Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

3.11.2016   Uwaga na ustawę nowelizującą Prawo energetyczne (Dziennik Ustaw z 2016 roku poz. 1165)

ikona

W dniu 2 września br. weszła w życie ustawa zmieniająca Prawo energetyczne. Jest ona istotna szczególnie dla tych naszych Członków, którzy prowadzą m.in. dystrybucję lub obrót a także magazynowanie paliw ciekłych, do których zalicza się 13 enumeratywnie wyliczonych produktów, w tym benzyny silnikowe, biopaliwa płynne i oleje napędowe. Nowelizacja wprowadza do Prawa energetycznego definicję własną paliw ciekłych (art. 3 pkt 3b). Poza tym istotna jest także nowa treść art.32, do którego dodany został nowy ustęp 6, który mówi:
"Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy wykaz paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji, o których mowa w ust.1 pkt 1-4, oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru, o którym mowa w art.32a, stosując obowiązującą klasyfikację Nomenklatury Scalonej (kody CN) według załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej ( Dz. Urz. UE I. 256 z 07.09.1987r.)"
Jest ona ważna także dla tych naszych Członków, którzy posiadają już koncesję OPC ponieważ, zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy nowelizującej Prawo energetyczne (art.16):
"1. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.32.ust.6 ustawy zmienionej atr.1 przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu, przesyłaniu lub dystrybucji oraz obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie tymi paliwami z zagranicą, na podstawie koncesji wydanych przed dniem wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.32 ust.6 ustawy zmienianej w art.1, składają wniosek o zmianę posiadanych koncesji w celu dostosowania ich treści do definicji paliw ciekłych, o której mowa w art.3 pkt3b ustawy zmienianej w art.1 w brzmieniu nadanym niniejsza ustawą.
2. Wniosek, o którym mowa w ust.1, nieuzupełniony w wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki terminie w sposób spełniający wszystkie wymagane ustawą zmienianą w art.1 warunki, pozostawia się bez rozpoznania.
3.Do czasu wydania decyzji w przedmiocie zmiany koncesji na podstawie wniosku złożonego zgodnie z ust.1 lub 2 przedsiębiorstwa energetyczne prowadzą działalność, stosując zasady definiowania paliw ciekłych , obowiązujące przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
4. W przypadku niezłożenia przez przedsiębiorstwo energetyczne wniosku o zmianę koncesji w terminie, o którym mowa w ust.1 , albo nieuzupełnienia go zgodnie z ust.2, koncesje na wytwarzanie paliw ciekłych, magazynowanie paliw ciekłych, przesyłanie lub dystrybucję paliw ciekłych oraz obrót paliwami ciekłymi, w tym obrót z zagranicą, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy wygasają z upływem ostatniego dnia terminu do złożenia lub uzupełnienia wniosku.
5. Utrata mocy koncesji , o której mowa w ust.4, nie wymaga stwierdzenia ich wygaśnięcia."
W związku z powyższymi zmianami zwracamy naszym Członkom posiadającym koncesje OPC uwagę na obowiązek złożenia odpowiednich wniosków aktualizujących posiadane koncesje do dostosowanie ich treści do nowej definicji paliw ciekłych wprowadzonej od 2 września 2016 roku.
Jak podaliśmy wyżej, miesięczny termin do złożenia wniosku rozpoczyna bieg od dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych. Prace legislacyjne w Ministerstwie Energii nad tym rozporządzeniem, według stanu na dzień 2 listopada b.r. są na etapie konsultacji (ostatnia konsultacja nosi datę 2 listopada 2016 r.).

Warszawa, dnia 2 listopada 2016r.

Ocena

+ -
-9


Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta