznej, dotyczącej bezpośredniego udzielania przez zamawiających (organy założycielskie i jednostki samorządu terytorialnego) zamówień poza procedurami przewidzianymi w Prawie zamówień publicznych tzw. podmiotom wewnętrznym, do których zalicza się przede wszystkim instytucje gospodarki budżetowej oraz spółki komunalne.

Ponad to regulacje związane z implementacją dotyczą:

  • uproszczenia procedur udzielania zamówień publicznych oraz zamówień społecznych,
  • elektronizacji zamówień publicznych,
  • promowania i realnego wykorzystania pozaekonomicznych celów zamówienia publicznego (ochrona środowiska, integracja społeczna, innowacyjność),
  • lepszego dostępu do rynku małym i średnim przedsiębiorstwom.

Projekt nowej ustawy wprowadza także zmiany niezwiązane z wdrożeniem dyrektyw. Dotyczą one:

  • kontroli zamówień publicznych przez Prezesa UZP, która umożliwi objęcie kontrolą wszystkich czynności podejmowanych przez zamawiającego (przed wszczęciem, po wszczęciu postępowania i po zawarciu umowy) oraz
  • rozszerzenie kompetencji i zadań Prezesa UZP.

Informując Państwa o powyższych pracach legislacyjnych nad bardzo istotnym dla naszego środowiska aktem prawnym, zwracamy się z prośbą o przekazanie nam swoich ewentualnych uwag lub komentarzy.

Ustawa Prawa Zamówień Publicznych

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 roku

Ocena

+ -
-9


Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta