Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
pl

24.05.2017   Informacja po Walnych Zgromadzeniach Członków Izby - 19 maja 2017 r.

ikona

Informacja po Walnych Zgromadzeniach Członków Izby - 19 maja 2017 r.

W dniu 19 maja 2017 r. w Warszawie-Miedzeszynie odbyło się coroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które w tym roku miało wyjątkowo bogaty porządek obrad.
Poza obowiązkowymi zagadnieniami sprawozdawczymi Zarządu z działalności Izby w roku 2016 oraz planem działalności Izby na rok 2017, Członkowie wzięli udział w dyskusji i głosowaniu nad takimi zagadnieniami jak: zmiana statutu Izby i zmiana regulaminów organów statutowych, roczne zwolnienie ze składek członkowskich oraz zamiar zakupu nieruchomości na potrzeby działalności Izby. Poza przyjęciem zmienionych regulaminów organów statutowych, wszystkie pozostałe propozycje zmian, w głosowaniach ostatecznie odrzucono. Nie oznacza to jednak, że do niektórych kwestii, takich jak np. zmiany w statucie (które nie zostały przyjęte z powodu braku wymaganego quorum) nie powróci się w najbliższej przyszłości.
Najwięcej emocji podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wzbudziły jednak dwa wnioski o rozszerzenie porządku obrad o punkty dotyczące: pierwszy - dotyczący rozpatrzenia 23 odwołań Członków Izby od uchwał Rady Nadzorczej o utracie członkostwa w IGKM oraz drugi - dotyczący odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej powołanej na trzyletnią kadencję (2015 - 2018).
Zdecydowaną większością głosów uczestnicy Walnego Zgromadzenia pozytywnie rozpatrzyli wszystkie odwołania od uchwał Rady Nadzorczej jw, uchylając je Uchwałami Walnego Zgromadzenia, uznając tym samym, że decyzje w przedmiotowych sprawach zostały podjęte bezpodstawnie. Próba pozbawienia przez Radę Nadzorczą członkostwa w IGKM grupy kilkudziesięciu, wieloletnich Członków Izby oraz brak współpracy pomiędzy Radą Nadzorczą a Zarządem był podstawą do negatywnej oceny dotychczasowej działalności Rady, której przewodniczył Pan Zbigniew Papierski, Prezes MPK w Łodzi. W konsekwencji Walne Zgromadzenie Członków Izby stosowną uchwałą odwołało wszystkich członków Rady Nadzorczej.
Bezpośrednio po zakończeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, zwołane przez Zarząd z inicjatywy 1/10 członków Izby (23 podmioty), które po uprzednim odwołaniu dotychczasowej Rady Nadzorczej, zajęło się już tylko wyborem składu nowej, dziewięcioosobowej Rady Nadzorczej, na ostatni rok kadencji, oraz rozpatrzeniem wniosku o odwołanie Zarządu Izby.
Wybrano nowy skład Rady Nadzorczej, której przewodniczącym został Pan Czesław Kordel, Prezes MZK w Wejherowie (który w głosowaniu uzyskał największą liczbę głosów). Podjęta została także uchwała dotyczącą zmiany Zarządu Izby, zakładając, że w najbliższych miesiącach przeprowadzona zostanie procedura wyboru nowego Zarządu Izby, który po powołaniu przez Walne Zgromadzenie Członków obejmie swe funkcję od dnia 1 stycznia 2018 r. Obecny Zarząd Izby w osobie jego Prezesa Adama Karolaka, pełnił będzie swą funkcję do dnia 31 grudnia 2017 r.
Sporządzono: 24.05.2017r.

Ocena

+ -
-9


2017-05-25 06:52:54 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta