Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

14.11.2002   Seminarium Polsko-Niemieckie (Poznań)

W dniach 14 - 15 listopada 2002 roku odby?o si? seminarium polsko-niemieckie zorganizowane wspólnie przez IGKM i VDV - niemiecki związek zrzeszający przedsi?biorstwa komunikacyjne pod has?em "Zbiorowy transport miejski w Polsce i w Niemczech w drodze do wspólnej Europy".
Seminarium odby?o si? w Poznaniu, przy wspó?pracy MPK Sp. z o.o. w Poznaniu.
Celem Seminarium by?o nawiązanie bli?szej wspó?pracy oraz lepsze poznanie si? dyrektorów firm przewozowych dzia?ających w obu krajach (ze szczególnym uwzgl?dnieniem województw le?ących blisko granicy polsko-niemieckiej), a tak?e wymiana do?wiadcze? i podzielenie si? obawami i wątpliwo?ciami wyst?pującymi w komunikacji miejskiej przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.
Podczas Seminarium wyg?oszono referaty przygotowane przez stron? niemiecką i polską o tematyce poszerzającej wzajemną wiedz? o stanie obecnym i problemach strojących przed przedsi?biorstwami komunikacyjnymi oraz przed organizatorami transportu w miastach i aglomeracjach. W Seminarium uczestniczy?o 51 przedstawicieli polskich przedsi?biorstw komunikacyjnych i 34 dyrektorów przedsi?biorstw komunikacyjnych z Niemiec. Go?ciem ze strony polskiej by? Mieczys?aw Muszy?ski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta